Statlige retningslinjer forutsetter at det bygges tett og nært til sentrumsfunksjoner og kollektivtransport. (Illustrasjonsfoto)

Statlige retningslinjer skaper hodebry i kommunene

Kommuner og lokalpolitikere gjør ramaskrik fordi fylkesmannen setter ned foten for boligbygging der de lokale mener det kan bygges.

I Telemark har fylkesmannen hatt innsigelser til alle nye boligområder i «bybåndet i Grenland», det vil fra Langesund i sør til Skien i nord.

Det ble begrunnet med statlige retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging samt i den regionale areal- og transportplanen for Grenland. Flere steder er også kommuneplanen i konflikt med nasjonale jordverninteresser og hensynet til naturmangfold, skriver Telemarkavisa på nett.

Reise med buss, sykkel og gange

Det samme skjer i mange andre kommuner. Kommunaldepartementet forklarer bakgrunnen for innsigelsene slik:  «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging ble vedtatt av regjeringen i september 2014. Retningslinjene legger føringer om at kommunene bør satse på fortetting og knutepunktutvikling i sin arealplanlegging, der det er mulig. Formålet er å utnytte arealene effektivt og bygge opp under et utbyggingsmønster som styrker grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange».

 

Høyre for og mot

Det var Høyre i regjering som vedtok dem, men departementet påpeker i en e-post at retningslinjene er videreføring av tidligere politikk på området.

Høyre-ordføreren i Kristiansand,  Harald Furre, er svært lojal mot retningslinjene. I lokalavisa fvn.no tok han i høst til orde for å gi utbyggere erstatning for ikke å bygge for langt fra sentrum. I Fredrikstad ser også kommunen ut til å ville følge opp de statlige retningslinjene i sin nye arealplan.

Les også: Vil stoppe nybygging av eneboliger i storkommunen

Les også: Boligbyggingen taper når knutepunktene ikke bygges ut

Christian Bendz, ordførerkandidat for Høyre i Nannestad. (Foto: Høyre)

I flyplasskommunen Nannestad sier derimot Christian Bendz (H) nei til regionale krav om at 80 prosent av veksten skal skje i kommunesenteret. Han mener det bryter med lokal selvråderett, og tok det opp på Høyres landsmøte nylig. Det bidro til noen viktige avsnitt i en resolusjonen «Lokal verdiskaping» som ble vedtatt på landsmøtet.

Vil begrense fylkesmannens påvirkning

I et underpunkt med overskriften «Kommunal selvråderett og selvstyre» heter det at Høyre vil: «Begrense Fylkesmannens, direktoraters og fylkeskommunenes adgang til å overstyre kommunene basert på skjønn, og redusere statlige innsigelser og statlig overstyring.»

Videre vil Høyre:  «Redusere omfanget av regionale planer. I arbeid med statlige og regionale planer, retningslinjer og veiledninger som direkte eller indirekte virker inn på det lokale handlingsrommet skal kommunene som primærplanmyndighet involveres.»

– Hva sier du til at det var Høyre i regjering som vedtok disse retningslinjene, Bendz?

– Et vedtak gjelder til neste vedtak. Resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet, viser veien videre og vil være førende for regjeringens videre arbeid, mener Christian Bendz.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *