Stig Magnar Løvås, regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge. (Foto: Arbeidstilsynet)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

– Arbeidstilsynet gir ikke bøter for noen få cm

– I tilsynssakene hittil i år er det ingen som har fått overtredelsesgebyr bare på grunn av for stor åpning mellom vegg og stillas. I de fleste sakene er det flere brudd på regelverket i tillegg, skriver regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge

– I én av tilsynssakene i år handler det om avstand mellom vegg og stillas som ett av to forhold som utgjorde grunnlaget for overtredelsesgebyr. I den saken ble det funnet åpninger på 50 cm mellom vegg og stillasgulv i øvre del av stillaset, skriver Løvås blant annet som svar på kritikken som er framkommet i Byggmesteren mot Arbeidstilsynets praksis med overtredelsesgebyrer.

Les også: Arbeid må være sikkert i fjellet også

Store bøter for 5 cm

Vi har stilt Løvås spørsmål om hvorfor bedrifter ilegges store bøter for 5 cm feil plassert stillas? (I ett tilfelle i Bodø skal en byggmester ha fått gebyr på 120 000 kroner for 5 cm feil plassert stillas)

Vi spurte også om forskjellen mellom 35 og 30 cm er et spørsmål om liv og helse?

Videre ville vi vite om hvordan Arbeidstilsynet velger ut bedrifter som det skal foretas tilsyn hos, om det er ut fra firmaer som melder inn byggestart til arbeidstilsynet eller tilfeldig valgte byggeplasser?

Les også: Flere får overtredelsesgebyr

 

Alltid flere brudd på regelverket

I det følgende gjengir vi svaret fra regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge i sin helhet:

Hvorfor ilegges bedrifter store bøter for 5 cm feil plassert stillas?

Arbeidstilsynet finner ikke at det er belegg for påstanden om at bedrifter ilegges store bøter for 5 cm feil plassert stillas. Siden vi fikk dette virkemiddelet i 2014, er det varslet 829 overtredelsesgebyr og vedtatt 719. Av disse er for stor åpning mellom stillas og vegg en del av grunnlaget for 64 varsel om overtredelsesgebyr, men det er ikke i alle saker det ble med som tema i endelig vedtak.

Jeg har ikke hatt tid til å gå inn på tilsynsdokumentasjonen fra alle disse sakene, men etter å ha sjekket ti tilfeldige saker, har jeg ikke funnet saker der det er gitt overtredelsesgebyr for mindre åpninger enn 40 cm. Og en gjennomgang av reaksjoner i tilsynssakene i 2018, viser ingen saker der noen har fått overtredelsesgebyr bare på grunn av for stor åpning mellom vegg og stillas. I de fleste sakene er det flere brudd på regelverket i tillegg. Det nærmeste jeg fant, var en sak der for stor åpning mellom vegg og stillas var ett av to forhold som utgjorde grunnlaget for overtredelsesgebyr, men i den saken ble det funnet åpninger på 50 cm mellom vegg og stillasgulv i øvre del av stillaset.

Byggmesteren hevder at en byggmester i Bodø skal ha fått gebyr på 120 000 kroner for 5 cm feil plassert stillas. Jeg kan ikke finne at Arbeidstilsynet i Nord-Norge har gitt overtredelsesgebyr på 120 000 i mer enn én sak, og i den saken fremgår ikke for stor avstand fra stillas til vegg som del av grunnlaget for overtredelsesgebyr. Så den påstanden har jeg dermed ikke noe grunnlag for å kommentere ytterligere nå.

Les også: Tilsyn stanset ikke oss

Er forskjellen mellom 35 og 30 cm et spørsmål om liv og helse?

Hovedhensynet med regelen, er at det ikke skal være noen åpninger som gjør at noen kan falle ned, slik at de blir skadet eller i verste fall dør. Så ja, dette kan rett og slett være et spørsmål om liv og helse. Arbeidstilsynet anser at 30 cm er en hensiktsmessig grense med tanke på å begrense risikoen for å falle gjennom en åpning, og at det fremdeles skal være praktisk å kunne jobbe fra stillaset. Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven er endelig eller midlertidig avsluttet, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.

 

Skuffet over fagtidsskriftet

Som redegjort for over, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å si at Arbeidstilsynet gir «skyhøye gebyrer for det som oppleves som noen cm feil plassert stillas». Jeg er derfor også litt skuffet over at et fagblad som Byggmesteren virker ganske ukritisk å fremføre eller viderebringe slike påstander. Arbeidstilsynet tar gjerne imot kritikk det er grunnlag for, for det kan vi lære av. Og også offentlige myndigheter kan ta feil. Derfor har vi varslingsplikten i forvaltningsloven som gir den som får en reaksjon fra oss mulighet til å påpeke slike feil før beslutning om vedtak blir fattet. Men ubegrunnet kritikk bidrar til å vri diskusjonen bort fra hva aktører i byggenæringen må gjøre for å få færre, og mindre alvorlige, skader (eller andre helseplager) og heller gjøre det til en diskusjon om Arbeidstilsynets troverdighet. Og det oppleves ikke som veldig konstruktivt.

 

Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter til tilsyn?

Det er flere forhold som kan være utgangspunkt for hvilke bedrifter vi velger ut for tilsyn. Tilsyn kan være basert på tips, Arbeidstilsynets egne observasjoner og erfaringer, forhåndsmeldinger og vi kan dra ut til områder hvor vi vet det utføres en del byggevirksomhet. Det er byggearbeidet og ikke bedriften som er hovedgrunnlag for tilsyn.

Arbeidstilsynet mottar mange tips om potensielt farlig eller ulovlig arbeid i byggenæringen og vi ser mye selv når vi er ute på tilsynsreiser, særlig knyttet til arbeid i høyden. Slike tips utgjør et betydelig grunnlag for tilsynsvirksomheten. I tillegg kommer en del tilsyn ut fra at vi drar til områder vi vet det utføres en del byggevirksomhet og da vil tematikken vi skal kontrollere avgjøre hvor vi gjennomfører tilsyn. Noen ganger går det på synlige risikoforhold. Andre ganger er det kontroll av forhold som ikke er så lett synlige og da må vi gjennomføre tilsyn for å finne ut hvordan regelverket etterleves, eksempelvis for tema knyttet til arbeidstid, allmenngjort lønn, innleie og risikoforhold som er inne i bygg under oppføring.

 

 

Noe hjelp i forhåndsmeldinger

Forhåndsmeldinger om midlertidig bygge-/anleggsplass gir oss en del informasjon om hvor det skal foregå bygge- eller anleggsvirksomhet og hva som skal bygges, og de brukes i noe grad til å velge tilsynsområder eller også konkrete tilsynsplasser.

I tillegg brukes forhåndsmeldinger i tilknytning til tips for å få kunnskap om hvem vi kan forvente å treffe på bygge- eller anleggsplassen (dersom det foreligger forhåndsmelding). Men det er i all hovedsak den bygge- og anleggsvirksomheten som utføres, og ikke hvem som utfører den, som er grunnlaget for forebyggende tilsyn. For tilsyn der det er mistanke om arbeidslivskriminalitet, vil kunnskap om at gitte virksomheter er involvert i et byggeprosjekt i større grad påvirke tilsynsprioriteringen.

 

Prioriterer ikke de som anser seg seriøse

I lederen i Byggmesteren påstås det at «Arbeidstilsynet ser jo ut til å kontrollere bedrifter som er registrert og som melder inn byggestart, mens andre, uregistrerte firmaer tilsynelatende kan gjøre som de vil.» Jeg har over redegjort for at det er byggearbeidet og ikke bedriften som er hovedgrunnlag for tilsyn. Når det gjelder ‘uregistrerte firma’ så spørs det hvilken registrering det tenkes på. Men de fleste virksomheter Arbeidstilsynet påtreffer i tilsyn, har skaffet seg organisasjonsnummer. Og hvorvidt en virksomhet på en byggeplass er registrert eller ikke, vil vi uansett ikke vite noe om før vi har fått konstatert hvilken virksomhet det dreier seg om. Så vi har liten mulighet til å bevisst prioritere ‘uregistrerte firma’. Men det betyr altså ikke at vi primært prioriterer de som anser seg som seriøse virksomheter.

 

Andre kommentarer

En sak er å kritisere Arbeidstilsynet for å kontrollere at regelverk følges. Det er tross alt tilsynets oppgave å kontrollere etterlevelse av regelverk. Og i den grad regelverket/sikkerheten tillater det, utviser vi betydelig grad av skjønn. Og det er langt fra alle brudd vi ser vi gir reaksjon på. Hovedreaksjonene er uansett pålegg om å rette opp eller forbedre noe (innen en gitt frist). Men dersom en er uenig i regelverket, f.eks. at en opplever at regelkrav er urimelige i forhold til hensikten, så står i utgangspunktet alle og enhver fritt til å fremme forslag om regelverksendringer som de mener er fornuftige til Arbeidstilsynet. Forslag til endringer i regelverket som Arbeidstilsynet forvalter kan enten sendes direkte til Direktoratet for arbeidstilsynet, eller meldes via egen organisasjon til en representant i organisasjonene som sitter i Arbeidstilsynets partssammensatte regelverksforum. Slik kan forslag meldes inn som en egen sak i regelverksforum og bli drøftet der.

 

Oppfordrer til tips

Jeg vil også oppfordre alle seriøse i byggebransjen til å sende tips til Arbeidstilsynet om byggeplasser der det foregår farlig arbeid eller har andre alvorlige mangler ift. etterlevelse av regelverket. For selv om bygge- og anleggsvirksomhet er den næringen Arbeidstilsynet bruker mest ressurser på, og at vi vet ganske mye om byggearbeid som pågår, så er det et begrenset antall personer som gjennomfører tilsynsvirksomheten og vi kan ikke være overalt. Gode tips som kan bidra til at vi kan bruke ressursene våre der det er størst behov, er derfor velkomne. Bruk gjerne nettsiden tips.arbeidstilsynet.no, og det er mulig å tipse anonymt. Det viktigste for oss er å få en beskrivelse av hva det er som foregår som tipser mener Arbeidstilsynet bør følge opp, og hvor byggeplassen er.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *