BNL støtter forslaget mot innleie

– Byggenæringens Landsforening støtter regjeringens forslag om innstramming i innleie til byggenæringen, bekrefter BNL-sjef Jon Sandnes.

Han kommenterer i en epost diskusjonen Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet, har startet med artikkelen «Lovforslag om innleie kan true bedrifter med ansatte».

Les også: Byggmesterforbundet advarer mot foreslått innleiebegrensning

 

Betydelige innstramminger

– Den spesielle begrensning for utvidet innleie etter § 14-12, 2 for bygge -og anleggsnæringen, er et virkemiddel for å bekjempe useriøsitet i vår næring, mener Sandnes.

– Dette arbeidet er høyt prioritert i BNL. Det må likevel understrekes at for mange av BNLs medlemmer som ikke er bundet av landsdekkende tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, vil dette bety betydelige innstramninger.

– Vi støtter likevel regjeringens forslag for det må gjøres tiltak i byggenæringen, og at dette forslaget er et bedre virkemiddel enn innføring av forbud eller kvoter – noe som har vært foreslått fra ulike hold.

Les også: Enige og uenige om innleie

Like regler

– Forslaget vil sørge for at vi får et likt regelverk for å være arbeidsgiver. Fast ansatt uten lønn mellom oppdrag vil ikke lenger være mulig. Det betyr at bedriftene på like vilkår må anvende de ordinære verktøy som oppsigelse og permittering når situasjonen gjør det nødvendig.  Strengere krav til nivået på tariffavtalen, vil stramme inn bruken av innleie. Gode overgangsordninger for å tilpasse seg et nytt regime er da nødvendig, påpeker Sandnes.

 

Fast ansatte er et fundament

I eposten redegjør Sandnes på denne måten for BNLs holdning:

– Debatten om innleie og bemanningsselskaper har vært en lang reise og et tema som BNL har brukt mye politisk krefter på.Som kjent har BNL for flere år siden vedtatt noen grunnleggende prinsipper for hva som over tid skal bidra til et bærekraftig arbeidsliv gjennom å definere det vi har kalt BNLs  fire stolper:  Forvaltning av frontfagsmodellen, fast ansettelser som hovedmodell, lærlingordning og høy organisasjonsgrad. BNL mener at dagens situasjon hvor bemanningsselskaper kan være arbeidsgiver med andre betingelser enn bedrifter i BNL, såkalt fast ansatt uten lønn mellom oppdrag, ikke kan fortsette. Vi må ha et arbeidsliv der man har et likt regelverk for å være arbeidsgiver, samtidig som vi bygger opp under at byggenæringen skal ha fast ansatte fagarbeidere.

 

Ikke bærekraftig innleie

Bruken av innleid arbeidskraft har økt mye de siste årene. BNL mener dette går på bekostning av rekruttering av fagarbeidere og at vi får et mer todelt arbeidsliv. Dagens situasjon er ikke bærekraftig.

Regjeringen valgte for snart et år siden å fremme forslag for å møte denne uheldige utviklingen. Deres forslag hadde tre hovedelementer: Det ene var å stramme inn definisjonen på hva som er en fast ansettelse. Det andre var å utvide adgangen for bemanningsselskapene for midlertidig ansettelser og det tredje var å utrede bruk av kvoter for innleie.

Som resten av NHO-fellesskapet og fagbevegelsen,  var BNL positive til å definere tydeligere hva en fast ansettelse skal være. Stortinget har understreket for regjeringen at fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag ikke oppfyller lovens krav til fast ansettelse.

 

Kritisk til kvoter

BNL, NHO-fellesskapet og fagbevegelsen var svært kritisk til kvoter for bruk av innleie. I løpet av høsten 2017 ble det også fremmet flere dokument 8 forslag fra flere partier der bl.a. forbud mot innleie også ble fremmet i forskjellige varianter.

BNL har vært kritisk til forbud da bedriftene har behov for å håndtere variasjon og topper.

BNL har stått i en politisk situasjon der noe må gjøres for å snu utviklingen. Når ingen vil ha kvoter og forbud, ja da er det store spørsmålet hva som skal bidra til snu utviklingen?

Lov å låne

I Prop.73L, endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) fremmet da regjeringen bl.a. at utvidet adgang til innleie etter paragraf 14-12(2) skal begrenses slik at kun virksomheter med landsdekkende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, kan inngå avtale om utvidet bruk av innleie. Det foreslås imidlertid ingen endringer når det gjelder bedriftenes adgang til å låne personell av hverandre.

 

En kommentar til “BNL støtter forslaget mot innleie

  1. Lovforslaget passer perfekt for aktører med tariffavtale, men som i praksis har få egne ansatte, produserer lite selv og er tilnærmet CM-bedrifter. De trenger heller ikke fremover være organisert i BNL/NHO så lenge de har tarifftilkytning gjennom «Hengeavtale».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *