Strenge sikkerhetstiltak må oppfylles ved arbeid med asbestsanering, som etablering av soner med undertrykk for å hindre spredning av asbeststøv. (Illustrasjonsfoto)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Blikket på useriøse asbestsanerere

Arbeidstilsynet har fått et nytt virkemiddel overfor bedrifter som ikke følger de strenge reglene for sanering av asbest; overtredelsesgebyr. Tilsynet vil stoppe useriøse bedrifter som vinner fram med billige anbud og fjerner asbest uten å følge pålagte sikkerhetstiltak.

– Useriøse aktører som ikke foretar nødvendige og lovpålagte vernetiltak, kan gi en konkurransevridning i markedet. Når useriøse aktører vinner anbud, går det således ikke bare ut over arbeidstakernes helse, men det kan også medføre tap av arbeidsplasser i firmaer som tilstreber å drive lovlydig, skriver Arbeidervern.

 

Mange virkemidler

Arbeidstilsynet har en rekke virkemidler som kan brukes om asbestsaneringen ikke gjøres etter lovpålagte bestemmelser. Er det overhengende fare, kan arbeidet stanses umiddelbart. Selv kortvarig eksponering for asbest kan gi alvorlig sykdom.

Alvorlige avvik kan bli pålagt utbedret med få dagers frist. Blir ikke pålegget oppfylt, kan tilsynet ilegge tvangsmulkt. Det kan også inndra godkjenningen for å arbeide med asbest.

Fra første januar i år har Arbeidstilsynet også mulighet til å ilegge et overtredelsesgebyr, men så langt har dette virkemiddelet ikke blitt brukt. Det kan bli brukt om tilsyn avdekker klare overtredelser av regelverket for asbest.

 

Omfattende sikring

For å minimalisere risikoen på byggeplassen må arbeidsgiver vurdere risikoen og iverksette egnede risikoreduserende tiltak. Det er en rekke minstekrav som må oppfylles. Blant disse er tettsluttende verneklær og godkjent ånderettsvern.

Ved asbestsanering innendørs skal det opprettes soner med undertrykk, slik at asbeststøvet ikke spres ut. Luften fra asbeststøvsugere skal renses slik at minst 99,99 prosent av asbeststøvet fjernes fra lufta før den slippes ut i arbeidslokalet.

Asbestavfall skal samles opp og fjernes i lukket emballasje og oppbevares i lukket og låst beholder som er tydelig merket.

Byggherren skal informere om asbestrisikoen til entreprenører slik at disse kan legge inn merkostnadene for dette i sine anbud. Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, SHA-planen, skal inneholde spesifikke tiltak for å redusere risikoen ved arbeid med asbest.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *