(Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

28 omkom på jobb i 2020

Antall arbeidsskadedødsfall i fjor var på samme nivå som Arbeidstilsynet har sett de senere årene.

I 2019 var det 29 arbeidsskadedødsfall, mens det i 2018 og 2017 omkom 27 arbeidstakere på jobb. Gjennomsnittet for siste tiårsperiode er 35 arbeidsskadedødsfall per år. De tre siste årene har det kun vært menn som har omkommet i arbeidsulykker.

Bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring, og jordbruk, peker seg ut med 75 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2020.

Næringen med flest ulykker

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år. Det er også den næringen med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i 2020, med åtte registrerte dødsfall, mot ni i 2019. Gjennomsnittlig har det omkommet syv personer per år i næringen i siste femårsperiode.

To arbeidstakere i næringen omkom i fallulykker, to i trafikkulykker, én ble truffet av fallende gjenstand, én ble skadet av maskin, én veltet med dumper og én kjørte ut med ATV. Fire av ulykkene involverte kjøretøy i bevegelse. Tre av de omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

(Illustrasjonsfoto: SKYDDA)

I tillegg til de åtte offisielle arbeidsskadedødsfallene var det i 2020 ett arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg hvor arbeidstaker var ansatt i et bemanningsforetak. Dette dødsfallet inngår i statistikken for næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr går igjen ved dødsulykkene hvert år. Det er mye energi involvert ved bruk av kjøretøy og annet kjørbart arbeidsutstyr, og når man mister kontrollen på energien kan det få fatale konsekvenser.

Ti utenlandske omkom i fjor

I 2020 omkom ti utenlandske arbeidstakere. Det er det høyeste antallet siden 2016, og utgjør 36 prosent av arbeidsskadedødsfallene for 2020. Gjennomsnittlig har det omkommet syv utenlandske arbeidstakere per år i siste femårsperiode.

Fire av de utenlandske arbeidstakerne som omkom i 2020 kom fra Polen, mens det var én arbeidstaker fra hvert av landene Irak, Kroatia, Nederland, New Zealand, Spania og Sverige som omkom på jobb i 2020.

Tre av de utenlandske omkomne var ansatt i bygge- og anleggsvirksomhet, to i transport og lagring, to i forretningsmessig tjenesteyting, én innen industri, én i overnattings- og serveringsvirksomhet og én i helse- og sosialtjenester. Én av de utenlandske arbeidstakerne omkom på arbeid for norsk virksomhet i utlandet.

– Vi vet at utenlandske arbeidstakere kan være eksponert for høyere risiko enn norske arbeidstakere da de ofte har mer risikofylte arbeidsoppgaver, sier Vollheim.

– Arbeidsgivere i risikoutsatte næringer og arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere har et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne. I 2020 ser vi et noe høyere antall utenlandske arbeidstakere som har omkommet på jobb enn vi har sett de siste årene. Men det er likevel for tidlig å si noe om dette er et tegn på at den nedgangen vi har sett de siste årene har snudd. Det er små tall, og endringer fra ett år til et annet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om trender.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvar for at risiko blir kartlagt og vurdert, i tillegg til at arbeidsgiver også skal følge opp at tiltak blir iverksatt og at arbeidet utføres på en sikker måte.

– Våre analyser av dødsulykker over flere år viser at ulykker ofte skyldes en kombinasjon av flere direkte og bakenforliggende årsaker, sier Vollheim.

– Analysene viser at det er spesielt viktig å være god på ledelse, risikovurdering, spesifikke tiltak, kompetanse og atferd.

Les mer om årsaker til dødsulykker og forebygging i rapporten Arbeidsskadedødsfall i Norge.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *