Varsler enklere byggesak

ByggNett skal gi enklere og mer effektive byggesaksprosesser for de som bygger og kommunene, sier direktoratet for byggkvalitet.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet en strategi for fremtidens digitale byggsektor.

Med ByggNett-strategien viser direktoratet hvordan de forplikter seg til å arbeide med digitalisering  og forenkling de neste årene.

Digitale verktøy

Både i offentlig og privat sektor er det bred enighet om at digitalisering er en viktig driver for endring i byggsektoren, skriver direktoratet i sin pressemelding.

– Digitalisering og økt bruk av IKT er ikke et mål i seg selv, men verktøy for å lykkes med endringer som er etterspurt både av brukere, myndigheter og byggenæringen, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Målet for ByggNett er enkle, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid. Løsningene som skal realiseres skal:

  • Gi lett tilgang til informasjon og verktøy som er relevant for det brukeren ønsker å gjøre
  • Ikke kreve at brukeren må vite hvordan offentlig forvaltning er organisert
  • Tilby informasjon som er oppdatert og til å stole på
  • Gjenbruke informasjon på tvers av virksomheter, og sikre forsvarlig informasjonsforvaltning
  • Tilpasse seg teknologiske nyvinninger som har stor utbredelse hos brukerne

Ikke én IKT-løsning

Strategien skal realiseres i samarbeid med andre myndigheter, kommuner, BAE-næring og IKT-leverandører.

– ByggNett er ikke ett statlig IT-prosjekt – men en strategi som vil inneholde en rekke private og offentlige satsninger med et felles mål. Ingen aktør kan lykkes med digitalisering alene – vi tar vår del, men byggenæringen må bidra, sier Lie.

Selvbetjeningsløsninger

– Vi vil at byggesaksbehandlingen i større grad skal ta utgangspunkt i brukernes behov og at det tilbys gode selvbetjeningsløsninger, slik vi er vant til fra selvangivelsen og nettbank.

- En hovedoppgave for myndighetene er å legge til rette for at næringslivet får en aktiv rolle i å skape en digital byggenæring. Direktoratet skal være en forutsigbar og ryddig partner som ikke driver tjenester i konkurranse med kommersielle aktører, sier Lie.(Foto: Dibk)
– En hovedoppgave for myndighetene er å legge til rette for at næringslivet får en aktiv rolle i å skape en digital byggenæring. Direktoratet skal være en forutsigbar og ryddig partner som ikke driver tjenester i konkurranse med kommersielle aktører, sier Lie.(Foto: Dibk)

Brukerretting, selvbetjeningsløsninger og samhandling er grunnleggende føringer i strategien. Det vektlegges også at nasjonale felleskomponenter og prinsipper for felles IKT-arkitektur legges til grunn for digitaliseringen.

En levende strategi

ByggNett-strategien bygger på intervjuer, møter og kartlegginger både nasjonalt og internasjonalt. Dette er den første versjonen av strategien, og den skal brukes som grunnlag for dialog med sentrale interessenter om satsinger og veivalg videre. Strategien vil oppdateres i tråd med satsinger og løpende utvikling, avslutter direktoratet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *