Kontrollen med asbestsanering og bygg med asbest blir strengere i 2020. (Foto: EriksenHMS)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Nå vil Arbeidstilsynet gjennomføre flere tilsyn og gi flere gebyrer til virksomheter som ikke oppfyller lovkravene til å forebygge asbestsykdom.

Det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

I 1985 ble det innført totalforbud mot bruk av asbest i Norge. I dag finnes det likevel mye asbest i bygninger som ble oppført før forbudet. Men det finnes ingen sentral oversikt over hvor og hvor mye. Det gjør at mange arbeidstakere sannsynligvis blir eksponert for asbest uten å være klar over det.

Les også: Reglene for asbestsanering må bli strengere

Bygningseiere skal kartlegge

Det finnes fremdeles store mengder asbest i norske bygninger og installasjoner.

– Alle som eier bygninger og installasjoner fra før 1985, har et stort ansvar. Før det settes i gang riving, rehabilitering eller vedlikehold, skal bygningene kartlegges med tanke på mulig asbest. Det forutsetter at eieren har eller hyrer spesialkompetanse på asbest, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Rapporten om asbest i Norge anbefaler en rekke tiltak for å forebygge eksponering og øke kunnskapen om asbest. Tiltakene omfatter blant annet strengere kontroll med bygningseiere og arbeidsgivere som på ulike måter «eier» og håndterer asbestmaterialer. Arbeidstilsynet er allerede godt i gang med mer tilsyn og veiledning og har skjerpet reaksjonene ved lovbrudd.

Les Arbeidstilsynets rapport her.

Varsler strengere reaksjoner

I år kontrollerer Arbeidstilsynet om offentlige bygningseiere har rutiner for å kartlegge asbest i bygg som skal rives, rehabiliteres eller vedlikeholdes. Samtidig er asbest stadig tema i tilsyn med både private og offentlige bygge- og anleggsaktører. Inntrykket er klart:

– Vi vet at langt fra alle bygningseiere har kartlagt om og hvor det finnes asbest i byggene sine. Det bør de gjøre selv om de ikke planlegger å gjøre arbeid på byggene, sier Vollheim. – Vi vet også at det ofte startes arbeid på eldre bygg uten at asbestforekomstene er godt nok kartlagt. Det er alarmerende, mener Vollheim som lover at Arbeidstilsynet ikke vil nøle med å gi pålegg i slike saker. Vi kan også stanse arbeidet, anmelde eller gi overtredelsesgebyr ved alvorlige lovbrudd.

I 2020 planlegger Arbeidstilsynet flere tilsyn med kommunale bygningseiere om kartlegging av asbest.

Tar for lett på farene

Arbeid som frigjør asbeststøv er strengt regulert i lovverket, og fjerning av asbestholdige materialer krever tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det stilles også krav til spesialopplæring, helsekontroll og ulike typer vernetiltak.

Ifølge rapporten tar mange bygningseiere og arbeidsgivere for lett på farene ved asbest. Det til tross for at asbest kan føre til lungekreft.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Dessverre kan det se ut som at de alvorlige helsefarene som er knyttet til asbesteksponering, for en stor del har gått i glemmeboken. Det gjelder også kunnskapen om hvor det kan finnes asbest, og hvilket ansvar bygningseiere og arbeidsgivere har for å beskytte arbeidstakere. Mangel på kunnskap øker risikoen for at alle som i dag river, rehabiliterer eller vedlikeholder bygg med asbest, uten å ta nødvendige forholdsregler, kan bli alvorlig syke på lang sikt, sier Vollheim.

Unge og utenlandske arbeidstakere har ofte lite kunnskap om asbest og kan derfor være spesielt utsatt.

Utgjør fare for håndverkere og driftspersonell

– Den største utfordringen med at bygningseiere slurver med kartleggingen, er at håndverkere og driftspersonell ikke er klar over at de blir utsatt for asbest. Dermed har de heller ikke mulighet til å beskytte seg, sier Vollheim.

Fakta

Hva er asbest?

 • Asbest er et naturlig mineral med gode egenskaper for å isolere, hemme brann, lyddempe og tette. Det tåler også store påkjenninger. Det viktigste bruksområdet har vært i bygningsmaterialer.
 • Når asbest rives eller bearbeides, vil det ofte frigjøres asbeststøv med ørsmå asbestfibre. Helserisikoen er knyttet til asbestfibre i luften som pustes inn.
 • Asbest som er sprøytet på overflater, hefter spesielt dårlig, og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og rivning.
 • Asbesteksponeringer kan føre til lungekreft, kreft i lungehinnen (mesoteliom) og asbestose.
 • I 1985 ble det innført totalforbud mot bruk av asbest i Norge. I dag finnes det likevel mye asbest i bygninger som ble oppført før forbudet.

Hovedfunn i rapporten om asbest i Norge

 • Det finnes ingen sentral oversikt over hvor det finnes asbest.
 • Det finnes ikke noe sentralt register over arbeidstakere som arbeider eller har arbeideet med asbest.
 • Flere virksomheter som utfører asbestarbeid, har ikke alltid tillatelse fra Arbeidstilsynet slik regelverket krever.
 • Kartleggingen av asbest i bygg er ikke kvalitetssikret.
 • Det skjer ingen systematisk kvalitetssikring av analyser av materialprøver som blir tatt for å påvise asbest.
 • Asbestarbeidere er ofte unge eller utenlandske arbeidstakere som oftere enn andre har mangelfull opplæring.

Dette må bygningseiere vite og gjøre

 • Bygningseier må kartlegge om og hvor det finnes asbest i bygget før det settes i gang arbeid på bygningen. Arbeidstilsynet anbefaler derfor å kartlegge byggene for asbest uavhengig av om det skal gjøres arbeid på byggene i nærmeste framtid. En kartlegging er godt et forebyggende tiltak.
 • Bygningseier må sikre at kartleggingen blir gjort av en intern eller ekstern aktør som har kompetanse på asbest.
 • Hvis kartleggingen avdekker asbest i bygningen:
  • Asbestmaterialer som er skadet, skal rives eller bearbeides, skal fjernes. Det skal utføres kontroll på stedet før annet arbeid starter.
  • Asbest som er uskadet og ligger i ro, frigir ikke asbeststøv og må ikke nødvendigvis fjernes med en gang. Asbesten bør imidlertid merkes både i bygningen og på plantegninger. Bygningseier skal vite hvor det finnes kartlagt asbest, slik at innebygd (og dermed skjult) asbest ikke blir et problem ved fremtidige bygge- eller vedlikeholdsarbeid.
 • Bare virksomheter med spesiell kompetanse og tillatelse fra Arbeidstilsynet, har lov til å fjerne asbest og asbestmaterialer. Virksomheter med denne tillatelsen finns i et eget register hos Arbeidstilsynet.
 • Virksomheter med tillatelse til asbestarbeid skal sende melding til Arbeidstilsynet minst en uke i god tid før de starter arbeid med asbest.
 • Brudd på arbeidsmiljøregelverket om asbest kan føre til strenge reaksjoner fra Arbeidstilsynet og overtredelsesgebyr.
 • Se krav og veiledning om asbest på arbeidstilsynet.no/asbest

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *