Rapporten omtaler potensialet, barrierene og dagens virkemiddelbruk, før den foreslår 15 konkrete virkemidler for å kutte energibruken i bygg. (Foto: Byggmesteren)

Energitiltakene må styrkes og økes

I en ny rapport lanserer ZERO, Efo og Nelfo tiltak som kan kutte energibruken i bygg med 10 TWh før 2030. Et av dem er en støtteordning for håndverkerne.

Rapporten er skrevet av rådgiverne Sindre Østby Stub og Kristin Antonsen Brenna.

I tillegg har en referansegruppe av fagpersoner Multiconsult, Entro, Sweco og Schneider Electric bidratt med faglige innspill og gode eksempler til denne viktige rapporten (pdf).

15 tiltak

Dagens virkemiddelbruk for mer energieffektive bygg har først og fremst ført til en utflating av energiforbruket. For å nå målet om 10 TWh redusert energiforbruk i bygningsmassen i 2030 må virkemiddelbruken styrkes kraftig, og tiltak må
gjennomføres i både privatboliger og i næringsbygg.
k
 • Overordnede virkemidler:
 • Forbedre og tilpasse kravene til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i byggteknisk forskrift, med mål om å øke antallet rehabiliteringer.
 • Innføre komponentkrav til vinduer på passivhusnivå (U-verdi 0,8). Andre komponentkrav bør også vurderes.
 • Siden ambisjonsnivået for energieffektivisering i bygg nå er hevet kan tiden være moden for å vurdere hvite sertifikater på nytt.
Hvert tiltak graderes etter potensial og antatt gjennomførbarhet.
 • At det årlig settes av 20 millioner kroner til kompetansehevingstiltak. Tilskuddet bør forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet.
 • Byggeforskriftene for nybygg strammes inn ytterligere i tråd med teknologiutviklingen og revideres jevnlig. ZERO mener også at departementet bør utrede muligheten for å kreve plusshus-standard.
 • Energimerkeordningen utvikles for å bedre informasjonen mellom myndighetene og byggeierne om energieffektivisering.

Næringsbygg:

 • Innfør krav om energirevisjon av alle bygg med høyt energiforbruk, eller som har energimerke E eller lavere, hvor slike utredninger må utføres hvert fjerde år. Som en del av energirevisjonen skal driftsoperatørene få målrettet opplæring i drift av byggets styringssystemer.
 • Enova øker støttesatsene for næringsbygg og utnytter handlingsrommet innenfor statsstøtteregelverket.
 • Myndighetene styrker etterutdanningen av driftspersonell, samt fastlegger hvordan byggdrifterfaget kan plasseres i et offentlig kvalifikasjonsregelverk som sikrer tilstrekkelig kompetanse.
 • Det innføres obligatorisk energikartlegging i offentlige bygg for å sørge for at det gjennomføres lønnsomme energieffektiviseringsprosjekter.
 • Det offentlige innfører krav om energiklasse A i alle nye leieavtaler, og at unntak knyttes til krav om oppgradering innen rimelig tid.

Privatboliger:

 • ZERO anbefaler en helhetlig gjennomgang og styrking av Enovas støtteordninger. Flere enkelttiltak bør kvalifisere for støtte, og støttesatsene bør økes for å være utløsende.
 • Det utvikles en form for EPC-prosjekter rettet mot borettslag med tilhørende støtteordninger.
  Innfør nye nettariffer som oppmuntrer smartere energi og effektbruk.

Håndverkerstøtte:

Rapporten anbefaler å prøve ut en støtteordning til håndtverkere som gjennomfører energieffektivisering.

Midlene vil gi håndverkerne et insentiv til å markedsføre energieffektivisering samtidig med vanlig oppussing, samtidig som de får mer erfaring med å være energirådgivere og å utføre energioppgraderinger.

– Tilskuddet skal være rettet inn mot håndverksbedrifter innen for forhåndsdefinerte tiltak. Det må utarbeides en liste forhåndsgodkjente enøktiltak. Håndverkerne som kan motta støtte må inneha god kunnskap om hvordan de tiltakene de kan få støtte til utføres. Det må derfor stilles kompetansekrav, konkluderer ZERO og andre i rapporten.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *