Når kravene realiseres, kan de gi en mer seriøs byggebransje i byen. Her fra vedtaket 31. mai i bystyret. (Foto: Bergen kommune)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Bergen vil ha faglærte og lærlinger

Bergensmodellen: Bystyret vedtok at halvparten av alt bygningsarbeid for kommunen, skal gjøres av ansatte med fagbrev og ti andre seriøsitetskrav.

Bystyret krever blant annet at byggeselskaper som tar oppdrag for kommunen, skal la lærlinger gjøre ti prosent av arbeidet.

Les også: Slik er Oslos nye anskaffelsesregler

Ønsker et seriøst arbeidsliv

Bystyret i Bergen har arbeidet med sine nye anskaffelsesregler (pdf) i lang tid. Sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi, er man nå blitt enige om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen.

– Bergen kommune er i gang med et systematisk arbeid for å redusere den svarte økonomien i eget byområde, og derved sørge for at samfunnet får de nødvendige skatteinntekter av det arbeid som utføres, skriver bystyret i vedtaket.

Samtidig ønsker ikke bystyret å forplikte seg til et nytt, omfattende kontrollarbeid – som under krav 9) Lønn på konto, der bystyret skriver at:

– Byråden vil vurdere nærmere om det er hensiktsmessig å ta det aktuelle kravet inn i kommunens kontraktsbestemmelser.

Dette skal innføres

– Dette er på mange måter et nybrottsarbeid, men det som er viktig er at de store kommunene som Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo går foran og får dette implementert, slik at vi setter en ny standard i utsatte bransjer, sier Rune Bakervik (A) som er nestleder i bystyrets komite for finans, kultur og næring.

Rune Bakervik (Foto: Privat)

At det tas noen forbehold og vilkår i seriøsitetskravene, er naturlig mener Bakevik.

– I saksutredningen viser vi også hva som kan være problematisk å få til fra dag 1. Men det betyr ikke at vi ikke skal følge de 11 kravene. Pluss de tilleggskrav som ble vedtatt på onsdag. Dette er klinkende klart: Kravene skal følges, fastslår Bakevik til Byggmesteren.

I tillegg til de 11 seriøsitetskravene, stemte nesten hele bystyret for ytterligere skjerpelser. Blant annet skal krav 8) Underleverandører praktiseres strengt fremover.

Nestlederen i finanskomitén er glad for at Bergen nå har skjerpet kravene til sine leverandører:

– Det som er viktig for oss er å vise at vi er vårt ansvar bevisst når det gjelder å få til en seriøs byggebransje – når partene i arbeidslivet går sammen om dette, så er det vår jobb som politikere å få dette til. Derfor fattet vi dette vedtaket, sier Rune Bakervik.

11 krav til leverandører

1) HMS-kort

Alle som jobber på en byggeplass skal ha HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Folk uten slikt kort vil bli vist bort.

2) Inn i register
Leverandører skal inn i et sentralt register som fungerer som et hjelpemiddel for å overvåke at de forholder seg til skatter og avgifter etc. Kravet ivaretas gjennom samarbeidet som Bergen kommune v/Innkjøpsseksjonen har innledet med Kemneren i Bergen om å kreve utvidet skatteattest for enkelte anskaffelser.
Fullmakten som dette gir kommunen, gir også grunnlag for å kunne innhente informasjon fra Skatteetaten forøvrig.

 

3) Krav om faglærte håndverkere

Minst 40 prosent av arbeidede timer på byggeplassen skal utføres av fagfolk med fagbrev, svennebrev
eller tilsvarende. Her tar bystyret forbehold og skriver:
– Bergen kommune er gitt de forhold en i dag har i byggebransjen, innstilt på å slutte seg til et slikt prinsipp vedr bruk av faglært arbeidskraft i kommunens byggeprosjekter. Ingen byggeprosjekter er imidlertid helt like. Det må det legges hensiktsmessighets betraktninger til grunn når et slikt prinsipielt krav tas inn i den enkelte byggekontrakt knyttet til ulike fag.

4) Bruk av lærlinger:

Bergen kommune har på generell basis lagt seg på kravet om at minst 7 % av arbeidet skal utføres av
lærlinger, men dette kravet må ses på som en retningsgivende norm, skriver bystyret og peker først og fremst ut bygg- og anleggsfag og elektrofag som områder der dette kravet skal gjelde.
Spesifisering av bruken av lærlinger:
Minst 7 % av arbeidede timer innenfor ovennevnte fagområder skal utføres av lærlinger. Lærlingekravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet på det aktuelle fagområdet utføres av entreprenøren selv eller av underentreprenør(er).
Utenlandske entreprenører kan oppfylle kravet om bruk av lærlinger ved å benytte personer som utfører slikt arbeid som ledd i en relevant fagutdannelse i et annet EU/EØS – land.
Dersom entreprenøren ikke klarer å få tatt inn lærlinger på det fagområdet som lærlingekravet i denne kontrakten gjelder og kan dokumentere at det er gjennomført hensiktsmessige tiltak for å få tatt inn lærlinger, bortfaller vilkåret om bruk av lærlinger ved gjennomføring av oppdraget. Det skal bekreftes skriftlig fra byggherren at kravet anses bortfalt.
5) Skatterapport
Er leverandøren ikke norsk, skal det rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.
6) Intern kontroll og HMS
I tillegg til strenge HMS – krav slås det fast at språket som brukes forstås av alle på byggeplassen. Alle på byggeplassen skal kunne forstå HMS – planen fullt ut uavhengig av norskkunnskaper.
Alle entreprenørene sine prosjekt -og anleggsledere skal beherske norsk språk både muntlig og
skriftlig. Entreprenørene skal organisere kontraktsarbeidet på en slik måte at det til enhver tid er
norsktalende ansvarshavende tilstede på byggeplassen, heter det i vedtaket.
7) Lønn og arbeidsvilkår
Alle ansatte skal lønnes etter allmenngjort tariff og dette skal kunne dokumenteres. Skjer det alvorlige
brudd kan kommunen (byggherren) heve kontrakten.
8) Underleverandører
Det er ikke lov med mer enn to ledd underentreprenører under leverandør. Byggherren kan nekte bruk av bemanningsbyrå dersom det er saklig grunn til det, heter det i vedtaket.

Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha mer enn ett ledd underentreprenører i kjede under seg. Også selskap som kun leverer bemanning er å anse som underentreprenør etter denne bestemmelsen.

Denne bestemmelsen gjelder ved delte entrepriser. I konkurransegrunnlaget for totalentreprise og generalentreprise tillates to ledd i kontraktskjeden. I tillegg er det tatt inn følgende bestemmelse vedr. innleid arbeidskraft:

– Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

9) Penger på konto

Lønn skal betales til en konto i bank.

10) Konsekvenser

Brudd på vilkårene skal nedtegnes og kan få betydning for seinere konkurranser.

11) Revisjon

Byggherren kan når som helst gjennomføre revisjon hos leverandøren, inkludert kontrakter og dokumentasjon hos underleverandører.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *