I Bærum kommune har vi i dag cirka 300 løpende ulovlighetssaker av større eller mindre omfang, fordi kommunen ikke har gitt dette nok prioritet på grunn av for liten kapasitet i byggavdelingen, skriver Lørstad. (Illustrasjonsfoto)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Ulovligheter i byggesaker i Bærum

– Ulovlighetsoppfølging av bygge- og reguleringssaker i Bærum. Er den god nok i dag? spør representant i kommunestyret Odd Willy Lørstad.

Plan- og bygningsloven, tekniske krav, kommunale bestemmelser og vedtak regulerer bruk av arealer og utbyggingen i Bærum.

Dagens ordning fungerer dårlig

Enhver tiltakshaver skal innrette seg etter dette. Det være seg utnyttelse av arealer og avstand til nabo, avstand fra elver/bekker, bygghøyder, utforming og andre bestemmelser kommunen har fattet vedtak på.

For cirka 20 år siden var kommunene pålagt å føre kontroll med alle byggeprosjekter med egne byggekontrollører. Dette ble av myndighetene ikke ansett å være godt nok, det vil si at kommunene kontrollerte seg selv.

Byggekontrollen ble tatt ut av kommunene og lagt til private foretak, og kommunene fikk et tilsynsansvar. Denne ordning har etter hvert vist seg å fungere dårlig.

Ser ikke ulovlighetssakene

Gjennom de senere år har det kommet en serie av nye bestemmelser på områdene krav til autorisasjon, fagkrav til håndverkere, tekniske krav, klima/miljø, arealutnyttelse, avstands- og høydebestemmelser, helse og sikkerhet og så videre.

Odd Willy Lørstad, Bærum Ap. (Foto: Privat)
Odd Willy Lørstad, Bærum Ap. (Foto: Privat)

Mange foretak innenfor bygge- og anleggsbransjen har kompliserte strukturer med utstrakt bruk av underleverandører, og spørsmålet blir da om kjennskapen til alle krav og føringer er god nok.

Det har vært en stor økning i reklamasjoner på bygg og anlegg som kan relateres til dårlig håndverk og for liten kunnskap om regelregimet, som ofte påfører tiltakshavere og boligkjøpere mye frustrasjon og store kostnader.

I tillegg bygges det noen ganger ulovlig når det gjelder påbygg, avstand til tomtegrense, arealutnyttelse, høyder og så videre, og arealer brukes på andre måter enn det reguleringen bestemmer.

Slike ulovlighetssaker oppdages stort sett bare hvis det kommer klager, eller når eier skal gjøre nye tiltak og søker om dette.

 

300 saker

I Bærum kommune har vi i dag cirka 300 løpende ulovlighetssaker av større eller mindre omfang, fordi kommunen ikke har gitt dette nok prioritet på grunn av for liten kapasitet i byggavdelingen.

Arbeiderpartiet er av den oppfatning at dette må endres blant annet fordi det gir feil signaler til befolkningen og at enkeltmennesker kan være negativt berørt av ulovlighetene. Vi vil at ulovligheter skal følges opp helt til tiltakshaver har innrettet seg etter kommunens krav. Det krever stedlige kontroller.

Arbeiderpartiet øker derfor bemanningsposten for plan- og bygningsavdelingen i handlingsprogrammet for 2017–2020 med 1 million kroner, som skal øremerkes ny kapasitet for ulovlighetsoppfølging. Vi håper på å få gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene med de andre partiene.

Generelt er det også tydelig at byggindustrien ikke er fornøyde med kontrollregimet i dag. En ferdigattest gis i dag på bakgrunn av innsendte papirer, og det gjøres ingen stedlig kontroll. Bransjen selv ønsker en ny organisering av bygningskontrollen.

I fagtidsskrifter skrives det at den lovpålagte kontrollen slik den er i dag, har blitt en blanding av byråkrati og papirøvelse hvor hverken kommunen eller de private kontrollørene har eller mener å ha noe ansvar for at kravene i byggforskriftene er tilfredsstillende oppfylt.

k

Kronikken ble først publisert i Budstikka og er gjengitt med forfatterens tillatelse.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *