Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr for de alvorlige lovbruddene

Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr når vi avdekker lovbrudd som kan få store konsekvenser for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I et innlegg i Byggmesteren stiller regionleder Anne Marit Stork i Byggmesterforbundet region Nord spørsmål ved Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr. Stork stiller også spørsmål ved ressursbruken og ber Arbeidstilsynet fokusere mer på de useriøse virksomhetene.

Les også: Arbeidstilsynet på ville veier

Stork skriver at for å være medlem hos Byggmesterforbundet, stilles det krav til seriøsitet og fagkompetanse. Arbeidstilsynet erfarer også at mange aktører jobber godt med det forebyggende arbeidet. Men det er fortsatt et stort forbedringspotensial i deler av bransjen. Spørsmålet om hvem som er seriøs eller ikke har ikke alltid et enkelt svar. Å være seriøs med hensyn til det faglige arbeidet er ikke alltid sammenfallende med at en også forebygger skader og helseplager hos egne arbeidere godt nok. Arbeidstilsynet avdekker altfor ofte store sikkerhetsmangler også i såkalt seriøse virksomheter.

Tilsyn vurderes ved risiko for skade

Stork påstår også at samtidig som Byggmesterforbundets medlemsbedrifter blir jevnlig kontrollert, opplever de at useriøse aktører som utkonkurrerer deres bedrifter på pris, ikke blir kontrollert i det hele tatt. Vi vet ikke hvilket grunnlag Stork har for å påstå dette. Arbeidstilsynet prioriterer ikke tilsyn ut fra medlemskap i organisasjoner eller ikke. Det er ingen rapporteringsplikt som gir oss systematisk kunnskap om det. Når Arbeidstilsynet går på tilsyn, er det på bakgrunn av en vurdering av hvor risikoen for arbeidsrelatert sykdom og skade er størst. Vi mottar også mange tips om antatt farlig arbeid i bygge- og anleggsvirksomhet, og mange av disse er av en art som vi prioriterer å følge opp.

Bygg og anlegg er den bransjen hvor Arbeidstilsynet har gjort flest tilsyn gjennom flere år, nettopp fordi det er en risikoutsatt bransje. Mange tilsyn gjennomføres som ledd i en næringsaktivitet med forebyggende tematikk som hovedprioritet. Men også i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet gjennomføres mange kontroller i bygge- og anleggsvirksomhet. Påstanden om at Arbeidstilsynet ikke kontrollerer virksomheter som utkonkurrerer Byggmesterforbundets medlemsbedrifter på pris, kjenner vi oss ikke igjen i. Dersom Byggmesterforbundets medlemsbedrifter opplever dette, oppfordrer vi dem til å tipse oss om konkrete saker. Det vil være et konstruktivt bidrag til å nå målet vi tror både Byggmesterforbundet og Arbeidstilsynet er enig om, nemlig at det ikke skal lønne seg å gå på akkord med helsa og sikkerheten til egne ansatte.

Flest skader etter fall

Farlig arbeid i høyden og manglende HMS-kort er den vanligste årsaken til overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at fall er den typen ulykker som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen. Et fellestrekk ved disse ulykkene er at flesteparten av dem høyst sannynlig kunne vært unngått med forskriftsmessig sikring.

Når Arbeidstilsynet vurderer om vi skal gi overtredelsesgebyr, vurderer vi flere momenter. Vårt hovedfokus er å verne arbeidstakerne og å bedre arbeidsmiljøtilstanden.

Vi gir i utgangspunktet overtredelsesgebyr i tilfeller der vi avdekker alvorlige brudd som utgjør en betydelig sikkerhets- eller helserisiko for arbeidstakerne, og der tilsyn og pålegg ikke har medført den forbedringen som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet. Men dersom bruddet er en åpenbar risiko, eksempelvis farlig arbeid i høyden, kan vi ta vi i bruk overtredelsesgebyr også uten at det tidligere har vært gitt pålegg for samme forhold. Når vi avdekker at virksomheten gjentatte ganger bryter arbeidsmiljøloven, økes gebyret.

Inntekter avgjør gebyrstørrelsen

Virksomhetens økonomi er ett av momentene som vurderes når Arbeidstilsynet skal bestemme størrelsen på beløpet. Det er virksomhetens inntekter vi ser på når vi skal sette størrelsen på gebyret. Poenget er at overtredelsesgebyr både skal være ulempe som skal merkes godt i virksomheten som får det, samtidig som det skal ha en preventiv effekt for andre i samme bransje. Gebyret kan ikke være så lite at det frister til å ta sjansen på ikke å bli oppdaget, for eksempel ved å kun bruke stige der det burde vært satt opp stillas eller brukt lift.

Det burde derfor også være i Byggmesterforbundets interesse at Arbeidstilsynet bruker sanksjonsmidler som både får den konkrete virksomhet til å skjerpe sikkerheten, og som samtidig gir et signal til bransjen forøvrig om at det får konsekvenser å ikke følge det lovverket som er der for å ivareta helsa og sikkerheten til arbeidstakerne.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *