En fortsatt utestengelse fra deler av markedet vil være ett kraftig inngripende tiltak som bedriftene ikke kan leve med, skriver Frank Ivar Andersen. (Foto: Byggmesterforbundet)

NHO og BNL anbefaler videreføring av delvis næringsforbud i byggenæringen

– For næringslivets organisasjoner burde man forvente at de hegner om den grunnleggende rett til fri næringsutøvelse for seriøse og lovlydige bedrifter, skriver Frank Ivar Andersen i en kronikk om innleieforbudet og tarifftilknytning.

I ett leserinnlegg i Fredriksstad Blad advarer NHO og Byggenæringens Landsforening (BNL) Stortinget om å tilslutte seg regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven og viser til at dette bidrar til totalforbud mot innleie. For Oslo-regionen, inkludert Viken og Vestfold, er dette riktig hvis det her, i tillegg til lovendringene, innføres en forskrift om totalforbud mot innleie fra bemanningsselskaper.

Det NHO og BNL ikke sier noe om er at dette for store deler av næringen allerede er innført over hele landet. Videre at de selv, når saken var oppe til behandling i 2018, anbefalte Stortinget å tilslutte seg Solbergregjeringens forslag om at kun bedrifter tilsluttet landsomfattende tariffavtale gis anledning til innleie fra bemanningsselskaper.

For næringslivets organisasjoner burde man forvente at de hegner om den grunnleggende rett til fri næringsutøvelse for seriøse og lovlydige bedrifter. Når NHO og BNL stilte seg bak den innskrenkningen som ble iverksatt fra 1. januar 2019, sviktet de dette prinsippet. I forbindelse med at Stortinget nå har til behandling ytterligere innstramminger er BNL og NHOs hovedkrav at allerede innførte innstramminger må gis anledning til å virke over lengre tid, før man ytterligere strammer til regelverket.

Bygghåndverk Norge ble stiftet i august 2022 av Malermestrenes Landsforbund og Byggmesterforbundet med bakgrunn i behovet for en organisasjon som bedre ivaretar bygghåndverksbedriftenes interesser. I høringsmøtet avholdt i Stortinget 26. oktober var vår hovedanførsel til de forslag som er til behandling, at de vil videreføre og forsterke et delvis næringsforbud for det store flertallet av bedrifter i byggenæringen. Ikke bare i Viken og Vestfold, men i hele landet.

Erfaringen med de allerede innførte innskrenkninger i 2018 var at mange seriøse bedrifter med egne ansatte som hovedmodell har måtte avstå fra å delta i konkurranser om oppdrag, grunnet at de ikke var tilknyttet landsomfattende tariffavtale. For de fleste virksomheter i byggenæringen vil anbefalingen fra NHO og BNL om at denne begrensningen skal fortsette å virke, være dramatisk og ett åpenbart angrep på retten til å drive næring.

Bygghåndverk Norge vil understreke betydningen av et organisert arbeidsliv, men tariffkoblingen har helt siden det ble åpnet for innleie fra bemanningsbransjen, vist seg å ikke ha betydning for å redusere omfanget i tilstrekkelig grad. Lovforslaget fra regjeringen viser til mye innleie hos store aktører på større byggeplasser, og da særlig i Oslo-regionen.

Det fremstår som ett paradoks at de fleste av disse aktørene har tarifftilknytning. En ytterligere innstramming vil kun medføre at ledelsen hos de aktører som har forestått betydelig innleie med fagforeningens godkjennelse, og med støtte fra NHO og BNL, får videreført sin eksklusive rett til innleie og gis en konkurransefordel i forhold til næringen for øvrig.

Bygghåndverk Norge avviser ikke de utfordringene som ligger til grunn for Støre-regjeringens forslag, men ser ikke sammenhengen mellom den situasjonen som beskrives og de tiltak som foreslås. I stortingets høringsmøte uttrykte vi støtte til enkelte forslag fra regjeringen, fremmet alternative forslag til bestemmelsen om tarifftilknytning innført fra 2019 og den ytterligere innstramming som nå foreslås.

Byggenæringen består i all hovedsak av seriøse bedrifter med egne ansatte som driver seriøse virksomheter. En fortsatt utestengelse fra deler av markedet vil være ett kraftig inngripende tiltak som bedriftene ikke kan leve med, og er heller ikke løsningen på utfordringen med unødig høy innleie hos enkeltaktører i næringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *