- Det blir interessant å følge med på om myndighetene også kommer til å aksjonere mot bestillere av svart arbeid, skriver Anne Marit Stork. (Foto: Byggmesteren)

Ta bestillerne av svart arbeid

– Vi støtter de a-krimaksjonene som gjennomføres, men det er ikke tilstrekkelig. I tillegg til å gå på de utførende firmaer er det helt nødvendig å fokusere på den som bestiller, mener Byggmesterforbundet.

Gjennom en tverretatlig a-krimaksjon i midten av oktober avdekket politiet og Arbeidstilsynet det de selv beskriver som en rekke useriøse byggeplasser i Mo i Rana.

Les også: Kontrollerte 48 firmaer i Nordland og Storkontroll i Troms og Finnmark

Den type prosjekter som denne gang var satt under lupen av myndighetene var i privatmarkedet. Gjengangerne i funnene var av en slik karakter at de bryter mot en rekke lover og forskrifter knytte til helse, miljø, sikkerhet, minstelønnsbestemmelser, skatt og avgift.

Det holder ikke å beskrive dette som useriøst, siden begrepet kriminelle forhold er mer dekkende. Myndighetene er også åpne på at det ville vært mulig å avsløre mer, men dette ble vanskeliggjort siden ryktene om kontroll hadde spredd seg og mange byggeplasser var tømt for folk på dag to i den planlagte aksjonen.

Byggmesterforbundet er ikke overrasket over funnene i denne aksjonen. Vi er godt kjent med situasjonen i Helgelandsregionen, og dessverre det faktum at markedstilgangen for seriøse bygghåndverksbedrifter med egne ansatte fagarbeidere og lærlinger, nærmest har brutt sammen.

Det er altså ikke spørsmål om arbeidere og firmaer er utenlandske eller norske, men om det er mulig å konkurrere i markedet hvis man driver seriøst og lovlig.

Det private markedet er særlig krevende og Byggmesterforbundet støtter de a-krimaksjonene som gjennomføres, men det er ikke tilstrekkelig. I tillegg til å gå på de utførende firmaer er det helt nødvendig å fokusere på den som bestiller.

For noen år tilbake ble det innført forbud mot kjøp av svarte tjenester, og det foreligger tilstrekkelige rettsavgjørelser til å ansvarlig-gjøre forbrukere som er årsaken til denne kriminaliteten.

Det blir interessant å følge med på om myndighetene også kommer til å aksjonere mot bestillere av svart arbeid.

Ett myndighetsområde er fraværende når det gjennomføres denne type aksjoner, og det er bygningsmyndighetene: Byggmesterforbundet er kjent med at det i denne regionen, som gjeldende for store deler av landet for øvrig, er mange kommuner som er alt for passive i sin tilsynsplikt.

Kommune har et klart ansvar i å påse at byggereglene følges. Selv om man til ett visst punkt kan gjemme seg bak at det er de ansvarlige foretak som har ansvaret for å etterleve byggereglene, er det åpenbart at ett effektivt virkemiddel for å støtte opp under a-krims satsning, vil være en proaktiv og undersøkende virksomhet rundt omkring på byggeplassene i privatmarkedet.

Dette for å sjekke ut om de nødvendige søknader og tillatelser er på plass, og at de ansvarlige foretak kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner. Hvis det mangler nødvendige tillatelser må det bli slutt på praksis om å akseptere søknader i ettertid.

Gjennom Plan- og bygningsloven har sentrale myndigheter gitt lokale bygningsmyndigheter de nødvendige fullmakter og sanksjonsmidler, men det forutsetter at man på lik linje med andre myndighetsorganer, kommer seg ut av kontoret og ut til byggeplassene.

Hva gjør så næringen selv med denne situasjonen?

Sentralt arbeides det stadig fra Byggmesterforbundets side med å få regjering og storting til å etablere en enkel og ubyråkratisk innramming av aktørene og prosjektene i denne delen av markedet. Videre ønsker vi å styrke vår tilstedeværelse rundt om i landet, og har tidligere i år styrket vår tilstedeværelse i landsdelen med en egen regionleder.

Dette for å komme nærmere med bistand til våre medlemmer og samarbeide med lokale politikere og myndigheter om tiltak for å bekjempe en utfordring som har fått lov til å utvikle seg til ett betydelig samfunnsproblem.

Vi registrerer i media at representanter fra enkeltbedrifter i næringen har uttalt seg med stor bekymring om den konkrete situasjonen etter aksjonen i Mo I Rana. Byggmesterforbundet utfordrer alle som ønsker sunn konkurranse i en seriøs og attraktiv byggenæring til å slutte rekkene og delta i organisasjonens arbeide for å nå dette målet.

Utfordringen i dag er at de kriminelle aktørene er sterkere organisert enn den seriøse delen av byggenæringen.

Til de forbrukere som stiller spørsmål til om hvorfor de skal kjøpe tjenester av en organisert bedrift, er vårt første argument; Våre medlemmer må oppfylle et kompetansekrav for å kunne tas opp som medlem. Våre medlemmer har i stor grad kontroll på sin drift, og de har ryddige arbeidsforhold for sine fagarbeidere og lærlinger.

Organiserte bedrifter kjenner til byggeregler og andre myndighetskrav, de innehar nødvendige forsikringer og kan stille garantier.

De er kjent med forbrukes rettigheter og holder seg oppdatert om bransjens og fagets utvikling.

Bedrifter tilsluttet Byggmesterforbundet er i all hovedsak lokale bedrifter som tar samfunnsansvar og bidrar med verdiskaping og arbeidsplasser i eget nærområde.

 

Frank Ivar Andersen                                                     Anne Marit Stork

Daglig leder Byggmesterforbundet                          Regionleder Byggmesterforbundet Nord

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.