Statsråd Jan Tore Sanner holder presentasjon hos Husbanken. (Foto: Kommunal- og regionaldepartementet)

Lovforslag øker risikoen for forbrukerne

– Mange utbyggere og entreprenører vil ha for stor egeninteresse i å la boligkjøperne overta ferdigstilte boliger, til at dette er et fornuftig forslag, mener Eiendom Norge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har akkurat avsluttet høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven om reglene om sentral godkjenning. Eiendom Norge har i den forbindelse oversendt sitt høringssvar.

Mot useriøse

Bakgrunnen for forslaget er å styrke sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak for å bygge oppunder byggenæringens innsats mot useriøse foretak.

Det foreslås forskriftshjemler som åpner for at man kan stille andre krav enn rene kvalifikasjoner til sentralt godkjente foretak. Kravene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten i byggenæringen, og skal bidra til sikkerhet for at sentralt godkjente foretak utfører arbeid i tråd med krav i plan- og bygningslovgivningen.

På dette grunnlaget åpnes det for at det på sikt kan innføres enkelte lempninger i visse regler for behandling av byggesaker der foretak er sentralt godkjent.

Kunne gått lenger

– Eiendom Norge mener departements forslag i all hovedsak er gode. Vi støtter likevel store deler av byggenæringen i deres tilbakemeldinger om at departementet i sine forslag kunne ha gått enda lenger, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Grunnlaget for byggenæringens tilbakemeldinger er rapporten «Enkelt å være seriøs», der bygge- og anleggsnæringen etter et omfattende utvalgsarbeid overleverte til departementet en rekke forslag, som i proposisjonen ikke er hensyntatt.

 

Uten ferdigattest

Eiendom Norge har i sitt høringssvar en viktig innvending. Departementet åpner for at de skal kunne gi sentral godkjente foretak muligheten til å åpne for bruk av ferdigstilte boliger uten verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

I dag kreves det som hovedregel ferdigattest for at endelig kjøper kan overta boligen.

– Vi mener det er et stort skritt tilbake å gjeninnføre at byggverk kan tas i bruk uten noe form for tillatelse. I forbindelse med salg av boliger under oppføring der kjøper overtar boligen etter ferdigstillelse er det svært viktig at kjøper kan være trygg på at boligen er i den stand den skal være. En ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse, gir en betydelig større trygghet for kjøperen enn hva det foreslåtte system vil kunne, skriver Dreyer.

Tenk på kjøperne

Eiendom Norge mener det ved kjøp av prosjektert bolig er særdeles viktig å trygge forbrukerkjøper.

I høringssvaret skriver Eiendom Norge at man i verste fall vil oppleve at en kjøper overtar en boligen uten noe form for attest, utbygger går konkurs og i ytterste konsekvens må kjøper selv administrere og bekoste nye bygg- og anleggsarbeider for å få ferdigattest fordi hele kjøpesummen ble betalt til overtagelse.

Kjøper vil i en slik situasjon i beste fall ha tilbakeholdt deler av kjøpesum som kan benyttes til å få ferdigstilt boligen. Uavhengig av utfallene er det kjøper som bærer konsekvensene, noe som ikke ville være tilfelle dersom ferdigattest var gitt til overtagelse.

– Departementet oppsummerer i høringsbrevet helt riktig at entreprenør kan ha en betydelig interesse i å tillate bruk. Meglerbransjen kan bekrefte at vi ofte ser dette , vi er derfor svært skeptisk til at det gjennomføres en oppmyking av disse reglene, sier Dreyer.

Det er forventet at departementet vil fremme forslag om lovendringer til Stortinget i løpet av høsten.

 

 

En kommentar til “Lovforslag øker risikoen for forbrukerne

  1. Dagens ordning gir heller ikke noen bedre sikkerhet for forbruker. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse idag bygger utelukkende på en ferdigmelding fra ansvarlig søker som ofte er entreprenør/prosjekterende, og som fortsatt har interesse av å få overlevert en bolig/leilighet. Om vedkommende entreprenør utsteder ferdigattesten selv, med kopi til kommunen, eller sender en ferdigmelding og kommunen utsteder ferdigattesten/midlertidig bruksattest, kommer således helt på det samme. Enkelte kommuners til dels lange saksbehandlingstid, også for å utstede ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er det egentlige problemet med dagens ordning. Med en liten endring av reglene, hvor bygning kan tas i bruk så snart ferdigmelding og søknad om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er avsendt til kommunen, så er problemet ivaretatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *