(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Slik er Oslos nye anskaffelsesregler

Se de nye betingelsene som alle kommunens virksomheter må følge ved anskaffelser over 500 000 kroner.

Slik presenterer Oslo kommune sine standard kontraktsvilkår for anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg – nye seriøsitetsbestemmelser, også kalt Oslomodellen:

Les også: Oslomodellen gir et seriøst arbeidsliv

Krav om bruk av fast ansatte

Mange av dagens leverandører har få ansatte og leier i hovedsak inn ansatte fra bemanningsbyråer eller bruker flere ledd underleverandører. Oslo kommune har derfor tatt inn en bestemmelse som sier at det i all hovedsak skal benyttes fast ansatte (i minst 80 % stilling) ved utførelse av oppdrag for kommunen.

Krav om tarifflønn mellom oppdrag

Selv om Oslo kommune ønsker at ansatte skal være fast ansatt når de utfører oppdrag for Oslo kommune ser vi at det i enkelte tilfeller vil være behov for å benytte bemanningsforetak.

En av utfordringene ved bruk av bemanningsforetak er at de ansatte ikke får lønn mellom oppdragene.

Dette er veldig uforutsigbart lønnsmessig for de ansatte og har flere andre uheldige konsekvenser.

Vi har derfor innført krav om at leverandøren skal sørge for at personell fra bemanningsforetak som leverandøren benytter til å oppfylle kontrakten med Oppdragsgiver, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn e.l. mellom etterfølgende oppdrag – enten oppdragene er for Oppdragsgiver eller andre – så lenge kontraktsperioden mellom Leverandøren og Oppdragsgiver varer.

Krav om faglærte håndverkere

Oslo kommune mener at økt fagkompetanse fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer bedre kvalitet på arbeidet. Vi skal derfor øke andelen håndverkere med fagbrev på våre kontrakter.

Det vil bli stilt krav om at minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.

Det skal være fagarbeidere i alle relevante fag.

(Inntil 10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt, for første gang, etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.)

 

 

Lærlinger

Bestemmelsen er i hovedsak som før, men vi vil nå kreve minimum 10 % lærlinger på kontraktene på områder med behov for lærlinger.

Innslagspunktet for lærlingekravet vil være på 1,1 mill, dvs. statlig terskelverdi (for kommuner er innslagspunktet 1,75 mill) og 3 måneders kontraktsvarighet.

Begrensning i antall ledd underleverandører

Vi har per i dag et krav om maks to ledd underleverandører i vertikal kjede. Vi ønsker å ha full oversikt over hvilke leverandører som opererer på kommunens kontrakter.

Vi ønsker å stramme inn bruken av underleverandører ytterligere, og vil derfor stille krav til at det kun skal benyttes ett ledd underleverandører i vertikal kjede.

Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Deler av bestemmelsen har vi hatt før, men vi har nå satt inn språkkrav i bestemmelsen.  Manglende kommunikasjon og manglende evne til å forstå sikkerhetsinformasjon m.m. utgjør en sikkerhetsrisiko og kan hindre tilstrekkelig forståelse av oppdraget.

System for elektronisk mannskapsoppfølging/HMSREG

Vi skal ha kontroll på hvem som arbeider på kommunens kontrakter. Vi vil derfor kreve at alle arbeidere registrerer seg inn i vårt nye elektroniske registreringssystem HMSREG/SELMA. Ved å innføre et slikt system, kan vi på en langt bedre måte følge opp viktige seriøsitetskrav.

Følgende krav skal stilles i kommunens anskaffelseskontrakter uavhengig av bransje og kontraktens verdi:

Lønns- og arbeidsvilkår

Denne bestemmelsen er ikke ny, men vi har foretatt en utvidelse av anvendelsesområdet.  Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale.

Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende tariff, skal det ses hen til lokale tariffavtaler eller tariffavtaler for lignende områder – og fastsettes lønn- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Slik skal vi sikre at alle ansatte som arbeider for Oslo kommune får anstendig lønn.

Krav om betaling til bank

For å sikre økt sporbarhet i transaksjoner og motvirke svart økonomi vil vi kreve at all lønn m.m. skal betales til den enkeltes konto i bank.

Forbud mot kontant betaling

For å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner skal all betaling leverandører foretar for kjøp til Oslo kommune foretas med elektronisk betalingsmiddel.

Leverandøren skal derfor f. eks ikke kunne kjøpe varer på byggevarehus med kontanter.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *