Det finnes ingen absolutte krav til størrelse på en parkeringsplass – kun anbefalinger. (Illustrasjonsfoto)

Hvor stor skal en parkeringsplass være?

Hvilke krav gjelder til bredde og lengde for en parkeringsplass, samt størrelsen på manøvreringsfeltet? Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en dom om dette.

Har du noen gang irritert deg over små parkeringsplasser eller hatt problemer med å komme inn og ut av bilen i en parkeringskjeller?

P-plasser i nye boligbygg

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt en dom som gir en gjennomgang og vurdering av krav til størrelse på både parkeringsplasser og manøvreringsfelt, særlig i nybygg.

Lagmannsretten har slått fast at mindre parkeringsplasser og/eller manøvreringsfelt enn det som følger av anbefalte minimumsløsninger, kan gi rett til prisavslag for kjøpere av parkeringsplasser i felles parkeringsanlegg.

Dommen gjelder kjøp av seksjon og rett til parkeringsplass i nybygg, men gir også retningslinjer for vurdering av krav til størrelse på både parkeringsplass og manøvreringsfelt i andre tilfeller.

Funksjonskrav

Verken plan- og bygningsloven eller andre lover inneholder konkrete bestemmelser om utformingen av eller størrelsen på parkeringsplasser eller manøvreringsfelt. En viss målsetting av myndighetskrav finnes imidlertid i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Det er stilt krav om brukbarheten for å sikre at bygningen kan nyttes til sitt forutsatte formål. Dette følger både av tidligere tekniske forskrifter og den nye TEK17. Funksjonskravet tilsier at:

«Byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggets funksjon.»

Tilpasset byggets funksjon

Hva som er tilpasset byggets funksjon må sees i forhold til hva som er formålet med bygget, og ikke minst hva som er formildet om standarden. Her vil det altså være et visst avtalemessig spillerom.

Dersom det er snakk om et nybygg for eldre eller med en livstidsstandard, med høy kvalitet, kan dette innebære krav om større parkeringsplasser enn om det er snakk om et nybygg for studenter.

Parkeringsplass i nybygg

Den vanlige situasjonen er at det følger med en rett til parkeringsplass ved kjøp av en leilighet og stort sett er denne verdsatt til et sted mellom kr 200 – 250 000 (i alle fall i Oslo-området).

Det vil stort sett fremgå av vedtektene at parkeringsplassene ikke kan selges separat, og følger seksjonen ved videre salg.

I de fleste salg vil det bli gitt begrenset opplysninger om parkeringsplassene og eventuelle tegninger vil ikke gi nevneverdig informasjon av betydning. Det er stort sett ikke gitt konkrete opplysninger om størrelse på parkeringsplassen. Spørsmålet blir etter dette hva kjøperne hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av markedsføringen av prosjektet og regelverket for parkeringsanlegg av denne typen.

Manøvreringsfeltet

I alle parkeringskjellere er det et areal mellom bilrekkene, som benevnes som manøvreringsareal. For å komme inn og ut av plassen uten for store problemer må dette arealet ha en viss bredde. I tillegg må parkeringsplassen og åpningen mellom bilene være stor nok til å komme inn og ut av bilen. En «trang» parkeringsplass krever større manøvreringsfelt for å komme inn og ut.

Det er altså en nær sammenheng mellom størrelsen på parkeringsplassen og manøvreringsfeltet. Kravet til bredden på manøvreringsarealet øker jo smalere parkeringsplassen er. Stort sett blir det ikke gitt opplysninger om størrelsen på manøvreringsfeltet.

Normer og retningslinjer – parkeringsplasser

Ettersom det foreligger et funksjonskrav og det i normale tilfeller blir gitt begrenset opplysninger om størrelsen på parkeringsplassen og manøvreringsfeltet, må det avklares hva som er akseptable løsninger.

Standarder og byggedetaljer kan og er til hjelp ved vurdering av hva som er akseptable løsninger og om funksjonskravene i den tekniske forskrift er oppfylt, sier advokat Jarle Edler. (Foto: Bing Hodneland advokatselskap)

I den aktuelle dom fra Frostating lagmannsrett ble det blant annet vist til Håndbok 017 fra Statens vegvesen, der det er gitt følgende anvisning om parkeringsplasser: 

«Bredden på parkeringsfelt for personbil bør være 2,5 m når kjøretøy parkerer ved siden av hverandre. Plasser som hovedsakelig brukes til arbeidsplassparkering med lite utskifting av kjøretøy i løpet av dagen, kan være smalere (men ikke mindre enn 2,3 m). Lengden på feltet bør være 5 m. Parkeringsplasser bør dimensjoneres som det framgår av figur B.15 og tabell B.12.»

I forbindelse med angivelsen av den smaleste bredden på 2,30 meter er det videre angitt: 

«Smale bredder bør ikke brukes der det er vegger, søyler eller andre hindre over kantsteinshøyde.»

Vegvesenets håndbok har således en generell anbefaling om en bredde på 2,50 m, med et minimum på 2,30 m der det er lite utskifting av kjøretøy i løpet av dagen.

Samtidig frarådes bruk av minimumsbredden der plassen støter mot fysiske hindringer.

En sentral kilde ved prosjekteringen av løsninger som oppfyller funksjonskravet i teknisk forskrift er anvisningene fra SINTEF Byggforsk i Byggforskserien. Disse anvisningene er utformet i samråd med byggebransjen, og det er også henvist til anvisningene i veiledningen til teknisk forskrift.

I anvisningen fra Byggforsk er det inntatt følgende tabell over bredden på parkeringsplasser for personbiler med ulike formål og brukere. Tabellen tar utgangspunkt i en bilbredde på 1,8 m:

Type parkeringsanlegg

Høy standard

Lav standard

Kjøpesenter/kundeparkering

2,50

2,40

Annen besøksparkering

2,40

2,35

Faste brukere (bolig, kontor)

2,30

2,25

 

I forbindelse med tabellen uttalte lagmannsretten at det for et nytt og attraktivt prosjekt ikke vil være riktig å bygge dimensjoneringen på anlegg med lav standard. Dersom det er et prosjekt av en viss kvalitet må det derfor kunne legges til grunn et minimumskrav til bredde med 2,30 m.

Det bemerkes for øvrig at Byggforsk i dag anbefaler en generell bredde på 2,50 m også for «faste brukere (bolig, kontor).

Normer og retningslinjer – manøvreringsfelt

I tillegg til bredden på parkeringsplassene, har Byggforsk en oppstilling over størrelsen på manøvreringsarealet ved forskjellige parkeringsbredder. Kravet til manøvreringsareal øker jo smalere plassen er. Med en innkjøringsvinkel på 90 grader er anbefalt bredde på manøvreringsarealet (faste brukere) følgende:

– 6,55 m ved parkeringsbredde 2,30 m

– 6,10 m ved parkeringsbredde 2,40 m

– 5,60 m ved parkeringsbredde 2,50 m

Fysiske hindringer knyttet til parkeringsplassen

De angitte bredder forutsetter at det er en fri åpning på 0,5 m mellom bilene for å komme seg inn og ut av en parkert bil. Dersom parkeringsplassen støter mot fysiske hindringer (en vegg, søyle eller lignende), må det legges til et areal som kompenserer for bortfallet av disponibel plass.

Dette følger direkte av de anbefalte løsninger fra Byggforsk, men underbygges også av funksjonskravets åpenbare praktiske behov.

I denne forbindelse konkluderte lagmannsretten med at parkeringsbredden må økes med 0,25 m der hvor det er en fysisk hindring på den ene siden. Altså slik at minimumsbredden i slikt tilfelle blir 2,55 m (2,30 m pluss 0,25 m).

Finnes ingen fasit!

Det finnes ingen absolutte krav til størrelse på en parkeringsplass – kun anbefalinger.

Slike anbefalinger – normer og retningslinjer, må også sees i forhold til hvilken standard kjøperne hadde grunn til å forvente at både leiligheter og parkeringsareal holdt, samt tiltenkt brukergruppe (eldre eller unge).

Den klare anbefaling er at parkeringsplassene i et nybygg for faste brukere (bolig), har en bredde på 2,50 m og minimum 2,30 m. videre legges det til grunn et tillegg på 0,25 m der det er en fysisk hindring i forbindelse med parkeringsplassen.

 

 

22 kommentarer til “Hvor stor skal en parkeringsplass være?

 1. Finnes det krav til størrelse på handicap-parkeringsplasser?

 2. Bor i bygg med 23 leiligheter, bygd i 2015, og det er 23 biloppstillingsplasser + 2 handicapplasser,er det lov å selge to handicpplasser til beboere,disse plassene er i kjelleren,
  To familier har to plasser, da er det ingen ledige.

 3. Hei. Kjøpte leilighet i 2009 . Kjøpte også parkeringplass i stort anlegg i kjeller. Bygningen har høy standar.
  Jeg har nå som «naboer» til min plass i garasjen, fått to store biler. Har derfor målt opprinnelig garasjeplass, da mine nye naboer tar stor plass.
  Min plass er 1,75m i bredde. Mao veldig smal.
  Hva er frist for klage til selskapet om dette ?
  Er veldig takknemlig for svar.

 4. Takk for svaret. Vil gjerne vite hva SINTEF hadde som anbefaling vedr.
  Bredde og lengde på parkeringsplass. Kjøpt i 2009.
  På forhånd takk.

 5. Har kjøpt leilighet med parkeringsplass, bredden er 2.28 fra stålpe til den hvite streken. Skal jeg måle midt på den hvite streken er den 2.30. Kommer det en bil på naboplassen kommer jeg ikke fram/eller ut fra parkeringsplassen.

 6. Hei.
  Når du har en reguleringsplan fra 1993 og BF 1987 -NS 3940 2 utgave er gjeldende.
  Er det krav at parkeringsplasser skal være min. 18m2 ?
  Byggesøknad 2011-2012.

 7. Hei. har kjøpt et nybygg fra 2020 parkeringsplassen er 2.23 cm fra den hvit streken til strek. er også en smal søyle på ene siden. hvem burde jeg kontakte for klage når utbygger mener det ikke er feil?

 8. Hei,
  Jeg har en nabo som har parkert en veldig stor varebil ved siden av meg. Dette er ute i det fri så ingen parkeringshus. Jeg lurer på hva regelen er for hvor bred og lang en parkeringsplass skal være. Ser lenger opp i tråden her at det skrives 4,5 bred og 5m lang for handikap plasser men hva er det for vanlige plasser?

 9. Hei, vi kjøpte leilighet i 2017 med parkeringsplass. Vi ble tildelt en flåteparkering på 1,9 meter bredde. Vi har nå i 2021 begynt å se etter elbiler og har oppdaget at plassen er for smal for vanlige suv elbiler. Garantitiden er ikke ute og vi har klaget inn forholdet, men utbygger sier det er varslet for sent. Er det vanlig praksis at utbyggere er så vrange når feilen er så åpenbar? Har dere noen gode råd?

 10. Hei. Vi har samme problemet som Stian. Kjøpte leilighet i 2010 og fikk tildelt en bruksrett til en parkeringsplass som er 1,9m bred. Fungerte bra tidligere, men nå er familieelbilene såpass store og tunge at plassen blir tilnærmet ubrukelig. Sliter også med utbygger/eier som ikke vil oppgradere anlegget til dagens bilpark.

 11. Vi måtte avgi på vår private tomt en gjesteparkering til naboen 1969 for å få bygget . Hvor lang og bred var målene for en bil på den tiden. ?

 12. Det var da verst hvor vanskelig det skal være å vise hvor stor parkeringsplass en behøver! Masse små prat om ditt og datt! Så kommer det til bredden bør være fra 2,3m -2,5 m alle tiders, men hvor lang skal den være?

 13. Hei

  Noen som har erfaring med en parkeringsplass i nybygg, er en parkeringskjeller. Jeg har en søyle på hver side når jeg skal inn.

  Avstanden i mellom søylene er ca 2,29 meter. Innafor søylene er nok parkeringen 2,60 meter bred.

  Er dette i henhold til tek-17? Slik jeg leser det kan 2,3 gå i arbeidsøyemed, men ikke for beboende.

  Noen med erfaring eller tanker til saken?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *