Ni natur- og friluftsorganisasjoner har gått sammen om kritikken. (Illustrasjonsfoto: Kulturminnefondet/Helene Tiller)

Regjeringen vil svekke plan- og bygningsloven

Regjeringen foreslår å senke terskelen for dispensasjoner. I tillegg skal kommunen selv kunne vurdere nasjonal eller regional kulturminneverdi i en dispensasjonssøknad. En klar svekkelse av lovverket og kulturminnevernet, mener Fortidsminneforeningen.

Fortidsminneforeningen og en rekke andre organisasjoner har kritisert forslaget i høringen. For å ta vare på kulturminner og kulturmiljø må man tenke helhetlig og langsiktig, og unntak kan ikke bli normalen, skriver foreningen.

Uthuler forutsigbarheten i plansystemet

Plan- og bygningslovens plansystem er det viktigste verktøyet for forutsigbarhet, medvirkning og langsiktighet i arealbruken. Ved å senke terskelen for dispensasjon, altså unntak fra vedtatte planer og lov, svekkes dette plansystemet. Regjeringens forslag til endringer truer derfor den helhetlige forvaltningen av kulturarven og miljøet.

I forslaget senkes terskelen for dispensasjon fra at fordelene må være «klart større» til «større» enn ulempene (pbl. § 19-2 (2)). Fra å oppstille en snever unntaksregel åpner forslaget for en ren interesseavveining. Utgangspunktet har vært at dispensasjon er en sikkerhetsventil, som kun er kurant i spesielle tilfeller.

Endringen innebærer at dispensasjon blir et enklere og mer praktisk verktøy, og at terskelen for å omgå ny plan blir lavere. Fortidsminneforeningen vil på det sterkeste fraråde å vedta en slik lovendring, dispensasjon kan ikke bli den nye normalen i lokale saker.

Nasjonal eller regional interesse?

Forslaget legger opp til at kommunen skal vurdere om det er nasjonale eller regionale interesser som blir tilsidesatt i dispensasjonssaken. En planprosess vil være langt bedre egnet til å belyse hvilke nasjonale eller regionale interesser gjør seg gjeldende. Miljøverdier, herunder kulturminner, kan inneha lokale, regionale og nasjonale verdier parallelt.

Regionale og nasjonale instanser vil være bedre egnet til å se at for eksempel det lokalt viktige kirkebygget også har nasjonal eller regional verdi. En dispensasjonssak er ikke egnet til å belyse disse verdiene på en god måte.

Kritikk fra et samlet organisasjonsliv

Forslaget møter motstand fra en rekke organisasjoner. Det er bred enighet om at terskelen for dispensasjon ikke bør senkes. Kulturvernorganisasjonene Fortidsminneforeningen og Forbundet KYSTEN er blant organisasjonene som kritiserer forslaget. Ni natur- og friluftsorganisasjoner har gått sammen om kritikken.

Her kan du lese høringen og de ulike høringssvarene

 

2 kommentarer til “Regjeringen vil svekke plan- og bygningsloven

  1. Med alle de underfundige og lite kvalitetssikrede og begrensende bestemmelser som er vedtatt i mange reguleringsplaner, er nok behovet for å kunne gi dispensasjon veldig stort.

  2. På høy tid det blir enklere med dispensasjoner. La dette ligge under kommunal behandling. Slik det er nå blir oftest dette sendt til fylket for uttale der. Hvorfor skal ikke kommunen selv kunne ta den endelige avgjørelse. Planer går dessverre ut på dato, og det kan ikke være slik at 30-40 år gamle planer skal bestemme over dagens behov. Da er man helt ut på dato. Alle bør forstå at dagens behov må være gjeldende og ikke planer som er både gamle og er blitt til av enkeltpersoner eller kun et fåtall personer som bruker egeninteresser. Fylkets ansatte vet og har oftest ikke geografisk faktisk kunnskap nok til å ta riktige avgjørelser i mange saker. Dette må man få en endring på

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *