(Illustrasjonsfoto: Jadarhus)

Nye låneregler i Husbanken

Fra nyttår er regelverket for de fleste av Husbankens låneordninger samlet i én forskrift. Samlebetegnelsen grunnlån erstattes av lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte, lån til studentboliger og lån til barnehager.

– Den nye forskriften gjør det enklere for lånsøkere å få oversikt over hva Husbanken kan gi lån til, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Les også: Nye kriterier for Husbankens grunnlån

Lån til boligkvalitet

Lån til boligkvalitet skal bidra til å fremme og utvikle boligkvaliteter som fremmer miljø og tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger. Enkeltpersoner, foretak, kommuner og fylkeskommuner kan få lån til oppføring av miljøvennlige boliger, oppføring av livsløpsboliger og til oppgradering av eksisterende boliger.

Ved oppføring av nye boliger kreves det med eksisterende regelverk at boligene både skal oppfylle krav til universell utforming og miljø/energi ut over teknisk forskrift. Med reglene som trer i kraft 1.1. kan lånsøkerne velge mellom å søke lån til miljøvennlige boliger eller livsløpsboliger.

Lån til utleieboliger til vanskeligstilte

Lån til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommuner som sannsynliggjør at prosjektet bidrar til flere egnede kommunalt utleieboliger og en mer formålstjenlig boligmasse, kan få lån til utleieboliger. Det er et vilkår at kommunene tildeler boligene til vanskeligstilte på boligmarkedet i 30 år.

Selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte kan også få lån til utleieboliger. Vilkårene er at eieren:

a) inngår en tildelingsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tildele alle boligene i et boligprosjekt til vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 30 år dersom prosjektet også har fått utleieboligtilskudd fra Husbanken eller

b) inngår en tilvisningsavtale med kommunen om at kommunen skal ha eksklusiv rett til å tilvise 40 % av boligene i et boligprosjekt til økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 20 år.

Lån til studentboliger

Lån til studentboliger skal bidra til å gi studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler i Norge et rimelig og forutsigbart boligtilbud, som et supplement til det private boligmarkedet.

Husbanken kan gi lån til oppføring av studentboliger som har fått tilskudd til oppføring, og til oppgradering av studentboliger som har fått tilskudd til oppgradering. Boligene må være eid av studentsamskipnaden eller studentboligstiftelsen på tidspunktet for utbetaling av lånet.

Det er en endring fra dagens regelverk at det ikke stilles kvalitetskrav ut over teknisk forskrift for å få lån til studentboliger med det nye regelverket.

Kunnskapsdepartementet kan etter søknad godkjenne lån til studentboligprosjekter i regi av studentsamskipnader som av ulike grunner ikke har fått tilskudd. Private aktører kan ikke lenger få lån til studentboligprosjekter.

Startlån

Startlånsordningen har hatt en egen forskrift, som nå er innlemmet i den generelle forskriften om lån fra Husbanken. Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, oppføre ny bolig eller refinansiere dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Lån til barnehager

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Lån kan gis til kommuner, enkeltpersoner og foretak, men bare til lånsøkere som både skal eie og drive barnehagen. Lånsøker må være anbefalt av kommunen.

De senere år har KMD i tildelingsbrevene til Husbanken gitt føring om at «Husbanken skal henvise kommuner til andre kredittinstitusjoner hvis de søker om lån til barnehager».

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *