Undervisningsbygg får både ris og ros for byggeprosjektene som Kommunerevisjonen har gransket. (Illustrasjonsfoto: Undervisningsbygg)

Kritiserer egne byggeprosjekter

Flere av de store byggeprosjektene til Undervisningsbygg samt Kultur – og idrettsbygg kritiseres for manglende dokumentasjon, rutiner og kontroll av Kommunerevisjonen i Oslo.

På en rekke punkter får to av landets største utbyggere godkjent, men det mangler heller ikke på varsler om å skjerpe seg.

Les også: Fortsatt færrest mulig lærlinger og Det haster med Kloke innkjøp

Sliter med underleverandørene

Rapporten fra Kommunerevisjonen heter «Tiltak mot arbeidslivskriminalitet – Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF» (pdf) og gir et nyttig innsyn i hvordan arbeidsforholdene har vært på flere av de største, offentlige byggeprosjektene i Oslo.

I Undervisningsbygg ble det funnet en kontrakt og en kontraktsmal som ikke følger Oslo kommunes maler. Det gjaldt kravene om maksimalt to ledd med underleverandører og innsending av mannskapslister. Foretaket hadde sørget for kontroller av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører i flere av eiendomsavdelingens rammeavtaler, men bare av hovedleverandørenes ansatte.

De fleste hovedleverandørene hadde underleverandører. Foretakets undersøkelser viste at det var mangler ved de fleste av hovedleverandørenes kontroller av lønns- og arbeidsforhold hos underleverandørene.

I kontraktene som Kommunerevisjonen gransket i Kultur- og idrettsbygg, var de aller fleste underleverandørene ikke skriftlig godkjent.

Det samme var tilfellet for de fleste underleverandørene i ett prosjekt i Undervisningsbygg, der det ikke var søkt om godkjenning.

Dette er i strid med kommunens krav, skriver Kommunerevisjonen.

 

Maksimalt to ledd med underleverandører?

Kommunerevisjonen er heller ikke tilfreds med kontrollen av underleverandører, der mye av arbeidslivskriminaliteten erfaringsmessig finner sted.

Ingen av foretakene gjennomførte særskilte kontroller av at kravet om maksimalt to ledd med underleverandører ble etterlevd. Kultur- og idrettsbygg mottok ikke mannskapslister for den enkelte kontrakt før oppstart av byggearbeidene, slik kommunens krav og kontraktene med leverandørene krever.

Hverken Kultur- og idrettsbygg eller Undervisningsbygg hadde lyktes med å etterleve kommunens krav til nødvendige opplysninger om underleverandører i fakturaene fra bygge- og anleggsarbeider.

Kommunerevisjonen skriver at «så lenge Kultur – og idrettsbygg har kontraktsfestet at det skal være maksimalt to ledd med underleverandører, er det i utgangspunktet hovedleverandørens ansvar å etterleve kravet.»

– «Vi merker oss imidlertid at hverken ÅF Advansia eller foretaket gjennomførte noen særskilte kontroller av at det bare var to ledd med underleverandører på byggeplassene, og at foretaket heller ikke hadde skriftlige rutiner for å følge opp at dette kravet ble etterlevd underveis i prosjektene.»

Denne manglende oppfølgingen fra foretakets side kan føre til en risiko for at «leverandørene bruker flere ledd enn det som er tillatt, og det kan gjøre det vanskeligere for foretaket å fange opp mulige avvik på lønns -og arbeidsvilkår.»

Manglet mannskapslister

Av rapporten fremgår det at Kultur – og idrettsbygg ikke mottok mannskapslister for den enkelte kontrakt før oppstart av byggearbeidene, på det undersøkte prosjektet.
Det er ikke i tråd med kommunens krav, som er at byggherren skal få en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid på byggeplassen. Det er heller ikke i tråd med de inngåtte kontraktene.

Kommunerevisjonen påpeker at kravet var kontraktfestet i den ene kontrakten de undersøkte nærmere. Når foretaket ikke sørger for at et krav som er kontraktsfestet, følges opp i prosjektene, kan det føre til et inntrykk i markedet av at Oslo kommune ikke alltid følger opp kravene som er relatert til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, står det i rapporten.

 

k
Undervisningsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg er et kommunalt foretak som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter
fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Cirka 85 000 elever og 13 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler.
k
Kultur – og idrettsbygg Oslo KF
Foretaket forvalter blant annet Holmenkollen nasjonalanlegg, Bislett stadion og Vigeland – museet. Blant
foretakets byggeprosjekter er flere idrettsanlegg fra Oslos OL – søknad for 2022, inkludert nye Jordal Amfi og Lillomarka skiarena.
k

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.