- Arbeidstilsynet mottar årlig rundt 1700 meldinger om asbestsanering, skriver direktør Ingrid Finboe Svendsen. (Illustrasjonsfoto)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Pass på asbest!

Feil håndtering av asbest kan gi livstruende helseskader. Selv om dette har vært kjent siden 1970-tallet, erfarer Arbeidstilsynet fortsatt at mange ikke tar arbeid med asbestholdige materialer på alvor.

Nylig måtte en inspektør i Arbeidstilsynet stanse arbeidet på et tak. To utenlandske arbeidstakere hadde slått i stykker takplater av eternitt i forbindelse med legging av nytt tak. De knuste eternittplatene lå rundt huset. Og lignende tilfeller erfarer Arbeidstilsynet altfor ofte.

Les også: Asbest kan gi uhelbredelig kreft på to uker og Blikket på useriøse asbestsanerere

Strenge krav

Å puste inn asbestfiber kan på lang sikt gi alvorlige helseskader som lungekreft, brysthinnekreft og asbestose, en sykdom som over tid kan føre til at lungevev omdannes til arrvev.

Derfor er det klare regler for hvordan asbest skal håndteres, og det er kun virksomheter som har tillatelse fra Arbeidstilsynet som kan fjerne asbest. Materialet skal leveres til godkjente deponier

Hvis det er mistanke om at det finnes asbest på arbeidsplassen må arbeidsgiver eller arbeidstaker stoppe arbeidet og ta kontakt med noen som har den nødvendige fagkompetansen. Ikke gjør et forsøk på å fjerne asbestholdig materiale selv. Det kan gi alvorlige helseskader. Asbest skal håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

Utsatte grupper

Alle som oppholder seg i områder som forurenses av asbest, kan være utsatt for risiko. Noen arbeidstakere er mer utsatt enn andre. Blant de som er mest utsatt er for eksempel blikkenslagere, rørleggere, varmeingeniører og elektrikere.

Andre utsatte yrkesgrupper er snekkere, vedlikeholdspersonale, de som rengjør på byggeplasser og de som rydder branntomter. Arbeidstilsynet har på tilsyn erfart at det ikke er uvanlig at utenlandske arbeidstakere settes til å håndtere asbest på en uforsvarlig måte.

Reglene for håndtering av asbest gjelder alle virksomheter, også de som ikke sysselsetter arbeidstakere. En gårdbruker, som driver alene uten arbeidstakere, kan for eksempel ikke fjerne asbestholdig tak fra noen av sine driftsbygninger uten tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Strenge sikkerhetstiltak må oppfylles ved arbeid med asbestsanering, som etablering av soner med undertrykk for å hindre spredning av asbeststøv. (Illustrasjonsfoto)
Strenge sikkerhetstiltak må oppfylles ved arbeid med asbestsanering, som etablering av soner med undertrykk for å hindre spredning av asbeststøv. (Illustrasjonsfoto)

Når Arbeidstilsynet avdekker alvorlige tilfeller av ulovlig asbestarbeid politianmelder vi virksomheten, eller vi gir overtredelsesgebyr. Alvorlige brudd må få alvorlige konsekvenser.

I dag er det forbudt å bruke asbest i bygg- og anleggsbransjen i Norge og i EU, men asbestholdige materialer finnes fremdeles i store mengder i eldre bygg. Primært er det bygninger og konstruksjoner fra før 1980 som gir grunn til bekymring, men det er funnet asbestholdig materiale i bygg oppført helt fram til 1986.

Dette betyr at bygningsarbeidere fortsatt kan bli utsatt for asbestfibre uten å vite om det. Arbeidstilsynet mottar årlig rundt 1700 meldinger om asbestsanering.

 

Oversikt over risiko

Etter byggherreforskriften har eieren av bygget plikt til å kartlegge om det er asbest i bygningsmassen før arbeidsfolk starter jobben. Byggherreforskriften stiller krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og den skal bygge på risikovurderinger tilpasset det aktuelle bygge – eller anleggsarbeidet.

Den skal inneholde spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. Dette gjelder blant annet arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy og vibrasjoner.

- Når saneringen skjer på rett måte av kyndige fagfolk med tillatelse, er det ikke farlig å fjerne asbest, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen. (Foto: Dag Solberg)
– Når saneringen skjer på rett måte av kyndige fagfolk med tillatelse, er det ikke farlig å fjerne asbest, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen. (Foto: Dag Solberg)

For deg som skal rive eller rehabilitere et bygg er det viktig å se i byggeplanene, gjøre deg kjent med tidligere utført arbeid, rådføre deg med andre personer som for eksempel arkitekter, vaktmester, verneombud eller eventuelt leie inn en kompetent person til å ta prøver for å se om det er asbestholdige materialer i bygningen.

Prøver skal bare tas av kvalifiserte personer som har den nødvendige opplæringen. Gå ut fra at det er asbest i materialet dersom du er i tvil. Hvis det er asbest i bygningen skal det gjøres tiltak for å sikre at ingen blir utsatt for den. Tiltakene kan blant annet være:

  • å føre et løpende register over hvor asbesten finnes i bygningen (registrere både type og lokalisering)
  • å merke asbestholdige installasjoner og materialer på stedet når særlige hensyn tilsier dette
  • å vurdere risikoen for asbesteksponering fra alle asbestholdige materialer i bygget
  • å utarbeide og gjennomføre en plan for hvordan de asbestholdige materialene skal håndteres (innkledning eller fjerning), samt revidere planen regelmessig
  • å gi håndverkere og andre som engasjeres til å arbeide i bygningen alle relevante opplysninger før de begynner å arbeide på stedet.

 

Fakta asbest
Asbest ble mye benyttet som brannbeskyttelse i stålkonstruksjoner og ventilasjonsanlegg. Det har også vært benyttet som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler, som tilsetning i murpuss, armert plast, el kabler og vinylfliser og lim. Eternitrør og eternitplater inneholder også asbest.

Asbest er en fellesbetegnelse på flere mineraler som finnes naturlig i bergarter. På grunn av en rekke gunstige egenskaper har asbest blitt brukt i bygg langt tilbake i tid. Først på 70-tallet ble det allment kjent at asbeststøvet kunne føre til alvorlig sykdommer. Asbestfibrene har en egenskap som gjør at kroppen ikke klarer å bryte disse ned, og de blir værende i lungene hvor de kan forårsake asbestrelaterte sykdommer som for eksempel kreft og asbestose. Det kan ta opp til 30 år før man utvikler sykdom etter at man er blitt eksponert for asbest.

www.arbeidstilsynet.no/asbest finner du mer informasjon om asbest og opplysninger om hvilke firma som har tillatelse til å arbeide med asbest.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *