Jonas Gahr Støre (A) før partilederrunden på Stortinget under valgnatt 2021. (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

Store forventninger til ny regjering og Stortingsflertall

– Byggmesterforbundet håper på rammevilkår som sikrer lik konkurranse for norske håndverksbedrifter og entreprenører basert på kvalifikasjoner, seriøsitet og egne ansatte, skriver Frank Ivar Andersen.

Årets stortingsvalg endret det politiske kartet og selv om en ny regjeringskonstellasjon og politisk plattform først forventes å være klar om noen uker, har valgkampen i en viss grad gitt noen føringer og signaler som man forventer at ikke legges bort når valget nå er over.

Les også: Støre: Norsk arbeidsliv trenger en storrengjøring (+)

Byggmesterforbundet forventer at Stortinget og regjering går fra prat til handling og bidrar til rammevilkår hvor norske håndverksbedrifter og entreprenører sikres konkurransemuligheter basert på kvalifikasjoner, seriøsitet, med egne ansatte og satsning på nye generasjoner fagarbeidere.

Yrkesfag og rekruttering

Valgkampen har bekreftet at det er økende politisk interesse for yrkesfagene over hele det politiske spekteret, men mye av dette er så langt honnørord og det som må til konkrete endringer. Byggmesterforbundet vil særlig peke på:

  • En læreplassgaranti slik flere partier har gått til valg på, vil isolert ikke fungere. Fokuset må rettes mot bedre rammevilkår for bedrifter med egne ansatte fagarbeidere som er grunnleggende for gode læringsarenaer og at ungdom vil søke seg til næringen.
  • Dimensjonering av utdanningstilbudet må vris mer i retning av arbeidslivets behov for kompetanse og arbeidskraft.
  • Etablering av lærlingefond må etableres slik at også den betydelige delen av næringen som i dag er gratispassasjerer, bidrar til å støtte de bedriftene som tar opplæringsansvar.
  • Ny opplæringslov er på trappene. Forslagene så langt skaper usikkerhet for yrkesfagene på noen områder og i den videre behandling av loven må man bl.a. stadfeste posisjonen til de tunge og profesjonelle opplæringskontorene.

Seriøsitet i arbeidslivet

  • Byggmesterforbundet er kritisk til endringer de senere årene hvor Stortinget har trukket seriøsitetsgrensen mellom bedrifter bundet av tariffavtale, og de som står utenfor. De som kjenner byggenæringen, vet at dette ikke er den faktiske situasjonen og arbeide for et seriøst arbeidsliv kan ikke ensidig løses gjennom endringer i Arbeidsmiljøloven.
  • Hovedgrepet for å sikre seriøsitet ligger i krav til kvalifikasjoner og håndhevelse av disse. Videre en innskjerping av regelverket for offentlige anskaffelser som stiller krav om at tilbyder og deres underleverandører, leverer tjenester med egne ansatte.
  • Med fungerende rammebetingelser for bedrifter med egne ansatte ønsker Byggmesterforbundet at man opprettholder muligheten for å leie inn ansatte fra en seriøs og regulert bemanningsbransje. Dette i situasjoner hvor det oppstår ikke planlagte produksjonstopper eller uforutsette situasjoner.

Klima

Stortingets behandling av regjeringens klimamelding før sommeren bekrefter at byggsektoren vil oppleve endringer knyttet til utslipp fra byggeplasser, gjenvinning og ombruk av materialer og energieffektivisering av bygg. Samtidig er det ikke samsvar mellom mål og virkemidler. Byggmesterforbundet vil ovenfor ny regjering og storting understreke:

  • For å få ned få ned energibruken i bygg må det til langt kraftigere grep inn mot eksisterende bygg med bl.a. realistiske støtteordninger.
  • Arbeider på eksisterende bygg må i sterkere grad reguleres gjennom endringer i teknisk forskrift og byggesaksforskriften.
  • Når det stilles krav til utslipp fra byggsektoren må alle aktiviteter medregnes, herunder transport til byggeplass av materialer og de som deltar i prosjektet. Dette vil redusere utslippene og også styrke lokalt næringsliv rundt omkring i hele landet.

Bygnings- og boligpolitikk

Det er nødvendig med mer effektive plan- og reguleringsprosesser, redusert saksbehandlingstid og å koordinere de offentlige innsigelsene bedre. Her er det også avgjørende at man etablerer en storsatsning på de effektiviseringsmuligheter som ligger i digitalisert saksbehandling.

Byggmesterforbundet registrerer bred politisk enighet om dette og det forventes handlekraft og vilje til å intensivere dette arbeidet som bl.a. vil ha stor betydning for å få ned kostandene, effektivisere ressursbruken i både offentlig og privat sektor og å øke tempoet i boligbyggingen.

For bygningspolitikken forøvrig er dessverre erfaringen med både avtroppende regjering og Stoltenbergregjeringen, at den betydelige byggsektoren har for liten oppmerksomhet.

Byggmesterforbundet vil ovenfor nytt storting og ny regjering fortsette arbeidet med å fokusere på en sterkere innramming av arbeidene i ROT-markedet og tydeliggjøre kvalifikasjonskravene til de prosjekterende og utførende. Dette samtidig som man etablerer robuste eksterne tilsynsordninger i tilstrekkelig grad for å påse etterlevelse av regelverket hos de som i dag kan ta snarveier uten risiko.

Dette for å sikre bedre bygg og ivaretagelse av forbrukervernet, men også fordi at nettopp her ligger mye av nøkkelen for å sikre sunn konkurranse, gode arbeidsplasser og en attraktiv og byggenæring.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *