(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Lemper på krava til Oslos nye småhusplan

Byggeforbudet gjelder fortsatt, men etter å ha mottatt 885 innspill til revidert småhusplan i Oslo, lemper Plan- og bygningsetaten på en rekke krav i planen som nå sendes til politisk behandling.

Plan- og bygningsetaten har nå sendt over forslag til revidert småhusplan til politisk behandling. Sammenlignet med forslaget som ble sendt på høring i april, er det i forslaget til politisk behandling blant annet gjort endringer i bestemmelsene knyttet til tomtestørrelse, skriver etaten i en pressemelding.

Les også: Oslos lærebedrifter merker byggeforbudet på kroppen (+)

Letter på foreslåtte innstramninger

– Det har virkelig vært et stort engasjement for småhusplanen, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Hanne Sophie Solhaug.

Det kom inn 885 innspill og bemerkninger til planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6. april til 30. mai i fjor.

– Etter en nøye gjennomgang og vurdering av alle høringsuttalelsene har vi gjort noen endringer i forslaget til politisk behandling, som vil lette noe på innstrammingene som lå ute på høring, forteller Solhaug.

For eksempel er det foreslåtte kravet til åtte meter avstand mellom bygninger tatt ut av forslaget som nå er sendt til politisk behandling. Et annet punkt som er endret er minimumskravet til tomtestørrelse per boenhet. Kravet til 600 kvadratmeter tomt opprettholdes for eneboliger, men justeres ned til 450 kvadratmeter tomt per boenhet for to- og tremannsboliger. I tillegg er forslaget om vern av bygninger fra før 1945 fjernet.

Det er også gjort endringer i formuleringer, for å gi mindre rom for tolkning og dermed større grad av forutsigbarhet for utbyggere i en søknadsprosess.

De viktigste hovedgrepene i forslaget som sendes til politisk behandling:

  • • Minste tillatte tomtestørrelse per boenhet er 600 kvm. for enebolig, 450 kvm. for to- og tremannsbolig.
  • Tillatt utnyttelse per tomt settes til 16 prosent bebygd areal.
  • Minimum 60 prosent av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep.
  • Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere.
  • Parkering etter ny parkeringsnorm vedtatt i bystyret i desember 2022.

Midlertidig forbud mot tiltak gjelder fortsatt

Plan- og bygningsetaten vedtok 1. juni 2022 et midlertidig forbud mot tiltak i de områdene som er omfattet av småhusplanen. Dette forbudet gjelder fortsatt. Vedtaket er påklaget, og klagesaken skal behandles av byutviklingsutvalget.

Om ROS-analyse

Det følger to innsigelser med planforslaget når det nå sendes til politisk behandling. De er fra henholdsvis NVE og Statsforvalteren og handler om behovet for utredninger av naturfare og samfunnssikkerhet.

– Vi vil jobbe videre med utredning av samfunnssikkerhet og analyse av risiko og sårbarhet parallelt med den politiske behandlingen. Dette materialet vil bli ettersendt når det er klart, avslutter Solhaug.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *