Dette kan bli enklere i TEK10

Direktoratet for byggkvalitet har identifisert en rekke områder som kan bli forenklet.

Direktoratet ønsker innspill til hvilke områder og kapitler som bør prioriteres høyest i forenklingen av TEK10.

Les også: Inviterer til forenkling av TEK10

Vil ha forslag

Direktoratet skriver på sine nettsider at de også tar imot innspill til områder og kapitler som ikke er spesielt nevnt i oversikten nedenfor.

Nedenfor gis en kort beskrivelse av mulige forenklinger og forbedringer i TEK10 som direktoratet har identifisert. For å sikre at endringer ikke går på bekostning av sentrale kvalitative hensyn i regelverket, er rammer for mulige endringer presisert.

1. En opprydding og forenkling av bestemmelser i kapittel 8-15

I kapittel 8 til 15 i TEK10 ligger hovedinnholdet av de materielle krav til byggverk med omgivelser. Forskriften inneholder en blanding av funksjonskrav og ytelseskrav. Ytelseskrav er målbare og etterprøvbare krav som kan benyttes direkte ved prosjektering og utførelse, noe funksjonskrav ikke kan.

Veiledningen har såkalte preaksepterte ytelser som vil oppfylle funksjonskravene i forskriften. Disse kan i prinsippet fravikes ved analyse. For noen av ytelsene finnes det imidlertid ikke alternativer. Disse er «fordekte krav» som bør løftes til forskrift. Det finnes også funksjonskrav som mangler ytelser, og som kan vurderes fjernet eller presisert.

Krav og ytelser som ikke kan verifiseres, må vurderes om de skal fjernes eller omformuleres. Dette gjelder i hovedsak ytelser som ikke er målbare. Direktoratet kan gjøre en systematisk gjennomgang av samtlige tekniske krav og ytelser i forskrift og veiledning. Målet med en slik gjennomgang er blant annet å sikre en tydeligere sammenheng mellom de ulike overordnede mål, funksjonskrav og ytelser.

En opprydding vil gi en mer brukervennlig forskrift med veiledning som:

 • blir enklere å forstå og etterleve
 • gir bedre etterprøvbarhet
 • inneholder tydeligere og enklere krav

2. Innovative prosjekter

Direktoratet kan utrede mulighetene for en unntaksbestemmelse for innovative prosjekter. En slik bestemmelse kan være utformet slik at den fremmer særlige kvaliteter og/eller utvikling av nye metoder eller løsninger.

 • Rammer: Hensyn til helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet skal ivaretas.

3. Utvikling av verktøy for forenkling

Direktoratet kan bidra til at det utvikles digitale verktøy for å forenkle beregninger og tilgang til informasjon, eksempelvis utvikling av beregningsverktøy for grad av utnytting, eller verktøy som sorterer ut aktuelle krav i forskrift og veiledning tilpasset det konkrete byggeprosjekt.

 

4. Kapitler i TEK10 der forenkling og forbedring kan vurderes

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapitlet gir mulighet for unntak for krav til særskilte bygg og tiltak. Direktoratet kan vurdere mulige forenklinger i krav til studentboliger og krav til fritidsboliger.

 • Rammer: Hensyn til helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet skal ivaretas og endringer skal opprettholde brukeropplevde kvaliteter.

Kapittel 2 Dokumentasjon og oppfyllelse av krav

Kapitlet omfatter dokumentasjon for oppfyllelse av krav. Direktoratet foreslår i utgangspunktet ingen endringer i dette kapitlet, men kan vurdere å forbedre veiledningen for å stimulere til bruk av analyse og utvikling av nye løsninger. Det kan også gjøres en vurdering av dokumentasjonsbehov og omfang av dokumentasjon på de ulike kravsområdene.

Kapittel 6 Beregnings- og måleregler

Kapitlet gjelder beregnings- og måleregler. Direktoratet kan vurdere å innføre standardiserte avrundingsregler for alle tallfestede krav, for å unngå konflikt om nøyaktighet ved oppfyllelse av krav.

Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Kapitlet gjelder sikkerhet mot naturpåkjenninger. Det er allerede foreslått å lempe på sikkerhetskravene for skred og flom for små tiltak på eksisterende bebyggelse (høringsfrist 26.05.2015).

Videre kan det vurderes å lempe på sikkerhetskravene for skred, for eksempel oppføring av garasje i etablerte boligområder innenfor et fareområde.

 • Ramme: Sikkerhetsnivået for personer skal opprettholdes.

Kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk

Kapitlet omhandler uteareal og plassering av byggverk. Direktoratet kan vurdere forenklinger og forbedringer, blant annet samsvar i krav til stigningsforhold til bolig, byggverk og uteoppholdsareal.

 • Ramme: Hensyn til sikkerhet og brukbarhet skal ivaretas. Prinsippet om universell utforming ligger fast.

Kapittel 9 Ytre miljø

Kapitlet omhandler ytre miljø, blant annet krav til bruk av helse- og miljøskadelige stoffer, miljøgifter, forurensning i grunnen, utvalgte naturtyper, avfallshåndtering mv. Direktoratet kan vurdere om krav til avfallsplan skal fjernes samt om krav til innsending av sluttrapport for avfall til kommunen også kan fjernes.

Kapittel 11 Sikkerhet ved brann

Kapitlet omhandler sikkerhet ved brann. Direktoratet kan vurdere lemping av noen ytelser i veiledningen ved installering av automatisk slokkeanlegg.

 • Rammer: Sikkerhetsnivået for personer, samfunn og materielle verdier skal opprettholdes.

Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapitlet omhandler planløsning og bygningsdeler, med mange detaljerte og flere relativt nye krav om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet kan vurdere noen konkrete forenklinger i kravene, blant annet til entre, balkong, kommunikasjonsvei, trapp, rampe, betjeningshøyder og bad/toalett i publikum/arbeidsbygning.

 • Rammer: Hensyn til sikkerhet og brukbarhet skal ivaretas. Prinsippet om universell utforming ligger fast.

Kapittel 13 Miljø og helse

Kapitlet omhandler blant annet krav til inneklima og helse. Direktoratet kan vurdere forenklinger og forbedringer av flere krav, blant annet radon, lys, utsyn, fall til sluk mv. Det kan også være aktuelt å vurdere kravsnivået for lydisolasjon, støy fra tekniske installasjoner og støy fra utendørs lydkilder i bolig.

 • Rammer: Hensyn til brukernes helse skal ivaretas.

Kapittel 14 Energi

Kapitlet omhandler energi, og har et eget revisjonsløp. Direktoratet vil ikke foreslå endringer her. Kommentarer til forslag til nye energikrav kan sendes som ordinær høringsuttalelse til direktoratet med frist 18.05.2015.

Kapittel 15 Installasjoner og anlegg

Kapitlet omhandler varme- og kuldeinstallasjoner, innvendige vann- og avløpsinstallasjoner, utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg og løfteinnretninger.

Direktoratet har sendt forslag om endringer i krav til løfteinnretninger på høring med frist 01.05.2015. På øvrige områder kan vi motta og vurdere forslag.

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

Kapitlet gjelder sikkerhetskontroll av heis. Direktoratet vil vurdere å fjerne kravene til det eneste regulerte yrket i plan- og bygningsloven, de periodiske sikkerhetskontrollørene, og heller stille krav om akkreditering av sikkerhetskontrollorganene. Forslaget går altså ut på å til dels fjerne og til dels forenkle kravene i kap. 16.

Samsvar i krav til produkter/ bygningsdeler

I tillegg til forslagene til vurderinger på de enkelte kapitler kan direktoratet foreslå en gjennomgang av ulike krav til konkrete bygningsdeler som går igjen i flere kapitler, slik som krav til vindu og dør. En slik gjennomgang skal gjøres med henblikk på å harmonisere og forenkle kravene, slik at de blir enklere å etterleve.

 • Rammer: Hensyn til helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet skal ivaretas. Prinsippet om universell utforming ligger fast.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *