Dibk svarer her på denne kommentaren fra CBI Norge AS.

TEK17 gir fleksibilitet i materialvalg

I en kommentar på www.byggmesteren.as hevder daglig leder Ove Sør-Reime i CBI Norge at veiledningen til byggteknisk forskrift om brennbar isolasjon er villedende og unyansert.

Forskriften gir funksjonskrav på overordnet nivå, og er materialnøytral. Så lenge funksjonskravene i forskriften er dokumentert å være oppfylt, kan man bruke brennbar isolasjon utover det som er angitt som preakseptert i veiledningen.

Les også: TEK-veiledning villeder om brennbar isolasjon

 

Bygger på tidligere regler

De preaksepterte ytelsene i byggteknisk forskrift (TEK17) er basert på tidligere byggeregler. Hovedregelen har alltid vært at isolasjon i bygningsdeler skal være ubrennbar eller begrenset brennbar.

For å kunne videreføre sikkerhetsnivået fra tidligere byggeregler gjennom de preaksepterte ytelsene, er det ikke tilstrekkelig å bare angi brannmotstand for en bygningsdel etter klassifiseringsstandarden NS-EN 13501-2. Det er også nødvendig å angi egenskaper ved brannpåvirkning for de materialene og produktene som inngår i bygningsdelen. Egenskaper ved brannpåvirkning klassifiseres etter NS-EN 13501-1.

Brennbar isolasjon kan utvikle store mengder røyk som utgjør en trussel for personsikkerheten i byggverk. Brennbar isolasjon kan også bidra til uakseptabel brannspredning. I veiledningen til TEK17 med preaksepterte ytelser er det derfor valgt å skille mellom ubrennbar/begrenset brennbar isolasjon som minst oppfyller klasse A2-s1,d0 etter NS-EN 13501-1, og annen (brennbar) isolasjon.

Prøving og klassifisering

Vi er selvsagt klar over at det er forskjeller i branntekniske egenskaper mellom ulike typer brennbar isolasjon, enten det gjelder plastbasert isolasjon eller isolasjon basert på andre materialer.

En av grunnen til at vi i veiledningen til TEK17 har valgt å beholde den enkle todelingen vi har i dag, er at materialer og produkter oppfører seg ulikt ved småskalaprøvingen som ligger til grunn for klassifisering av egenskaper ved brannpåvirkning, og ved virkelige branner.

Klassifiseringen gir kun en rangering mellom materialer og produkter testet med begrenset brannpåkjenning. I en virkelig brann vil alle brennbare materialer og produkter som blir involvert i brannen, gi et bidrag til brannutviklingen.

Klassifisering av brannmotstanden til en bygningsdel gjelder for øvrig for bygningsdelen slik den var utført ved testing. Isolasjon av matter eller plater kan altså ikke byttes ut med løsull. Klassifisering av bygningsdeler med løsullisolasjon må altså være basert på testing med løsull.

 

Markedsutviklingen og regelverket

Det er en rask utvikling innen byggemetoder, produkter og materialer. Vi ser også en økende  bruk av brennbar isolasjon. Eventuell utvidelse av bruken av brennbare materialer og produkter gjennom preaksepterte ytelser må imidlertid utredes nærmere. Dette vil bli vurdert i den videre utviklingen av regelverket.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *