(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Hvordan forsikrer vi lærlingen?

Mange lærebedrifter har spørsmål om sine lærlinger og forsikringsdekningen, sier BNL.

BNL får ofte henvendelser fra bedrifter om regelverket og har derfor lagt ut en orientering om dette.

To forsikringer?

Opplæringslovas § 13 – 3b forplikter blant annet kommuner og fylkeskommuner å sørge for ulykkesforsikring for elever, lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater.

Hvilken betydning har dette i forhold til en arbeidsgivers forpliktelse til å sørge for at arbeidstakerne, herunder lærlingene, i egen bedrift er dekket av en yrkesskadeforsikring, er et spørsmål som dukker opp fra tid til annen.

Forskriftene til opplæringslova gir ikke helt entydige svar på dette spørsmålet:

Forskriftens § 8 – 1  fastslår imidlertid at kommunen eller fylkeskommunen plikter å tegne en ulykkesforsikring også for lærlinger og lærlinger og lærekandidater, som for  en del av opplæringstiden utplasseres i lærebedrifter.

Denne forsikringen skal gi en dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, også for skadetilfelle der folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven ikke gir dekning.

Må forsikres av bedriften

Av dette må man kunne slutte at yrkesskadeforsikringsdekningen for læringene forutsettes etablert eller sikret av arbeidsgiver på samme måte som for bedriftens øvrige arbeidstakere. Ulykkesforsikringen som er kommunens / fylkeskommunens ansvar vil utover dette kunne dekke lærlingene i situasjoner der ansvaret etter yrkesskadeforsikringsloven ikke inntrer.

Arbeidsgivers ansvar for at lærlingene er dekket av bedriftens yrkesskadeforsikring fremgår også av en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling fra 1990, som riktignok er avgitt før nåværende opplæringslov trådet i kraft, uten at vi kan se at dette endrer på denne forpliktelsen.

 

Omfattes av eksisterende forsikring

Bedriftens praktiske tilnærming til dette vil være at man i forhold til sin forsikringsgiver (yrkesskadeforsikringsselskap eller forsikringsmekler ) medregner lærlingene i den oppgaven man gir i forbindelse med tegning eller fornyelse av forsikringspolisen, slik at man på denne måten forvisser seg om at lærlingene  primært er dekket av bedriftens  yrkesskadeforsikring.

Dette medfører imidlertid ingen plikt til å tegne en egen forsikring for den enkelte læring, og vi viser i denne forbindelse til Lovavdelingens kommentarer rundt akkurat dette spørsmålet, skriver BNL:

Vi nevner at dette ikke innebærer plikt til å tegne en egen forsikring for hver enkelt elev som tas inn i forbindelse med en praksisordning. Det er normalt at yrkesskadeforsikring tegnes samlet for alle arbeidstakere i en bedrift og uten angivelse av arbeidstakernes navn. Når en slik forsikring er tegnet, vil alle som er arbeidstakere i lov om yrkesskadeforsikrings forstand, være dekket av forsikringen.

Om kommunens/ fylkeskommunens ulykkesforsikringsdekning vil ha noen betydning for forsikringsgivers tariffering av lærebedriftens forsikringspolise, vil i tilfelle være et spørsmål om forsikringsvilkår. Dette spørsmålet må i tilfelle rettes til yrkesskadeforsikringsselskapet.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *