Kontroll på byggeplass. (Illustrasjonsfoto: A-krim Hordaland)

Får lov til å utveksle informasjon om arbeidskrim

Endringer i personopplysningsloven skal nå gjøre det lettere for politiet, skattevesenet og andre etater å utveksle informasjon ved mistanke om arbeidslivskriminalitet.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som foreslår den nye bestemmelsen i personopplysningsloven.

Les også: Vil lempe på taushetsplikten

Hva er arbeidskrim?

Lovendringen åpner for at offentlige myndigheter kan utlevere personopplysninger til hverandre når det er nødvendig for å forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet.

I en årrekke har manglende utveksling av slike opplysninger hindret en etat fra å avdekke kriminalitet som allerede er registrert hos en annen etat. Det typiske eksemplet har vært unndragelse av skatter og avgifter.

Underveis i lovarbeidet har Justis- og beredskapsdepartementet prøvd å definere arbeidslivskriminalitet: Det vide begrepet er vanskelig å fastslå endelig, men departementet skriver i sin forklaring om lovarbeidet at begrepet bør innebære lovbrudd av en «viss alvorlighetsgrad eller et visst omfang».

Arbeidslivskriminalitet er ikke bare «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter», det kan også være lovbrudd som konkurskriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.

En del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet går ut på å avdekke virksomheter som ikke følger regulering i den aktuelle næringen. Slike regelbrudd vil kunne virke konkurransevridende, samt kunne innebære fare for forbrukere eller andre. Lovbestemmelsen vil også kunne omfatte utveksling av personopplysninger for å bekjempe slike lovbrudd, så lenge lovbruddene har en tilknytning til arbeidslivet, skriver departementet.

Når det er nødvendig

Formuleringen «arbeidslivskriminalitet» som omfattes av den nye lovbestemmelsen skal uansett forstås slik at den dekker alt arbeidet som gjøres av offentlige organer som deltar i samarbeid mot arbeidslivskriminalitet i et a-krimsenter eller ved et nasjonalt tverretatlig etterretnings- og analysesenter.

Det nye lovforslaget som først må godkjennes av Kongen i statsråd er som følger:

Ny § 12 a Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Offentlige myndigheter kan utlevere personopplysninger til hverandre når det er nødvendig for å forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet. Første punktum gjelder ikke personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvilke offentlige myndigheter som kan utveksle personopplysninger etter bestemmelsen her.

Første ledd gjelder ikke der noe annet er bestemt i eller i medhold av lov og gir ikke adgang til utlevering av opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

– Lovforslaget styrkjer slagkrafta i samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet ytterlegare ved å klargjere og lette tilgjenget til å dele nødvendig informasjon, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *