Fra venstre: Nestleder Kjell Ingolf Robstad, leder Siv Jensen (Frp), leder Erna Solberg (H) og leder Trine Skei Grande (V). (Foto: Høyre)

Venter enklere byggeregler fra regjeringen

Den nye regjeringen lover å videreføre arbeidet med forenkling av plan- og byggesaksprosessene. Både NBBL og Eiendom Norge er positive til løftene.

Regjeringen sier i sin erklæring at de skal videreføre satsingen på forenkling av plan- og bygningslovgivningen. Både Eiendom Norge og NBBL er er positive til endringene – men hvor kan man «kutte»?

Tek17 kan forbedres

I 2017 ble det gjennomført omfattende forenklinger av bygningsdelen i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Dette har vært svært viktig å legge til rette for raskere og rimeligere boligbygging, noe som er helt essensielt for prisdannelsen i boligmarkedet.

I den nye plattformen fra Granavolden er det kommet til flere nye punkter om forenklinger:

Regjeringen skriver blant annet at de vil gjennomgå regelverket med tanke på kostnadsvirkninger hvert fjerde år.

– Dette er etter vårt syn viktig, da de stadig strengere kravene til nye boliger har gjort det svært kostnadskrevende og komplisert å bygge nytt i Norge, og det særlig etter den nye plan- og bygningsloven fra 2010. Selv etter forenklingene i 2017 er det behov for å jakte ytterligere forenklinger, sier Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer.

– Vi er også fornøyd med at Regjeringen har tatt inn i plattformen at de vil forenkle planbehandlingen gjennom å harmonisere plan- og bygningsloven og sektorlover.

– Dette er i tråd med Eiendom Norge, NBBL og Boligprodusentene sitt innspill  til Regjeringen sommeren 2018 om å se boliglovgivningen i sammenheng på tvers av departementsgrensene, avslutter Dreyer.

Styrk kommunene kompetanse

NBBL mener det er godt nyttt at regjeringen vil styrke  kommunenes plankompetanse og «harmonisering av plan- og bygningsloven med sektorlover».

Spesialrådgiver Ketil Krogstad mener dette er viktig for å holde tempoet i forenklingsarbeidet oppe.

– Kommunene må slippe å slåss med statlige sektormyndigheter. De må få verktøy og ressurser til å planlegge for boligbygging. Og staten må støtte opp med kompetanse og ressurser til kommunene slik at de kan løse sine planleggingsoppgaver. Det bør også gis signaler om å prioritere hensyn til boligforsyning. Dette forplikter regjeringen sterkt til å følge opp i kommende budsjetter hvis det skal leveres resultater før neste valg i 2021, sier Krogstad.

– Det er spesielt positivt at forenkling av regelverk for eksisterende bygg er kommet inn i regjeringsplattformen, mener Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

 

Viktige punkter fra Granavolden

– Boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne bygges raskere og rimeligere. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre prosessen. Forenklingsarbeidet skal derfor fortsette gjennom mer effektive planprosesser og fulldigital byggesaksprosess, heter det i regjeringens nye erklæring.

Punktvis erklærer regjeringen at de vil:

 

 • Forenkle og tydeliggjøre regelverk for eksisterende bygg, med sikte på å utvide boligeieres handlingsrom til å gjøre endringer på egen eiendom.
 • Forenkle krav til saksbehandling og redusere antall søknadspliktige tiltak. I denne sammenheng skal det utrede å fjerne søknadsplikt for platting og terrasse, gjøre det lettere å etablere utleiedel i tilknytning til egen bolig, og utvide kravene til søknadsfri garasjebygging.
 • At kommunene skal være primær planmyndighet. Fylkesplaner skal derfor i utgangspunktet være rådgivende.
 • Gjennomgå praktiseringen av krav til saksbehandling for forenklet byggesøknad, og sikre kort saksbehandlingstid.
 • Sikre bedre sammenheng mellom planlegging og byggesaksbehandling, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.
 • Forenkle prosessene og regelverket for gjennomføring av fortetting og transformasjon i byer og tettsteder.
 • Gi kommunene mulighet til å stille krav til miljø- og klimahensyn i planarbeidet.
 • At staten tar et større ansvar for klimatilpassing av egen eiendom og infrastruktur, samt samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene, inkludert et forbedret tilbud fra NVE for veiledning om arealplanlegging.
 • Utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket.
 • Styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige, uten at utbygging fordyres unødvendig.
 • Styrke plan- og arkitekturkompetansen i kommunene.
 • Stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale.
 • Videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur og næringsområder.
 • Legge til rette for mer bruk av digitale løsninger for å skape et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor. Legge til rette for digitale plan- og byggesaksprosesser og sikre bedre selvbetjeningsløsninger for offentlige kartdata, plandata og bygnings- og eiendomsinformasjon.
 • Gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år.
 • Åpne for alternative boformer i større grad, herunder gjennomføre et pilotprosjekt med mikrohus.
 • Forenkle bygningstekniske krav for plassering av campingvogner, «spikertelt», villavogner og bobil på campingplass.
 • Stimulere til oppgradering av eldre boliger.
 • Gjøre det enklere å følge lover og regler i byggenæringen, og forsterke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i samarbeid med næringen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *