Regionleder Ali Reza Nouri i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus svarer varaordføreren i Ås kommune. (Foto: Pressefoto)

– Gode tettsteder består av mangfold og variasjon

Varaordfører og gruppeleder for MDG Martin Løken i Ås foreslår å forby utvidelse av tettsteder med nye eneboliger. – Vi er usikre på om forslagsstiller har sett konsekvensene av eget forslag, svarer Byggmesterforbundet Oslo, Akershus og Østfold.

I en artikkel i Østlandets blad kommer varaordfører og gruppeleder for MDG Martin Løken med et forslag om å forby utvidelse av tettsteder med nye eneboliger.

Vi forstår intensjonen, men er usikre på om forslagsstiller har sett konsekvensene av eget forslag.

Tall fra prognosesenteret viser at man ikke klarer å opprettholde en tilfredsstillende boligbygging i Norge i dag som svarer til behovet. Ensidig fokus på bygging av blokkleiligheter i tettsteder og knutepunkter har mye av årsaken.

Se og løse flere behov

I Asplan Viaks rapport: Kommunen som aktiv bolig politisk aktør. Utgitt 07.09.2018 på bestilling fra KS, kan vi lese at «rapporten tar opp spørsmål om bærekraftig by- og tettstedsutvikling har hatt for ensidig fokus på klima, areal og transport, og i for liten grad sosioøkonomiske hensyn og bolig for alle.

Sosial bærekraft innebærer også at vanskeligstilte, barnefamilier og andre boligsøkere med «vanlige inntekter» sikres mulighet for å bo i en klimavennlig by- og tettstedsstruktur, herunder muligheter til å eie egen bolig. Skal dette være mulig må det planlegges for det i den nære by og tettstedsstrukturen, ikke bare i knutepunkter og transformasjonsområder.»

Videre anbefaler rapporten at » de statlige planretningslinjene for samordnet bolig- areal og transportplanlegging revideres med sikte på å integrere bolig for alle, sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft som tydeligere hensyn i retningslinjene.»

Ifølge den samme rapporten skjer ikke frigjøringen av brukte eneboliger i den grad man tidligere har forutsett.

Gode tettsteder består av mangfold og variasjon

I stor grad ser vi den etablerte delen av befolkningen flytte til de nye leilighetskompleksene i by- og tettsteder. Mange steder sliter man med å få inn barnefamilier. Differansen mellom kvadratmeterpris på en leilighet og en enebolig er nok en viktig faktor. Samtidig viser flere boligpreferanse-undersøkelser at barnefamilier rett og slett ikke ønsker å bo i blokk, men derimot gjerne ofrer nærhet til knutepunkt og sentrum for nærhet til Marka og fritidsaktiviteter.

Gode tettsteder består av mangfold og variasjon. Med tekniske krav som stilles til nye bygg i dag (TEK17), er det fullt mulig å utvikle småhusbebyggelse som ivaretar klima- og miljøhensyn, sammen med sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft.

Med variert boligbygging ivaretar man også den lokale delen av byggenæringen slik at lokaløkonomien opprettholdes. De positive økonomiske ringvirkningene man får ved å handle lokalt, og ved å la lokale håndverkere stå for en del av boligbyggingen, kommer lokalsamfunnet til gode.

Byggmesterforbundet heier på en løsning som skaper vinn-vinn.

Ali Reza Nouri, Regionleder Byggmesterforbundet Oslo & Akershus og Frank Pedersen, Regionleder Byggmesterforbundet Østfold

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *