Byggmestrene støtter forslag til «Norgesmodell» i offentlige innkjøp

NHO og LOs signaler om nasjonale regler for å sikre at leveranser til offentlig sektor leveres av seriøse aktører, får Byggmesterforbundets støtte.

For å nå dette målet, kreves det endringer i reglene for offentlige anskaffelser som sikrer sunn konkurranse, seriøse arbeidsvilkår og rekruttering til yrkesfagene, samtidig som nødvendig fleksibilitet for effektive anskaffelser ivaretas, skriver Byggmesterforbundet i en pressemelding.

Byggmesterforbundet registrerer med tilfredshet at LO og NHO nå signaliserer at de går sammen og stiller krav om nasjonale innkjøpsregler ved offentlige anskaffelser. Bakgrunnen for dette er behovet for å demme opp for useriøse aktører og etablere en «Norgesmodell». Det siste for å få på plass like regler for hele landet og dermed avlaste det offentlige på sektornivå og den enkelte kommune, med å utvikle eget regelverk. Nasjonale regler vil være til stor fordel for næringslivet som kan forholde seg til likelydende regelverk når man konkurrerer om å tilby leveranser til det offentlige.

Allerede da regelverket ble endret for noen år siden, påpekte Byggmesterforbundet at endringene ikke var tilstrekkelige. Dette fordi det fortsatt bidro til konkurranseulemper for seriøse bedrifter med kostander relatert til fast ansatte, utdanning av nye generasjoner yrkesfagarbeidere og etterlevelse av andre forpliktelser gitt av myndighetene.

Anskaffelsesreglene må endres

Når LO og NHO i fellesskap nå går for en «Norgesmodell», anser Byggmesterforbundet at dette ikke bare er anbefalinger, men innebærer nødvendige endringer i anskaffelsesreglene. I likhet med NHO, mener vi at dette kan gjøres gjennom en overordnet nasjonal ramme, supplert med sektorvis tilpasning. Det gir større handlingsrom tilknyttet EU-retten da byggenæringen åpenbart er en sektor med behov for særlige tiltak.

Pandemien begrenser useriøsiteten

Pandemien har i en periode redusert utfordringene med useriøse aktører i byggenæringen, men når vi etter hvert kommer tilbake til normalen forventes økende useriøsitet. Skal kampen mot dette lykkes, må man unngå et regelverk som fortsatt gir markedstilgang til aktører man ikke ønsker i prosjektene.

I uttalelser den senere tid fra LO og NHO oppfatter Byggmesterforbundet at man signaliserer en viktig kursendring, mens detaljene ikke er på plass. Byggmesterforbundet mener at det er mulig å gjennomføre konkurranser om offentlige tjenester og leveranser fra byggenæringen, med nødvendig fleksibilitet innenfor rammen av EØS-regelverket. Dette samtidig som man sikrer et seriøst arbeidsliv, kvalifikasjoner hos leverandørene, hovedmodell fast ansatte og rekruttering av nye generasjoner fagarbeidere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.