Fortetting må utnyttes også i hytteområder

Potensialet for fortetting i eksisterende hytteområder bør utnyttes før det legges til rette for bygging i nye områder, anbefaler en ny veileder for planlegging av fritidsboliger.

Målet med veilederen er å bidra til at hyttebyggingen blir mer bærekraftig, tar miljøhensyn og at den bidrar til lokal verdiskaping, framgår det av veilederen som nylig ble lagt fram. Den er utarbeidet av Kommunaldepartementet i samarbeid med flere departement som har pågått over lengre tid.

Les mer om Rettleiar om planlegging av fritidsbustader

 

Veilederen er todelt. Første del tar for seg situasjonen i dag, nasjonale føringer og hvilke hensyn som er viktige for å sikre bærekraftig lokalisering, og andre del hvordan ulike hensyn kan håndteres særlig i kommunal planlegging.

 

Ta bussen til hytta

Når veilederen tar til orde for fortetting i eksisterende områder, er det blant annet for å bidra til redusert bilbruk og styrke grunnlaget for kollektivtransport i store hytteområder, heter det.

For øvrig er det en rekke områder der det ikke bør legges til rette for nye fritidsboliger: I 100-metersbeltet langs kysten og ved vassdrag, i områder med beiteressurser, i produktiv skog og på snaufjellet.

For å ivareta mest mulig eksisterende vegetasjon og terreng, bør man dessuten unngå utbygging som bryter mot tydelige åsprofiler, på koller, topper og eksponerte dalsider, framgår det.

 

Lavere utbyggingstakt for de lokale

Av hensyn til lokal verdiskaping, kan det være ønskelig med en jamn utbygging over mange år framfor rask utbygging over noen få år. Da kan det lokale næringslivet bygges opp gradvis og dekke behovet for vedlikehold og ombygging på eksisterende bygningsmasse. Ved å tilpasse utbyggingstakten og utbyggingsformen, kan kommunene bidra til en tilpasning til kapasiteten i det lokale næringslivet.

Dette begrunnes med at det ofte er eksterne byggefirmaer som står for hyttebyggingen i dag, mens de lokale bare er underleverandører til deler av byggingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *