Preikestolen fjellstue er universelt utformet og godt tilrettelagt for rullestolbrukere. (Illustrasjonsfoto: DNT)

Tilgjengelighet eller universell utforming i fritidsleiligheter?

Kravene som stilles til universell utforming og tilgjengelighet i fritidsleiligheter og -hytter, avhenger både av hvor leiligheten skal oppføres og hvordan den skal brukes.

For å avgjøre hvilke krav som gjelder, må derfor både reguleringsplanen og byggesøknaden vurderes, skriver direktoratet for byggkvalitet på sine nettsider.

Reguleringsplan og byggesøknad bestemmer hvilke krav som gjelder

Kravene til tilgjengelighet og universell utforming for turistanlegg med leiligheter og hytter som leies ut på korttidsbasis bestemmes både av hva reguleringsplanen sier om formålet for arealet der bygget skal oppføres, og hva som er formålet med bygget det er søkt om å oppføre – altså hva det søkes tillatelse til i byggesaken.

To aktuelle reguleringsformål

I plan- og bygningsloven § 12-5 er det to reguleringsformål som kan være aktuelle ved bygging av fritidsleiligheter:

  1. Fritids- og turistformål, som er næringsrelatert
  2. Fritidsbebyggelse, som er privat relatert

I byggesøknaden kan søkeren angi om bygningene oppføres for næringsformål eller for fritidsformål. Det er naturlig at det er sammenheng mellom regulert formål og omsøkt formål.

 

Hvordan påvirker sammenhengen mellom reguleringsplan og tiltaket grad av universell utforming?

Oppføring av hytter og leiligheter i områder som er regulert for fritids- og turistformål er definert som overnattingsbygg i byggteknisk forskrift (se definisjonen her) og regnes som byggverk for publikum.

I slike bygg skal 10% og minst én enhet oppfylle kravene til universell utforming. De øvrige enhetene har ikke krav til universell utforming eller tilgjengelighet. Alle felles publikumsarealer skal være universelt utformet.

Campinghytter skal betraktes på samme måte som hotellrom. Det innebærer at også her skal 10% og minst én være universelt utformet. Dette er beskrevet i veiledningen til TEK10 § 12-7, femte ledd.

For hytter, fritidsboliger og -leilighetsbygg som skal bygges i områder som er regulert for fritidsbebyggelse, gjelder kravet om tilgjengelig boenhet når disse har mer enn én boenhet (jamfør at TEK10 § 1-2 annet ledd gjelder for fritidsboliger med kun én boenhet).

Når det søkes om turistanlegg – altså næringsformål – i et slikt område, vil kravene om universell utforming gjelde. Det forutsetter imidlertid at tiltaket ikke er i strid med reguleringsbestemmelsene. I slike tilfeller kan krav om omregulering vurderes.

Frittstående fritidsbolig med én boenhet har ikke krav til tilgjengelighet.

Dette unntaket er gitt i TEK10 § 1-2 annet ledd.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.