Arbeidstilsynet foreslår blant annet et unntak fra hovedregelen om at stiger skal rage 1 meter over atkomstnivåets høyde. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Vil endre forskriftene for stiger, skilting og asbest

Arbeidstilsynet har sendt ut forslag til endringer av arbeidsmiljøforskriftene: De omfatter tilgang og sertifikatordningen med stige på byggeplass, arbeid med asbest og skilting av rømningsveier.

Endringene er i hovedsak begrunnet i behov for en tydeliggjøring av gjeldende krav, skriver Arbeidstilsynet. Høringsbrevet finner du her.

Bedre skilting

Arbeidstilsynet foreslår endringer i arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaks- og grenseverdier, produsentforskriften og forskrift om administrative ordninger.

Arbeidstilsynet foreslår å stille strengere krav til belysning/gjennomlysing av nødskilt. Hensikten er å sikre at nødskiltene er godt synlige ved en nødsituasjon og dermed bidra til økt sikkerhet for arbeidstakerne. Skilt for hjertestarter omfattes også av forslaget.

Arbeidstilsynet antar at forslaget vil ha mindre økonomiske konsekvenser for de aktuelle virksomhetene, fordi mange virksomheter allerede oppfyller kravet.

Asbestsanering

Innenfor kjemiområde foreslår Arbeidstilsynet blant annet å tydeliggjøre bestemmelsen om opplæring i arbeid med asbest og fjerne enkelte «utdaterte» bestemmelser.

Endringene knyttet til asbest vil først og fremst få betydning for virksomheter som har eller ønsker å få tillatelse fra Arbeidstilsynet til å arbeide med asbest. Videre foreslås endringer for å implementere direktiv 2004/37/EU (kreftdirektivet).

Forslagene skal beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende stoffer ved at det settes bindende grenseverdier for flere stoffer. (Illustrasjonsfoto: EriksenHMS)

Sertifikat for stiger og stillaser

Arbeidstilsynet foreslår også endringer i sertifikatordningen for stiger, stillaser m.m. slik at det stilles samme krav uavhengig av om sertifikat er utstedt av norsk eller utenlandsk sertifiseringsorgan.

Stige og meterkrav

En del av høringsforslaget er aktuelt for mange utførende på byggeplasser: Forslaget om å endre § 17-23 om at stige, som benyttes som atkomst til tak, avsats eller lignende, skal rage minst én meter over dette

Arbeidstilsynet har blant annet mottatt henvendelser fra produsenter med spørsmål om deres løsning med justerbar håndleder/-stang i toppen av stige tilfredsstiller én meterkravet, uten at selve stigen rager over tak eller lignende.

Arbeidstilsynet mener at formålet må være, slik som med direktivet, at den som benytter stige skal ha noe å holde seg fast i ved overgangen til tak eller lignende. Arbeidstilsynet foreslår derfor at det inntas et unntak fra hovedregelen om at stigen skal rage 1 meter over atkomstnivåets høyde.

– Bestemmelsen vil fortsatt stille tilfredsstillende krav til at det fysiske arbeidsmiljøet er forsvarlig ved bruk av stige til adkomst, forklarer Arbeidstilsynet i høringsbrevet.

Høringsfristen er 15. september 2019. Høringen er åpen for alle.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *