Fra venstre: forskningssjef Lone Ross (NIBIO), næringsminister Iselin Nybø (V) og prosjektleder Kristine Nore (OMTRE). (Foto: Erling Fløistad)

sirkTRE skal øke ombruken av returtre i byggeprosjekter

sirkTRE starter opp i 2022 og skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

Prosjektet finansieres gjennom ordningen Grønn plattform som drives av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, og Siva.

Bidrar til klimakuttet

I Norge er mengden returtre omtrent like stor som mengden tre som inngår i byggeprosjekter. Det meste av returtre flises opp til energigjenvinning. I sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre.

Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. sirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

Forsker og gründer Kristine Nore blir prosjektleder for sirkTRE og er daglig leder for OMTRE. (Foto: Splitkon)

Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner NOK. sirkTRE har oppstart i januar 2022.

Prosjektet blir ledet av OMTRE, mens NIBIO leder forskningsdelen circWOOD. Over 30 bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon. Initiativtaker til prosjektet er Norwegian Wood Cluster (NWC).

Fire delprosjekter

I tillegg til innovasjonssenteret sirkINN og forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD ledet av NIBIO, er sirkTRE bygget opp av fire delprosjekter. Disse er: sirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger, sirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk, sirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk, og sirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles.

Ordningen Grønn plattform finansierer helhetlige prosjekter innen grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020. Ambisjonen er å bidra til vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som gir positive effekter for klima og miljø.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.