Styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet

– En bedre informasjonsutveksling vil styrke samarbeidet mellom offentlige etater i kampen mot arbeidskriminalitet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Denne typen kriminalitet er sammensatt, og det er blant annet gjennom en koordinert innsats vi best kan bekjempe den. Arbeidslivskriminalitet har store konsekvenser for samfunnet som helhet, og for arbeidstakere og virksomheter, legger justisministeren til.

En spydspiss i arbeidet med å avdekke arbeidslivskriminalitet er de allerede etablerte tverretatlige a-krimsenterne. På a-krimsenterne er medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, kemneren og, i noen tilfeller Tolletaten, samlokaliserte.

I tillegg er det etablert et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), bestående av politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Med endringene, som nå er sanksjonert, vil samarbeidet mellom mellom a-krimsenterne og ved NTAES bli mer effektivt, når etatene nå kan dele relevant informasjon.