(Illustrasjonsfoto: Østfold fylkeskommune)

Nye forenklinger for skadde og bevaringsverdige bygg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil endre bygningslovens regler om tiltak på eksisterende byggverk etter skader og når bygget er bevaringsverdig.

Høringen foreslår forenkling av saksbehandlingsregler der bygg er skadet etter brann, naturskade eller ulykke. Det foreslås også endringer i kommunens adgang til å pålegge utbedring av bevaringsverdige bygg.

Les også: Ny naturskadeordning fra nyttår

Etter skader

Et viktig mål er å redusere uforutsigbarhet og forskjellsbehandling i byggesaksbehandlingen, og på den måten sikre mer effektive saksbehandlings- og byggeprosesser, skriver departementet i høringsbrevet.

For det første foreslår høringen forenkling av saksbehandlingsregler der bygg er skadet etter brann, naturskade, ulykke mv. Forsikringsnæringen viser til at byggesaksbehandlingen i større skadesaker varierer fra kommune til kommune.

De viser til at uforutsigbar og ulik byggesaksbehandling medfører unødige kostnader, både for bolig- og bygningseiere som er rammet av den akutte hendelsen og samfunnet for øvrig.

Høringsforslaget foreslår følgende der bygg er skadet av brann, naturskade, ulykke mv:

  • Unntak for søknadsplikt for nødvendige sikringstiltak for å hindre at det oppstår ytterligere skade på byggverket, eller fare for skade på person, eiendom eller miljø.
  • Unntak fra krav om nabovarsling ved søknad om riving av ruiner etter brann, naturskade eller ulykke.
  • Krav om at forhåndskonferanse mellom kommune, byggeier og eventuelle andre fagmyndigheter avholdes innen 3 dager.

 

Fjerne skjønnsmessig vurdering

For det andre foreslår høringen endringer i byggesaksforskriften kapittel 19. Dette kapittelet gir kommunen adgang til å pålegge utbedring av bevaringsverdige bygg.

Pålegg kan gis dersom bygget enten er gitt bevaringsstatus i plan, eller anses å ha høy bevaringsverdi som følge av en ren skjønnsmessig vurdering fra kommunens side.

Høringsforslaget foreslår å fjerne kommunens mulighet til å gi pålegg etter en skjønnsmessig vurdering, slik at det kun kan gis pålegg til eier av bygg som er gitt bevaringsstatus i plan.

Den skjønnsmessige vurderingen medfører risiko for uforutsigbarhet og forskjellsbehandling. I tillegg kan slike pålegg være inngripende og kostbare for bygningseieren. Det er derfor viktig at kommunen har et klart hjemmelsgrunnlag når pålegg gis, skriver departementet.

 

Endringene foreslås med ikrafttredelse 1. juli 2017. Det vises til høringsnotatet om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslaget.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *