- Saker vi ikke får oversendt kjenner vi ikke til, og kan naturlig nok ikke påklage, skriver fylkesmannen. (Foto: Fylkesmannen Vestfold)

Fylkesmannen griper inn når viktige miljøinteresser er truet

Korrupsjonssaken i Tjøme: – Fylkesmannen skal ikke drive generell kvalitetskontroll av kommunens byggesaksbehandling, svarer fylkesmann Per Arne Olsen.

Det er kommunerevisjonen som foretar forvaltningstilsyn. Bare når dispensasjoner er i strid med nasjonale miljøinteresser, er det Fylkesmannens oppgave å gripe inn, skriver fylkesmannen i sitt svar til leder for Byggmesterforbundet i Tønsberg, Rolf Eilerås.

Les også: Kontrollerer noen Vestfolds byggesaker? og Glad for at jeg varslet om byggesakene på Tjøme

Saksbehandlingen sviktet i Tjøme

I Byggmesteren 17. oktober 2017 har leder for Byggmesterforbundet i Tønsberg, Rolf Eilerås, flere uttalelser som gir et uriktig bilde av Fylkesmannens håndtering av byggesaker på Tjøme.

Det er kommunen som er plan- og byggesaksmyndighet og som har ansvaret for at lovens krav blir fulgt. Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å sende alle dispensasjonssaker i strandsonen til Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling for uttalelse og eventuell påklaging.

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelings oppgave er å ivareta nasjonale miljøinteresser i strandsonen. Det er ikke miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingens oppgave å drive generell kvalitetskontroll av kommunens byggesaksbehandling. Bare når lovens vilkår for dispensasjon ikke er oppfylt, og dette samtidig fører til et resultat som er i strid med nasjonale miljøinteresser, er det miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingens oppgave å gripe inn.

På Tjøme har svikt i saksbehandlingen gått ut over miljøhensyn. Vi har derfor hatt opplæring, møter og samtaler med administrasjon og politikere. Når opplæring ikke har hatt effekt, har vi returnert saker som ikke holder mål. Når vurderingene fra kommunen fortsatt har vært mangelfulle eller feilaktige, har vi foretatt egne vurderinger. Vi har også varslet påklaging i, og påklaget, en rekke saker som har vært i strid med nasjonale miljøinteresser. Vi har aldri behandlet byggesakene selv, slik Eilerås antyder. Det har vi heller ikke lov til.

Fikk ikke dispensasjonssaker

Når vi påklager et vedtak, går saken til juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Østfold, som fatter endelig vedtak.

Vi har den senere tid blitt oppmerksom på at Tjøme kommune har unnlatt å sende dispensasjonssaker i strandsonen til oss, slik kommunen skal etter loven. Det er alvorlig. Saker vi ikke får oversendt kjenner vi ikke til, og kan naturlig nok ikke påklage.

Plan- og bygningsloven legger ansvaret hos kommunen for å sende dispensasjonssakene i strandsonen til oss. Det ligger ikke i miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingens oppdrag å kontrollere at kommunene faktisk gjør dette. Det er kommunerevisjonen som foretar forvaltningstilsyn, og som eventuelt kan avdekke at saker ikke blir sendt oss.

Det er kommunen som er ansvarlig for å ta ugyldige vedtak opp til ny behandling. Nøtterøy og Tjøme kommuner slås sammen til Færder kommune fra 2018. Nøtterøy kommune har allerede overtatt byggesaksbehandlingen på Tjøme. Vi har hatt flere samtaler med Nøtterøy kommune om disse sakene, og har full tillit til at Nøtterøy og senere Færder kommune vil håndtere opprydningen på en god måte, og at vi får oversendt de saker vi skal ha. Vi vil da behandle sakene som om de var nye søknader, dvs. at vi ikke kan legge vekt på om tiltaket allerede er gjennomført eller ikke. Det vil kunne innebære at bygg som er satt opp etter et ugyldig vedtak i siste instans må rives.

Fylkesmannen har også en juridisk avdeling. Når noen klager på vedtak fattet av kommunen etter plan- og bygningsloven, blir slike klager behandlet av juridisk avdeling som skal sørge for at innbyggernes rettssikkerhet blir ivaretatt.

Sentralt i de vurderinger som foretas er den lovmessige kvaliteten på den kommunale saksbehandlingen.

Avdelingen har ingen tilsynsplikt, men bidrar med kurs og opplæring overfor kommunene. I tillegg holdes det regelmessige møter med kommunene etter behov.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *