(Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk)

Overlappende regelverk for vedovner

Fra 1. januar 2022 er vedovner regulert av både økodesignforordningen og byggevareforordningen. I tillegg er det ventet en ny produktstandardserie etter byggevareforordningen før sommeren, varsler DiBK.

Alle byggevarer skal ha tilfredsstillende produktdokumentasjon før omsetning og bruk i byggverk i Norge, skriver direktoratet for byggkvalitet.

Vedovner som omsettes i Norge skal ha CE-merke og ytelseserklæring (DOP). Du finner informasjon om hvordan CE-merket og ytelseserklæringen skal utarbeides her. Når produktdokumentasjonen for vedovner skal utarbeides etter byggevareforordningen, skjer dette ved at dokumentasjonen utarbeides i tråd med harmoniserte produktstandarder.

Vedovner for bruk i norske bygg må testes etter nasjonalt tillegg

Vedovner er idag omfattet av den harmoniserte produktstandarden «NS-EN 13240 Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel – Krav og prøvingsmetoder». Denne standarden har et nasjonalt tillegg, NS 3059, som viser hvordan mengden partikkelutslipp fra vedovner skal måles og beregnes.

Det nasjonale tillegget brukes for å beregne utslipp opp mot utslippskravet i TEK § 9-10. Det må foreligge en testrapport som viser at kravene i NS 3059 er oppfylt.

Standarden vil bli erstattet av serien EN 16510:2021, under byggevareforordningen. Denne produktserien fastsetter både hvilke egenskaper vedovner skal ha og hvordan partikkelutslipp fra ovnene skal måles og beregnes.

Direktoratet forventer at denne produktserien blir harmonisert og er en del av byggevareforordningen i løpet av 2022.

Overlappende regelverk for vedovner

Vi vil sannsynligvis få en overgangsperiode på tre år fra den nye produktstandardserien trer i kraft.

I overgangsperioden vil man både kunne utarbeide produktdokumentasjon etter den nye produktstandardserien, EN 16510:2021, og den gamle standarden, NS-EN 13240 med det nasjonale tillegget NS 3059.

Etter overgangsperioden skal man kun utarbeide produktdokumentasjon etter den nye produktstandardsserien EN 16510:2021. Det vil da ikke være tillatt å omsette vedovner med produktdokumentasjon utarbeidet etter den gamle standarden.

Produktdokumentasjon etter økodesignforordningen

I Norge er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som forvalter regelverket etter økodesignforordningen. Økodesignforordningen fastsetter krav til partikkelutslippskrav for vedovner. Forordningen stiller også krav til CE-merking, samsvarserklæring og egentesting/egenerklæringer fra produsent.

Produsenter av vedovner må utarbeide CE-merke og samsvarserklæring/egenerklæring etter bestemmelsene i økodesignforskriten.

Selv om innholdet i dokumentasjonen etter økodesignforordningen og byggevareforordningen delvis vil overlappe hverandre, er det viktig at dokumentasjonen utarbeides på en måte som minimerer risikoen for forveksling. Dette betyr for eksempel at CE-merkene må være tydelig adskilt, og at øvrig dokumentasjonen presenteres i egne ark og tabeller.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.