Skolen må bli flinkere til å yrkesrette teoriundervisningen, mener BNL. På Hellerud videregående skole i Oslo har de hatt suksess med relevant matteundervisning på høvelbenken, slik lærer Dag Midtland her demonstrerer.

BNL vil dele VG1 bygg og anlegg

22 fag er for mange å forholde seg til på Vg1 bygg og anleggsteknikk, mener Byggenæringens Landsforening og ber i et høringsnotat om at utdanningsprogrammet deles i ett for byggteknikk og ett for anleggsteknikk. Teoridelen må dessuten yrkesrettes mer og fordeles jevnere ut over hele opplæringsløpet.

Kunnskapsløftet har ikke ført til den forventede økningen i rekrutteringen til bygg og anleggsfag, Tvert imot har det falt fra omtrent 6.000 elever i 2006 til 4.500 i inneværende år. Erfaring viser at bare halvparten fullfører utdanningen innen fem år.  Rekrutteringsbehovet ligger på mellom 8.000 og 12.000 nyansatte årlig.

Stykkevis

Med så mange som 22 fag som elevene skal få kjennskap til, blir tida kort til det faget en elev allerede har bestemt seg for, og dette virker demotiverende på elevene, mener BNL. Derfor vil de splitte opp Vg1 i et byggfag og et anleggsfag, slik at antall fag det skal orienteres om i løpet av Vg1 reduseres til om lag det halve.

«Smakebitspedagogikken» der alle elevene må innom alle fag er etter BNLs mening fullstendig feil metode å organisere undervisningen på. Her ligger en del av forklaringen på det store frafallet i Vg1 og Vg2 mener BNL.

For lite relevant

BNL mener det er mulig å fylle læreplanmålene med utgangspunkt i ett eller flere lærefag, etter elevenes valg. Slik kan læringen bli praktisk, virkelighetsnær og mer relevant. I verste fall vill en lærer da ha en klasse på 15 elever med 15 ulike valg, men fordelene i læringsutbytte er større enn ulempene for skolene. Det er skolen som må tilpasse seg elevene, ikke omvendt.

Skolene må ta yrkesrettingen alvorlig, skriver BNL, og ønsker at fellesfagene får et faglig innhold som passer utdanningsprogram og lærefag. Om nødvendig må lærerne hospitere i bedriftene for å skaffe seg nødvendig kompetanse, eller arbeidslivet må trekkes mer inn i skolen.

Sikre breddekunnskap

Flere lærebedrifter har i dag et så snevert fagfelt innen for eksempel kun nybygging eller utelukkende rehabilitering, at lærlingene ikke vil få den nødvendige bredden i sin opplæring i løpet av læretida. Derfor etterlyser BNL muligheten til å ta fordypning, som for tømreren for eksempel kan være industriell bygging eller restaurering. Slik fordypning bør kunne gjøres i flere fag, som maler og betongfaget. Fordypningsemner bør ga fram av svennebrevet.

Seinere søknadsfrist

Med en søknadsfrist satt til 1. mars må mange elever ta sitt valg til Vg1 og Vg2 på et for tidlig tidspunkt, og for søking til Vg2 før alle fag er presentert. Med innføringen av elektronisk søking mener BNL søknadsbehandlingen går raskere, slik at fristen kan forskyves til 1. mai, og dermed gi elevene bedre grunnlag for å velge.

BNL vil også at alle skal gjennom en teoriprøve ved svenneprøven, en prøve 2+2-lærlingene ikke har i dag. Dessuten ønsker de at elever som fullfører 2+2-løpet fortsatt skal ha muligheten til å ta allmennfaglig påbygning, slik at ikke mange fristes til å kutte ut læretida for å benytte seg av retten til å bruke det siste rettighetsåret til allmennfaglig påbygning. Dette hindrer mange i dag fra å fullføre fagopplæringen med et fag- eller svennebrev.

Samle småfag

Det er til de små fagene rekrutteringen har falt kraftigst. Det ønsker BNL å gjøre noe med ved å samle dem i regionale eller nasjonale opplæringssentre for disse fagene. Her er det mulig å etablere gode lærerkrefter, noe som ikke lar seg gjøre på den enkelte videregående skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *