Kan kommuner kreve fossilfrie anleggsplasser i sine reguleringsbestemmelser? (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Kommuner kan ikke kreve fossilfrie byggeplasser i reguleringssaker

– Det er i dag ikke hjemmel i plan- og bygningsloven til å fastsette planbestemmelser med krav om fossilfrie byggeplasser, uttaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Henvendelsen har bakgrunn i en aktuell sak hvor statsforvalteren skal foreta en lovlighetskontroll av et kommunestyrevedtak, om at det skal stilles krav om fossilfrie anleggsplasser i nye reguleringsplaner.

Du kan lese hele tolkningsuttalelsen her.

Viktig avklaring

Det fremgår at statsforvalteren er kjent med at det er flere kommuner som vurderer å stille lignende krav, og det er derfor etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets oppfatning behov for en prinsipiell avklaring av hjemmelsspørsmålet.

Statsforvalteren henviser i sitt brev til en skriftlig uttalelse fra Advokatfirmaet Hjort DA (Hjort), som er utarbeidet på oppdrag fra departementet. I Hjorts uttalelse blir det uttrykt tvil om hjemmelsspørsmålet, men det legges til grunn at gjeldende lov ikke gir hjemmel for å oppstille krav om utslippsfrie byggeplasser.

Departementet legger til grunn at krav om fossilfri byggeplasser medfører økte kostnader og ulemper for en utbygger i så stor grad at det må stilles krav om et relativt klart hjemmelsgrunnlag for et slikt pålegg etter plan- og bygningsloven.

Departementet viser i sin grundige gjennomgåelse til både plan- og bygningsloven, samt forurensningsloven. Den finner ikke klare lovhjemler i noen av de to lovene.

Forurensningsloven § 11 har bestemmelser om at forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om at den som vil drive visse typer virksomhet som etter sin art kan medføre forurensning, må søke om tillatelse etter paragrafen. Det er i dag ikke krav om tillatelse til å drifte byggeplasser med bruk av fossil energi, og det er heller ikke gitt forskrift etter forurensingsloven § 9 om grenseverdier for forurensing som gjelder byggeplasser. Vanlig forurensning fra anleggsvirksomhet er tillatt etter forurensningsloven, jf. § 8 første ledd nr. 3.

Ettersom det ikke er laget en kobling mellom forurensningsloven og plan- og bygningsloven når det gjelder kommunenes adgang til å gi bestemmelser om fossilfrie byggeplasser, legger departementet til grunn at kommunen i dag ikke kan bruke pbl. 12-7 nr. 3 som hjemmel for å kreve fossilfrie byggeplasser.

– Med bakgrunn i det foranstående, er det departementets oppfatning at det i dag ikke er hjemmel i plan- og bygningsloven til å fastsette planbestemmelser med krav om fossilfrie byggeplasser, konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.