Det er skuffende at Riksantikvaren går ut med et så enøyd budskap basert på et så lite gjennomarbeidet grunnlagsdokument, mener Andresen. (Foto: Sintef)

Lettvint om laftebygg og energibruk

Sjefforsker Inger Andresen i Sintef Byggforsk mener at Riksantikvarens rapport om energibruk i laftebygg er full av faglige svakheter.

I rapporten «Mindre klimagassutslipp fra en laftet enebolig enn et passivhus» trekkes det konklusjoner basert på et meget tvilsomt grunnlag, mener Sintef Byggforsk.

Les også: Laft mer miljøvennlig enn passivhus

Mangler tekniske data

Sjefforskeren har gått over sammenligningen av byggtypene og funnet en rekke feil. I en kronikk i Byggeindustrien forklarer Andresen noen av dem:

«Notatet viser resultatet av et klimagassregnskap for en eksisterende laftet enebolig lokalisert i Lom, sammenlignet med en teoretisk enebolig oppført i passivhusstandard. Klimagassutslippet er oppgitt i kg CO 2-ekvivalenter per år, per kvadratmeter, midlet over et 60 års livsløp. Det står ikke noe om hva som menes med kvadratmeter, men vanligvis er det oppvarmet BRA som brukes, så jeg antar at det er dette som også er benyttet her.»

«Det er ingen beskrivelse av konstruksjoner eller tekniske installasjoner i de to husene, men det er nevnt at begge husene har en varmepumpe. Det er heller ikke vist noen tegninger av de to husene.»

«For passivhuset er det oppgitt et bebygd areal på 137 kvadratmeter, et bruttoareal på 345 kvadratmeter og et bruttoareal kjeller på 124 kvadratmeter. For laftahuset er det ikke oppgitt noen arealer», skriver sjefforskeren.

 

Sammenligning av klimagassutslipp?

Andresen finner også feil ved beregningene av klimagassutslippet fra energibruk i driftsfasen. Disse er basert på ulike forutsetninger for de to boligene.

«For laftehuset er den basert på måledata for 2,5 år, fra januar 2013 til april 2015. Det oppgis ikke kilde for disse data, men det kan vel antas at det er basert på måleravlesninger fra energiselskapet.»

«Energibruken til passivhuset er basert på en teoretisk beregning, siden dette huset ikke er oppført. Det står ingenting om hva som er forutsetningene for disse beregningene, dvs. hva som er lagt inn av brukstider og driftsforhold, ventilasjonsluftmengder, innetemperatur, belysning og utstyr. Men ut fra beregnet totalt årlig energibehov, som er 86 kWh/kvadratmeter per år, kan man anta at beregningen er basert på standardiserte verdier iht. Norsk Standard 3031», skriver Andresen.

Dette blir som å sammenligne epler og pærer, forklarer Andresen.

– «Vi vet fra flere måleprosjekter, blant annet fra EBLE-prosjektet , at energibruken kan variere kraftig selv om boligene er bygget opp på helt tilsvarende måte og står på samme sted. Dette gjelder alle typer bygg, dvs. både passivhus, lavenergibygg og andre bygg, skriver forskeren.»

Sammenligning av klimagassutslipp

Den store forskjellen ifølge Riksantikvarens rapport lå i utslippene fra produksjonen av byggematrialene.

– «Beregningen av klimagassutslipp fra materialbruk for de to byggene fremstår for meg som å sammenligne epler og pærer. For eksempel viser regnskapet at klimagassutslippet fra grunn og fundamenter er 2,16 kg CO 2-ekv/kvadratmeter per år for passivhuset, mens det bare er 0,95 for lafta-huset. Dette er den største og viktigste posten i klimagassregnskapet for materialer, og utgjør 45 prosent av utslippene for passivhuset og 40 prosent for laftahuset. Hvis man ser på materiallistene som er vedlagt, ser man at dette i stor grad skyldes at betongmengden som er brukt for passivhuset er dobbelt så høy som i laftahuset (ca. 100 tonn for passivhuset og 50 tonn for lafta-huset).

Dette blir en veldig merkelig sammenligning, da det ikke er gitt at et passivhus skal bruke mer betong i grunn og fundamenter enn et laftehus», skriver Andresen.

Useriøst

Forskeren er oppgitt over at Riksantikvaren har gått ut med beregninger på et slikt grunnlag, og mener i sin kronikk at hun» kunne tatt frem flere svakheter som dem som er diskutert over. Men konklusjonen er at dette notatet absolutt ikke kan brukes til å trekke noen konklusjoner om at laftahus har mindre klimagassutslipp enn passivhus.»

Det er skuffende at Riksantikvaren går ut med et så enøyd budskap basert på et så lite gjennomarbeidet grunnlagsdokument, avslutter Andresen før hun tilføyer at hun «håper vi slipper flere slike lettvinte utspill, og at vi heller kan få en fruktbar og kunnskapsbasert diskusjon basert på grundige analyser som viser hvordan vi kan redusere klimagassutslippene fra alle typer bygg.»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *