Å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger er fortsatt utfordrende for mange i byggebransjen, sier Arbeidstilsynet. (Illustrasjonsfoto: SKYDDA)

Dette vil Arbeidstilsynet prioritere i år

I sitt årlige møte med BNL har Arbeidstilsynet varslet hvilke typer tilsyn som kommer. Forebyggende innsats prioriteres både i 2018 og 2019.

Bygg og anlegg er en stor og viktig næring i norsk arbeidsliv med om lag 227 000 sysselsatte, skriver Arbeidstilsynet som mener at antall sysselsatte har økt hvert år siden nedgangen i forbindelse med finanskrisen 2009.

Les også: 27 omkom på jobb i 2017

Trenger flere tilsyn

Det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og arbeidere på korttidsopphold. I tillegg til sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomheter, finnes det også andre som utfører arbeid i bygge- og anleggsprosjekt, som arbeidstakere i bemanningsbyrå og andre næringer.

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Næringen er preget av mange små bedrifter, komplekse organisatoriske forhold, behov for spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, utstrakt bruk av underentreprenører, kompliserte kontraktsforhold og anbudskonkurranser.

HMS er utfordrende

De fleste bygge- og anleggsplasser er nye og midlertidige arbeidsplasser der arbeidet gjøres av en prosjektopprettet organisasjon. Dette gjør det spesielt utfordrende å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger. Sosial dumping er utbredt i deler av næringen.

Med bakgrunn i dette risikobildet har Arbeidstilsynet valgt å fortsatt prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen i 2018 og 2019.

Arbeidstilsynet retter sin innsats mot hele bygge- og anleggsnæringen i denne perioden, og særlig arbeidsgiver og arbeidstakere i følgende næringsgrupper:

  • Oppføring av bygninger
  • Anleggsvirksomhet
  • Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

I tillegg vil Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot

  • offentlige og private byggherrer
  • bemanningsforetak (hvis innleide arbeidstakeres arbeidsforhold skal følges opp)

Svært mange av tilsynene i bygg og anlegg er uanmeldte, og også i 2018 og 2019 skal det gjennomføres aksjoner innen prioriterte tema, eksempelvis forebygging av fallulykker.

Tilsyn hvor det er viktig å kontrollere konkret dokumentasjon eller å sikre at vi møter relevante representanter fra byggherre, arbeidsgiver og arbeidstakerne, vil vanligvis meldes skriftlig på forhånd. Dette gjelder særlig for tilsyn med virksomhetens arbeid med å forebygge muskel- og skjelettlidelser og luftveislidelser.

Her er det også ønskelig at virksomheten inviterer bedriftshelsetjenesten til å delta i tilsynet. Ved tilsyn hos byggherre i plan- og prosjekteringsfase vil også den/de prosjekterende være aktuell(e) deltaker(e).

Samarbeid med byggenæringen

Arbeidstilsynet samarbeider med partene og næringer på flere arenaer. Innen bygge- og anleggsnæringen er det etablert en partssammensatt gruppe. Denne vil videreføres også i 2018-2019. Gruppen er en verdifull møteplass hvor Arbeidstilsynet og sentrale parter diskuterer ulike utfordringer og tiltak i næringen.

Deltakere i gruppen er (i tillegg til Arbeidstilsynet) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ved Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Landsorganisasjonen i Norge (LO) ved Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, Parat, Spekter og Kommunenes sentralforbund (KS).

Samarbeid for Sikkerhet – Bygg og anlegg (tidligere Charter for skadefri bygge- og anleggsnæring) er en annen samarbeidsarena på bransjenivå. Arbeidstilsynet har deltatt i styringsgruppen for Charter for skadefri bygge- og anleggsnæring siden starten i 2014 og har også innehatt sekretariatsfunksjonen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *