(Illustrasjonsfoto)

Fortsatt fem års garantitid for nybygg

Garantikravene i Bustadoppføringslova endres, men garantilengden på 5 år opprettholdes.

16. desember 2016 vedtok Stortinget regjeringens forslag til presiseringer og endringer av Bustadoppføringslova som ble oversendt Stortinget 15. april 2016.

Les også: Vil senke garantitiden for nye boliger og Hvilken garanti er best når du bygger

Klargjør tidspunktet for garanti

Etter bustadoppføringslova § 12 skal en entreprenør som inngår avtale med en forbruker om oppføring av ny bolig, som hovedregel stille garanti for oppfyllelse av avtalen.

Fra 1. januar 2017 endres denne bestemmelsen slik at tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garantien, klargjøres:

Hovedregelen vil fortsatt være at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen.

Men dersom entreprenøren har tatt visse bestemte forbehold i kontrakten om igangsetting av byggeprosjektet, inntrer plikten til å stille garanti først når disse forbeholdene er bortfalt og senest før byggearbeidene igangsettes.

For noen entreprenører kan denne nye lovendringen være en fordel.

Men forbruker er også tilgodesett i lovendringene:

I den endrede § 12-garantien har boligkjøperne fått en hevingsrett hvis garantien ikke er stilt til riktig tid – riktignok etter at boligkjøper har skriftlig varslet utbygger og gitt utbygger rimelig tid (10 virkedager) til å rette forholdet.

Garantitid er 5 år

Justis- og Beredskapsdepartementet foreslo i høringen at lengden på § 12 garantien skulle reduseres fra 5 til 2 år etter ferdigstillelse. Departementets forslag samsvarte med anbefalingen fra utvalget som så nærmere på garantiordningen i Bustadoppføringslova.

Stortinget lyttet derimot ikke til verken departementet eller utvalget, og garantilengden på 5 år er derfor gjeldende. Her kan det komme en innstilling fra Justis- og beredskapsdepartementet som Stortinget så vil ta stilling til.

 

Endringene er som følger

§ 12 nytt annet ledd skal lyde:

Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i avtalen teke atterhald om opning av byggjelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, er det likevel tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort, men entreprenøren skal i alle høve stille garanti før byggjearbeidet tek til.

Nåværende annet til åttende ledd blir nye tredje til niende ledd.

Nytt niende ledd skal lyde:

I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd første punktum, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag fram til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her. I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd andre punktum, og dette ikkje er gjort, kan forbrukaren gje entreprenøren eit skriftleg varsel med ein frist på minst ti virkedagar til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikkje innan denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å heve avtalen

§ 47 tredje ledd annet punktum skal lyde:

12 sjette og sjuande ledd gjeld tilsvarande.

 

2 kommentarer til “Fortsatt fem års garantitid for nybygg

  1. Et spørsmål, hvis det er relevant her:
    Bor i et sameie hvor det er felles oppvarming og forbruksvann oppvarmet av en luft til vann varmepumpe og elektrisk kjele i samfunksjon. Etter 2 1/2 år (i garantitiden) havarerte før jul varmepumpas utvendige del (kompressor + vifte). Den har vært ute av drift i hele vinter og er det fortsatt. Hvem er etter lover og regler, ansvarlig for våre økte driftskostnader til oppvarming og forbruksvann i denne tiden. Ønsker henvisning til gjeldende lover og forskrifter som vi kan benytte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *