Lillestrøm: Det er i forbindelse med etablering av den nye storkommunen lagt til grunn at man skal ta hele kommunen i bruk. En politikk som setter stopp for fremtidig eneboligbygging vil være å gå i motsatt retning, skriver innsenderne. (Foto: Mons,Wikipedia)

Kommunen er ikke en by

Fremover vil det ikke være mulig å bygge seg en enebolig innenfor Lillestrøm kommunes grenser og blokkbebyggelse vil være det som gjelder for fremtiden, skriver Byggmesterforbundet.

Dette fremkommer i en større artikkel (for abonnenter) i Romerikes Blad 8. januar.

Byggmesterforbundet registrerer diskusjoner om dette flere steder rundt om i landet, og også betydelig uro som følge av kommunesammenslåing hvor kommuner blir innlemmet inn mot «byene».

Les også: – Hva skjer når 35 byggmestere mister inntektsgrunnlaget?

Når Rygge blir en del av Moss, kommer det signaler fra innbyggerne der som etterlyser fortsatt stedsutvikling med muligheter for småhus. Mange oppfatter det slik at nye Moss opptrer utelukkende som en bykommune, mens realiteten av sammenslåingen er at Moss har gått fra å være en by, til å bli en by- og landkommune.

Tilsvarende er det for Fredrikstad, Lillestrøm og andre steder hvor typiske landkommuner legges inn mot småbyer.

Tidligere var det ikke samme bevissthet rundt plassering av boligområder. I det som nå er Lillestrøm kommune, finner man også boligfelt og eneboliger som med nåtidenes føringer ikke ville oppfylt hensyntagen til sammenhengen mellom arealbruk, transport, infrastruktur, arbeidsplasser, klima og miljø.

Stor interesse for enebolig

I vår tid er det ikke bare politikken som har endret seg. Mange ønsker å bo sentralt og ha flere muligheter enn enebolig som eneste alternativ. Gjennom blokkbebyggelse, også i tettsteder, har man fått en bedre balanse i boligmassen med leiligheter, småhus og eneboliger. Dette gjelder i stor grad også for det som nå er blitt Lillestrøm kommune.

Men det er fortsatt slik det fremkommer av artikkelen, at det i markedet er mange som ønsker å bygge seg en enebolig. Byggmesterbedrifter i regionen kan bekrefte inntrykket som gis av eiendomsmegler Kåre Brustad i Privatmegleren, at det er stor interesse for kunne bygge nye eneboliger.

Regjeringen vedtok i fjor nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging for perioden 2019-2023. Her understrekes sammenhengene mellom bærekraft, ressursforvaltning, klimautfordringene, velferd og trygghet for innbyggerne. Selv om føringene er tydelige, fremheves det lokale selvstyret.

Det er enighet om de store linjene i denne utviklingen, men samtidig en voksende uro rundt om i landet, og nå også i den nye Lillestrøm kommune. De spørsmål som peker seg ut, er knyttet til knutepunkt rundt kollektivløsninger, strid om blokkutbygging kontra småhus / eneboliger, og i hvilken grad det lokale politiske nivå har, eller ønsker å utøve reell påvirkning på utviklingen.
Samtidig må også andre forhold legges til grunn for å sikre en god bolig- og områdeutvikling.

Det registreres også rundt om i Lillestrøm kommune økende antall konflikter som preges av bekymring for ensrettede og dårlige bomiljøer. Høy utnyttelsesgrad av tomtearealer, antall minutters gangavstand til en holdeplass eller jernbaneperrong, synes å overskygge øvrige hensyn.

Glemmes helheten?

Mange etterlyser et boligmarked også for nye boliger hvor det ikke utelukkende legges opp til leilighetsbygg. Det er en bekymring for at man i sin iver etter å oppfylle sentrale signaler, glemmer helheten og overser andre behov og forventninger.

Artikkelen i Romerikes Blad kan ikke leses annerledes enn at man i kommunenes administrasjon overfortolker statlige føringer og ser bort fra mulighetene til å utnytte lokalpolitisk handlingsrom. Videre tilsidesettes mange innbyggeres ønske om enebolig og isteden foreslås det planer for bolig- og stedsutvikling for Lillestrøm kommune basert på de samme forutsetninger som for Oslo, Bergen og Trondheim.

Gjeldende Lillestrøm kommune er det i forbindelse med etablering av den nye storkommunen lagt til grunn at man skal ta hele kommunen i bruk. En politikk som setter stopp for fremtidig eneboligbygging vil være å gå i motsatt retning, bidra til sentralisering og være særlig negativ for den videre utvikling av utkanter og tettsteder rundt om i kommunen.

Høy utnyttelsesgrad av tomtearealer, antall minutters gangavstand til en holdeplass eller jernbaneperrong, synes å overskygge øvrige hensyn.

Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet

Ali Reza Nouri, regionleder Byggmesterforbundet Oslo og Akershus

Denne kronikken sto først på trykk i Romerikes Blad

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *