Ny lov skjerper KOFA

NHO er fornøyd med at klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) igjen får gi overtredelsesgebyr og at det blir krav til bedrifter om å ha lærlinger, men er skuffet over ny anskaffelsesprosedyre.

Regjeringen la fredag (22/01) frem forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Her foreslås at det skal kreves at bedrifter som leverer til det offentlige har lærlinger, og at offentlige innkjøpere som ikke følger regelverket kan bli ilagt “straffegebyr” av KOFA, skriver NHO på sine nettsider.

– Dette var det vi i NHO som tok initiativet til, og vi er naturlig nok svært glade for at dette nå realiseres. Det styrker de seriøse bedriftenes stilling, sier advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

– At det samtidig innføres en mindre forutsigbar ny anskaffelsesprosedyre er vi svært skuffet over; det vil etter vår oppfatning gi dyrere anskaffelser og svekke forutsigbarheten for bedriftene sier Gjønnes.

Vil ha enklere regelverk

– NHO har arbeidet og arbeider for forenkling av anskaffelsesregelverket nasjonalt og internasjonalt. Med det nye regelverket som nå skal gjennomføres i Norge, har NHO nådd frem til EU-byråkratene om et balansert regelverk som evner å skape tillit mellom oppdragsgiver og leverandør. Dette er særlig viktig på et felt som avstedkommer mange klager. Derimot har vi dessverre ikke nådd frem til vår egen regjering med det samme budskap. Det er vi skuffet over, sier Gjønnes.

Regjeringens innføring av en lærlingeklausul vekker begeistring hos Gjønnes:

– Det var NHO som utarbeidet forslaget til en ny lærlingeklausul som rettet seg mot alle bedrifter uavhengig av nasjonalitet. Samtidig foreslo NHO overfor regjeringen at det ikke er nok å være “tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning”, men at bedriften for å oppfylle kravet om bruk av lærlinger, må ha lærling på det konkrete prosjektet eller kontrakten.

 

Overtredelsesgebyr

At KOFA igjen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr, har NHO arbeidet for siden KOFA ble fratatt denne myndigheten.
– Å tildele kontrakter uten konkurranse er det alvorligste bruddet på anskaffelseregelverket. Myndighetene kunne ikke bare kunne å se på at ulovlige direkteanskaffelser forsvant over natten. Det er nemlig slikt som ikke skjer.

Regjeringen har besluttet å innføre en ny anskaffelsesprosedyre hvor forhandlinger gjøres til en valgfri del av konkurransen. Et sentralt poeng med de nye prosedyrene er at oppdragsgivers valg om å forhandle tas etter tilbudsfristens utløp.

– NHO er sterkt imot denne prosedyren. Vi mener selvsagt at det alltid er oppdragsgiver som skal velge hvilken prosedyre som skal benyttes, men næringslivet skal i forkant av konkurransen få vite om det blir forhandlinger/dialog eller ikke. Da har bedriftene et valg om hvorvidt de ønsker å delta i konkurransen.

Skaper uforutsigbarhet

– Prosedyren som regjeringen har besluttet å innføre vil skape uforutsigbarhet, mindre planlegging og kunne avstedkomme flere konflikter. Uavhengig av om oppdragsgiver har fulgt regelverket eller ikke, vil de som taper kontrakten kunne sitte igjen med en “følelse “av at prosessen ikke har vært gjennomført etter boka. Slike prosedyrer vil trigge klager og søksmål, noe vi ikke trenger.  Vi håper derfor at regjeringen gjør alvor av å vurdere om det bør stilles krav til opplysninger i konkurransegrunnlaget, som antydet i Prop. 51L .

– Vi mener også at en formålsbestemmelse som skal dekke både særnorske regler og et regelverk som er tuftet på EU-retten, ikke bare må inneholde krav om verdiskaping gjennom effektivt ressursbruk og tillit til allmenheten, men også det sentrale, som er konkurranse. Offentlige anskaffelser skal sikre lik konkurranse mellom bedrifter som har en mulighet til å vinne kontrakten, noe formålsbestemmelsen må gjenspeile.

 

Bakgrunn:
Prop. 51 L (2015–2016) Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), 22. januar 2016 Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak).  Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om offentlige anskaffelser som avløser dagens anskaffelseslov fra 1999.

Departementet foreslår blant annet en ny og mer kortfattet formålsbestemmelse, utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter, en ny og enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper, nye bestemmelser om ivaretakelse av miljø, menneskerettigheter og krav om bruk av lærlinger og en hjemmel til å fastsette forskriftsregler om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden og krav om universell utforming.

Departementet foreslår også å gjeninnføre Klagenemnda for offentlige anskaffelser sin kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser. Mer her

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *