Værutsatt yttervegg med eksponert vindsperre. Vindsperrer tåler godt å stå eksponert i en begrenset periode (byggeperioden), men er ikke dimensjonert for å tåle slagregn gjennom høst og vinter før kledningen (her teglforblending) kommer på plass. (Foto: SINTEF)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Unngå fuktskader på bygninger

Feil som fører til skader kan oppstå i alle ledd av byggeprosessen. Det er derfor viktig å gjøre ting riktig og nøyaktig både under bestilling, prosjektering, utførelse og overtakelse av bygningen.

Byggskader, som i de fleste tilfeller dreier seg om fuktskader, er skader som oppdages etter at bygningen er tatt i bruk. Lover, forskrifter, godkjenninger, sertifikater og standarder er hjelpemidler som skal brukes for å unngå skader, og som skal sikre at minstekravene i gjeldende byggeforskrift er oppfylt.

Selv om det kan se ut til å være færre skader på visse områder (eksempler er våtrom, tak og konstruksjoner under terreng), dukker stadig nye og omfattende skadesaker opp. 

Feil som fører til skader oppstår i alle ledd i en byggeprosess, og må elimineres underveis. Det er derfor nødvendig å tenke gjennom hva man bør sjekke ut i alle deler av en byggeprosess, helt fra bestilling til ferdig bygg.

Bestilling

Tiltakshaver må sikre at det gis en klar bestilling med tydelige krav til kvalitetsnivå. Det er ikke uvanlig at tiltakshaver ønsker bedre byggteknisk kvalitet enn det minstekravene i gjeldende byggeforskrift tilsier, eller har andre spesielle krav og hensyn som ønskes oppfylt.

Eksempler kan være spesialkrav til flislegging (liten fugebredde, store flisformater, planhet og fall på våtromsgulv), behov for ekstra bodplass (utover de snaue minstkravene TEK), spesielle krav til renholdsvennlighet (spesielt aktuelt i offentlige bygninger som skoler o.a.), vedlikeholdsmulighet mm.

Utvikling av fuktskader som forventet etter noen måneders eksponering i slagregn. Det er ikke vindsperreproduktet det er noe galt med. Manglende hensyn til fuktpåkjenninger i byggeperioden er årsak til begynnende skader. (Foto: SINTEF)

Prosjektering

Vi vet at grunnlaget for de fleste byggskadene legges i prosjekteringsfasen. Det er her de viktige valgene gjøres med tanke på utforming og oppbygging av de enkelte konstruksjonsdeler (vegger, tak, gulv), og ikke minst material- og produktvalg. For de fleste vanlige konstruksjoner finner man veldokumenterte og anbefalte prinsippløsninger i f.eks. Byggforskserien.

De tradisjonelle ingeniøroppgavene er å ivareta bæreevne og sikkerhet, og spesialområder som lyd, brann- og fuktsikkerhet. Velges det nye og ukjente løsninger, må man være nøye på å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Et eksempel kan være Teknisk Godkjenning, hvor også dokumentasjon av miljøegenskaper inngår. Med annen eller tilsvarende dokumentasjon utarbeidet i andre land, må det likevel kontrolleres at egenskapene tilfredsstiller norske krav. 

I dag brukes det mye prefabrikkerte moduler og elementer. De skal ha dokumenterte egenskaper i form av Teknisk Godkjenning eller tilsvarende. Likevel er det viktig å ha ekstra fokus på tak, vinduer, dører og konstruksjon mot grunnen, som ikke nødvendigvis er en del av godkjenningen. 

Det er også nødvendig å fokusere på byggtekniske forhold som har endret seg noe over tid, og som har fått fornyet aktualitet. 

Eksempler på dette kan være endringer i behov og forventninger om størrelsebrukbarhetmanøvrerbarhet og ladebehov i forbindelse med parkeringsarealer innendørs, behov for kurser og mulighet for regulering av gulvvarmeanlegg, spørsmål om plassering av isolasjon/fuktsperre/radonsperre som følge av krav om radontetting. 

Det er også viktig å sette av tilstrekkelig bygghøyde (for plass til nødvendig isolasjonstykkelse med fallforhold og parapethøyde på flate tak), og sørge for sikker håndtering av overvann på egen tomt som følge av økte nedbørsmengder. 

Det kan være en god idé å vurdere ekstra tiltak ut over minstekravene i TEK for å unngå misfornøyde boligkjøpere. Erfaringer viser at typiske klageområder er lydisolering internt i boenhet, bodplass, P-plass og manglende lademulighet for elbil. 

I prosjekteringen må det også tas hensyn til eller stilles krav til nødvendig fuktbeskyttelse i byggeperioden. F.eks. er tradisjonelle yttervegger med vanlige vindsperrer ikke dimensjonerte for å stå ute i vind og regn i lange perioder, se foto 1. Når langvarige slagregnpåkjenninger fører til fuktskader på ubeskyttet vindsperre i byggeperioden (se foto 2), er det altså ikke vindsperreproduktet som svikter. Da er det er manglende fokus på nødvendig fuktbeskyttelse i byggeperioden som er skadeårsaken.

Ved mistanke om våt isolasjon må taket åpnes og kontrolleres. For sikre resultater må det tas ut prøvebiter av isolasjonen som veies og tørkes (se neste bilde). (Foto: SINTEF)

Utførelse

Enkelte byggskader skyldes manglende kunnskaper og innsikt fra de som har utført arbeidet på byggeplassen. Når dette ikke blir avdekket ved kontroll underveis (det er krav om dokumentasjon av riktig utførelse), blir resultatet ofte skader. Når kontroll av utførelse gjennomføres, bør det også inkludere sjekk av fagkompetanse hos den/de utførende. 

Ved bygging i norsk klima, må den utførende alltid ta hensyn til nedbør i byggeperioden. Det er selvsagt ikke akseptabelt å bygge inn vann eller våte materialer i lukkede, isolerte konstruksjoner. Det er imidlertid ikke til å unngå at det kan regne i byggeperioden. 

Som et eksempel kan vi nevne kompakte tak. Er det mistanke om at inntekket varmeisolasjon i taket er for fuktig, må det gjennomføres en kontrollmåling. I kompakte tak er det vanligvis liten mulighet for uttørking av uønsket fukt. For fuktig eller våt isolasjon gir redusert varmeisolasjonsevne, og kan utgjøre en kuldebro. Det gir også uakseptabel risiko for vanndrypp inn som følge av kondensutfelling.

Ved å åpne taket på egnet tidspunkt, kan det ofte avgjøres med visuell inspeksjon om isolasjonen er for fuktig. Sikkert resultat får man bare ved å ta ut fysisk prøve som veies, tørkes og veies igjenFoto 3 og foto 4 viser eksempel på en slik kontroll. 

Isolasjonsprøvene tørkes i tørkeskap. (Foto: SINTEF)

Overtakelse

Her skal det foreligge dokumentasjon på hvilke produkter som er benyttet, og beskrivelse/tegninger som viser oppbygging av hovedkonstruksjonene. Dette er informasjon som er nødvendig for å vedlikeholde og ev. utbedre materialer og konstruksjoner i bruksfasen.

Like viktig som opplysninger om de bygningstekniske konstruksjonene og deres vedlikeholdsbehov, er informasjon om bruk, drift og regulering av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Mye av denne viktige informasjonen/dokumentasjonen kan enkelt fremskaffes under byggeprosessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *