Den nye modulen Branntrygg 2 omfatter boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Boligprodusentene klar med Branntrygg 2 for flere bygg

Boligprodusentene anbefaler at nye Branntrygg brukes for alle bygg i brannklasse 1 og 2 med royalbehandlet trekledning eller med trekledning som må etterbehandles med maling, olje eller beis.

Boligprodusentenes forening presenterte sin oppdaterte nettløsning som lar deg gjennomføre og levere fraviksanalyser på nettet ved bruk av utvendig trekledning.

– Inntil vi får lovendringer som løser dette anbefaler vi alle å benytte Branntrygg i sine prosjekter. Her bør man være føre var, for vi vet ikke hva som kan kreves av bygningene i fremtiden, sier direktør Per Jæger etter presentasjonen.

Du finner BranntryggV2 her.

Les også: Når blir det helt trygt å velge behandlet trekledning? (+)

Fraviksvurderinger for alle behandlete trekledninger, også malt og beiset trekledning

Den nye versjonen av Branntrygg er utvidet til å gjelde alle behandlete trekledninger hvor det ikke kan dokumenteres at trekledningen med nødvendig etterbehandling tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0.

Bakgrunnen er at branntester viser at trekledninger ikke tilfredsstiller preakseptert ytelse D-s3,d0 når kledningene er behandlet med vanlige malings- og beisprodukter som selges i forbrukermarkedet. Branntrygg gjelder derfor også for trekledninger som har dokumentert ytelse D-s3,d0 eller bedre ut fra fabrikk, men hvor det ikke kan dokumenteres at denne klassifiseringen opprettholdes med nødvendig etterbehandling. Eksempel på slik etterbehandling er maling og beis.

Boligprodusentene anbefaler at Branntrygg brukes for alle bygg i brannklasse 1 og 2 med royalbehandlet trekledning eller med trekledning som må etterbehandles med maling, olje eller beis.

Web-verktøyet Branntrygg bygger på flytskjema hvor brukeren må svare ja eller nei på ulike spørsmål. (Foto: Skjermdump)

Brannloven § 6 krever at eier og bruker skal holde byggverket i forsvarlig stand og påse at det til enhver tid virker etter sin hensikt. Forskrift om brannforebygging § 4 krever videre at eieren «skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten».

Branntrygg behøves ikke for bygninger med trekledninger hvor det ikke er behov for etterbehandling med maling, olje eller beis, og hvor ytelseserklæringen dokumenterer tilfredsstillelse av klasse D-s3,d0 ut fra fabrikk. Eksempel på slik kledning som ikke krever etterbehandling er malmfuru og modifisert trevirke som f.eks. Kebony og Superwood.

Web-verktøyet Branntrygg bygger på flytskjema hvor brukeren må svare ja eller nei på ulike spørsmål. Verktøyet spesifiserer hvilke kompenserende tiltak som eventuelt må utføres for å opprettholde brannsikkerheten etter funksjonskravet i TEK17 § 11-9 (2) som krever at «Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning».

Nye Branntrygg består av begge versjoner

Den første versjon av web-verktøyet Branntrygg ble lansert 2. juli 2021. Verktøyet var utviklet av Holte AS og baserte seg på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som SINTEF Community hadde utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Denne første versjonen av Branntrygg omtales i det følgende som Branntrygg 1, og omfatter fraviksanalyser for frittliggende eneboliger/fritidsboliger med én boenhet, kjedete boliger/fritidsboliger og rekkehus.

Branntrygg er nå utvidet med en ny modul som omtales som Branntrygg 2. Den nye modulen omfatter fraviksanalyser for bygningstyper i brannklasse 1 og 2 som ikke dekkes av Branntrygg 1.

Branntrygg 2 bygger på standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser som Safezone AS har utarbeidet for Boligprodusentenes Forening. Branntrygg 2 omfatter boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2. I tillegg inngår kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg og barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2.

Holte AS har utviklet den tekniske løsningen for Branntrygg. Bruk av Branntrygg følger ansvarssystemet på vanlig måte.

Tabellen under sammenstiller bygningstypene som inngår i den nye versjonen av Branntrygg.

Den nye versjonen av Branntrygg omfatter ikke omsorgsboliger og publikumsbygg, jf.  DiBKs uttalelse av 30. april 2021.

Branntrygg 1 omfatter eneboliger og småhus med kun vertikale skiller

Den første versjon av web-verktøyet Branntrygg ble utviklet for at prosjekterende foretak skulle kunne bruke verktøyet for å gjennomføre en fraviksanalyse og dokumentere at boligbygget med royalbehandlet, utvendig trekledning oppfylte funksjonskrav i TEK17 § 11-9.

SINTEF Community hensyntok følgende risikofaktorer i utviklingen av grunnlaget for Branntrygg 1:

 • Personsikkerhet
 • Brannspredning eget bygg
 • Brannspredning til nabobygg
 • Brannspredning fra nabobygg

Branntrygg 2 med flere bygningstyper i brannklasse 1 og 2

Den nye modulen Branntrygg 2 omfatter boligbygninger med horisontale brannskiller i brannklasse 1 og 2. I tillegg inngår kontorbygninger, hotell- og overnattingsbygg og barnehager og skoler i brannklasse 1 og 2.

De standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser til Safezone AS bygger på resultater og ny kunnskap fra omfattende branntesting utført av RISE Fire Research AS i Trondheim høsten 2021. Testingen hadde som hovedformål å undersøke hvordan luftespalten bak kledningen innvirket på brannspredningen. Resultatene er publisert i RISE-rapport 2022:05 Brann i holrom bak royaloljebehandla kledning av furu.

Resultatene viste at bruk av royaloljebehandlet kledning ikke hadde noen statistisk signifikant innvirkning på hvordan brannen i hulrommet spredde seg. Forsøkene viste at temperaturstigningen i hulrommet var raskere med vertikal utlekting enn med krysslekting. Samtidig spredte varmen seg raskere sideveis med krysslekting.

Et viktig resultat fra forsøkene var at tilgangen på oksygen var avgrensende på brannen i luftespalten, og at tilgangen på oksygen kan være like viktig for å avgrense brannspredningen som de branntekniske egenskapene til materialene inne i luftespalten. Når brannen i luftespalten blir avgrenset av oksygentilgangen vil det bli dannet større mengder brennbare gasser i røyken. Dersom røyken sprer seg til andre steder hvor oksygentilgangen er bedre, kan gassen ta fyr på nytt.

Følgende vurderinger inngår i Branntrygg 2:

 • Rømningsveier
 • Brannspredning eget bygg
  • Motstående vegg
  • Innvendig hjørne
  • Takutstikk
  • Utspring/balkong/veranda og lignende
  • Overbygg
  • Hulrommets utforming
  • Vertikal spredning (brannspreding til overliggende brannceller ved innvendig brannstart)
 • Fare for brannspredning til nabobygg (avstand)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *