Nye miljøkrav til offentlige innkjøp er allerede dekket

Kommunene og Bygghåndverk Norge er blant høringsinstanser som er uenig i at det trengs nye miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Forslaget om nye miljøkrav kommer fordi regjeringen mener det offentlige er for dårlig til å stille slike krav. Regjeringen har derfor utarbeidet tre forslag til endringer i anskaffelsesregelverket som ble sendt på høring før jul. Alle forslagene handler om å vektlegge miljøhensyn, men varierer i hvordan miljøkravene skal stilles.

Knapt noen av høringsinstansene er uenige i at vi må bestrebe oss på å nå fastsatte klimamål. Men flere bestrider at det er nye regler som skal til. Om eksisterende lover og regler blir fulgt, kan man oppnå det samme.

Les også: Regjeringen vil skjerpe miljøkrav i offentlige anskaffelser

Ligger i eksisterende lover

I høringen slår blant andre KS Kommunesektorens organisasjon fast at dagens lov om offentlige anskaffelser allerede sier at oppdragsgiver har plikt til å ta miljøhensyn i anskaffelsene.

KS viser til en undersøkelse foretatt av riksrevisjonen og direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Der framgår det at oppdragsgivere har behov for kompetanseheving og veiledning for å ta miljøhensyn.

­– Det er snarere manglende evne enn vilje som gjør at oppdragsgivere angivelig ikke bruker innkjøpsmakten godt nok, mener KS.

Bygghåndverk Norge peker også på dagens regler:

– Anskaffelsesregelverket må ses i sammenheng med andre regler. Byggereglene skjerpes på en rekke områder og bidrar i retning av å oppnå bærekraftsmålene.

Les flere høringsuttalelser her

Kan skape usikkerhet

– For bygghåndverksbransjene er det ønskelig med tydelige konkurranseregler og minst mulig bruk av skjønn i tilbudskonkurransene, fastslår Bygghåndverk Norge.

– Høringsforslaget er ikke presist når det gjelder hva som legges til grunn for skadelig påvirkning, klimavennlige løsninger og begrepet miljø. Den usikkerheten som oppstår, vil medføre at aktuelle tilbydere vil kunne velge å avstå fra å delta i konkurransene. Dessuten kan det oppstå flere tvister mellom tilbyder og oppdragsgiver.

 

Vent på utvalgsrapport

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter understreker at vi allerede har et omfattende og detaljrikt anskaffelsesregelverk som stiller store krav til innkjøpers anskaffelseskompetanse, også miljøkompetanse. Dessuten har regjeringen selv oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå anskaffelsesregelverket. Innføring av nye klimaregler bør derfor vente på det utvalgets rapport, mener Spekter.

 

Støtte fra Grønn byggallianse

Grønn byggallianse er blant høringsinstansene som er positiv til endringsforslagene: – Vi støtter en innstramning og mener det er helt nødvendig at det offentlige går foran ved å stille ambisiøse miljøkrav. For oss er det viktigste at offentlige myndigheter bruker sin innkjøpsmakt slik at offentlig innkjøp mest effektivt kan bidra til å nå klima-, natur- og miljømål Norge har satt og forpliktet seg til internasjonalt.

 

Vil gjerne prestere på klima

– Våre medlemmer ønsker å konkurrere mer på klimaprestasjon framover, der offentlige anskaffelser må være et verktøy som gir forutsigbarhet og grunnlag for investeringer i klimavennlige produkter og løsninger, skriver Byggenæringens Landsforening i sin uttalelse. – Dette får ringvirkninger i hele leverandørkjeden. BNL støtter derfor opp om arbeidet til regjeringen om økt vektlegging av klima og miljø i offentlige anskaffelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *