BASA brannen i Tønsberg i 2016 er et tragisk eksempel på store og uerstattelige verdier som går tapt fordi sprinkleranlegget ikke var forskriftsmessig, funksjonsdyktig og dokumentert. (Foto: Dokumentert AS / Tønsberg Blad)

Mangler ved faste branntekniske installasjoner

– Menneskeliv og store verdier hadde vært reddet om gjeldende krav og forskrifter for faste branntekniske installasjoner, spesielt sprinkleranlegg, hadde blitt fulgt opp av de berørte parter, sier firmaet Dokumentert.

Denne artikkelen fokuserer på en problemstilling som gjelder faste branntekniske installasjoner men spesielt sprinkleranlegg. Hensikten er å sette søkelyset på manglende informasjons- og forebyggende arbeide, skriver Sandmæl som er daglig leder i Dokumentert AS – en uavhengig kontrollør for byggherrer og entreprenører.

Uten et slikt fokus vil dette fortsatt få store økonomiske og materielle konsekvenser i årene fremover, men enda viktigere koste menneskeliv.

Nybygg og bygg i bruk

Det er naturlig å dele dette inn i to faser fordi det er forskjellige regler og forskrifter som er gjeldende og ansvaret er hos forskjellige firmaer og personer.

Det er viktig å se på begge, siden de henger sammen også i forhold til årsak og konsekvenser.

Nybygg – sentral godkjennelse, ansvar og regler

Firmaer som utfører prosjektering og montasje (uansett hvilket fag) får sentral godkjennelse basert på at de har den nødvendige kompetanse, erfaring samt et styringssystem som sikrer at de kan utføre sitt arbeid med det nødvendige resultat og dokumentasjon.

Direktoratet for byggkvalitet er ansvarlig for denne frivillige kvalitetsordningen.

Årsaken til at det er mange feil og mangler i nye bygg skyldes i stor grad at foretakene ikke har det styringssystem som de skulle hatt, at det ikke er dekkende eller ikke brukes og dokumenteres i den nødvendige utstrekning.

Dette styringssystemet skal være kjent og brukes også av innleid arbeidskraft som ikke er kjent med bedriftens kultur og krav. Hvis dette hadde blitt fulgt opp i praksis ville det blitt en bedre konkurransesituasjon for de som investerer i opplæring i egne fast ansatte.

Noe som igjen ville redusert andel feil og mangler som ikke oppdages eller utbedres, med de konsekvenser det har for eier og samfunnet. Dette nevnes for å påpeke en svakhet og ikke påstå at innleide gjør flere feil enn fast ansatte.

Problemet er at feil ikke oppdages og utbedres.

 

Totalentreprenører skal i sitt styringssystem ha rutiner i forhold til underentreprenører. Dette for å sikre at underentreprenører ivaretar sitt ansvar og forpliktelser. Totalentreprenører har normalt ikke fagkompetansen til underentreprenører i egen organisasjon og ikke engasjerer i liten grad noen til å kvalitetssikre dette på deres vegne.

Da vil ikke underentreprenørenes feil og mangler på installasjonen og dokumentasjonen bli fanget opp, men bli overført til byggets eier.

TEK 17 vil være gjeldende senere i år. Teksten under har samme hensikt som dagens tekst i TEK 10 men er tydeligere:

§2-1 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Generelt:

 • Det skal dokumenteres at krav i forskriften er oppfylt i det ferdige byggverket.
 • Dokumentasjonen skal være skriftlig.
 • Oppfyllelse av krav og preaksepterte ytelser kan dokumenteres ved bruk av Norsk Standard eller likeverdig standard.

§2-3 Dokumentasjon for oppfyllelse av ytelser. Produksjonsunderlag.

 • Det skal dokumenteres at løsninger og valgte produkter oppfyller fastsatte ytelser.
 • Det skal utarbeides et produksjonsunderlag som er tilstrekkelig for utførelsen.

§2-4 Dokumentasjon av utførelsen

 • Det skal dokumenteres at utførelsen er i samsvar med produksjonsunderlaget.

Når det gjelder sprinkleranlegg i næringsbygg er de normalt prosjektert og montert i tråd med NS12845, i tråd med brannstrategien for bygget. NS 12845 krever:

 • Kapittel 4 angir hva som skal avklares, prosjekteres og hvordan dette skal dokumenteres. Ikke kun i forhold til hva som er kjent ved kontrakt og når prosjekteringen starter, men i forhold til hvordan bygget skal brukes.
 • 19.2 Sluttattest og dokumentasjon.

«Installatøren av systemet skal utstyre brukeren med følgende:

En sluttattest der det fremgår at systemet oppfyller alle relevante krav i denne standarden, eller som angir nærmere eventuelle avvik fra kravene.

Et fullstendig sett med driftsinstrukser og «som bygd» konstruksjonsdokumentasjon, inkludert angivelse av alle ventiler og instrumenter som skal brukes ved prøving og drift, og en brukerinstruks for inspeksjon og kontroll (se 20.2) samt en service- og vedlikeholdsplan (se 20.3)

Både nye og endrede installasjoner bør undersøkes av en tredjepart etter fullføring, og myndighetene bør få en sluttattest og relevant dokumentasjon.»

Hvis eier ikke får den nødvendige dokumentasjon i forhold til sprinkleranlegget, hvordan skal da eier i ettertid kunne være sikker på at bygget brukes i tråd med forutsetningene? Dette har medført at mange nye leietagere bruker bygget i strid med forutsetningene til sprinkleranlegget, fordi eier ikke foretar en slik vurdering før signering av ny leieavtale.

Sprinkleranlegg installeres nå i et stort omfang i boliger, i hovedsak for å ivareta personsikkerhet i den kritiske tidligfasen av en brann. Det aksepteres i noen bygg færre rømningsveier eller rømning på svalgang utenfor andre boliger, på grunn av sprinkleranlegget. Derfor er en riktig funksjon kritisk ved en brann, slik at alle kommer seg trygt ut av bygget.

Det er i dag kun et krav om at det foreligger FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon for å få ferdigattest for et nybygg. Det er ikke presisert at det må foreligge dokumentasjon i tråd med §2.1, 2.3 og 2.4. Dette er noe av årsaken til eiers frustrasjoner, problemer og kostnader når bygget er tatt i bruk.

Eier på sin side har et ansvar, ved overtagelse, for å kvalitetssikre at brannsikkerheten i et nybygg og den tilhørende dokumentasjon er i tråd med avtale og forskrifter.

Brannstrategien er det styrende dokument for brannsikkerheten i bygget og danner grunnlaget for prosjektering og installasjon av alt som påvirker person- og brannsikkerheten i bygget.Eier overtar ansvaret for at disse funksjonen er ivaretatt og dokumentert. Hvis disse funksjoner og/eller dokumentasjon ikke er forskriftsmessig ved overlevering er dette noe som eier uansett er ansvarlig for i ettertid. Det er tragisk om noen må omkomme og en eier må i fengsel, før alle eiere blir klar over dette forholdet.

Bygg i bruk – ansvar, forskrift, regler og vanlige feil

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er myndighet i forhold til bygg i bruk. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING ble revidert og er gjeldende fra 1. januar 2016. Denne stiller strengere krav til eier og leietagere enn tidligere. Dette er krav som i for liten grad er kommet frem i media og derfor i liten grad er kjent og ivaretatt.

§4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerheten i bygget

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.

§5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

§9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette:

 • Rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt.
 • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
 • Rutiner for for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.

§10 Eierens dokumentasjon

En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter §4 til §9 er oppfylt.

 

§11 Brannsikker bruk av byggverket

Den som har rett til å bruke et byggverk skal:

 • Sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
 • Unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres.
 • Informere eier om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann.
 • Ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

§12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som har rett til å brukebyggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette:

 • Rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
 • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.

§ 13 Brukerens dokumentasjon

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter §11 og §12 er oppfylt.

Kort oppsummert skal eier og leietager passe på at:

 • Alt som ivaretar brannsikkerheten fungerer som forutsatt, hver for seg og samlet.
 • Bygget brukes i tråd med forutsetningene.
 • Rutiner skal ivareta dette.
 • Både eier og leietager skal ha et system for å fange opp når rutiner ikke fungerer som forutsatt.
 • Alt skal være dokumentert, hos både eier og leietager.
 • Dette sikrer at en brann ikke får en større konsekvens enn nødvendig og sannsynligheten for at noen omkommer er redusert til et minimum.
 • Brannvesen på tilsyn og forsikring vil ved sin gjennomgang i stadig større grad etterspørre dokumentasjon på at disse forholdene er ivaretatt.
 • Konfliktnivået vil øke når eiere ikke lenger aksepterer slike feil i forbindelse med prosjektering, utførelse og dokumentasjon. Dette kommer også frem ved kjøp og salg av eiendommer. Advokatbransjen har allerede merket et økende aktivitetsnivå.

Sprinkleranlegg – spesifikke krav

Det er også andre krav som ivaretar dette:

 • NS 12845 – 21 Tredjepartskontroll

Sprinkleranlegget skal kontrolleres av tredjepart minst en gang i året. Kontrollrapporten skal vise om systemet samsvarer med denne standarden med hensyn til vedlikehold, drift og ytelse i forhold til aktuell risiko. En avviksrapport skal utferdiges.

 • FG 920 er forsikring sin kontrollveiledning for sprinkleranlegg.

Denne kommer ut i revidert og mer omfattende utgave i år. Dette vil føre til mer omfattende kontroll og høyere krav til de FG sertifiserte foretakene som utfører sprinklerkontroll.

Forsikringsselskapene har i avtalen med sine kunder at sprinkleranleggene skal kontrolleres årlig. Forsikringsselskapene følger ikke opp sitt eget krav når det i dag kun er 10.000 av 40.000 sprinkleranlegg som er kontrollert og i FG sin database.

BASA bygget som forsvant i brannen og en person nesten omkom i brannen, hadde et sprinkleranlegg som aldri var kontrollert, selv om det var forsikret hos flere forskjellige norske forsikringsselskaper i tiden før brannen.

Når sprinklerkontroller gjennomføres og dokumenteres på en riktig måte får eier, driftspersonell, leietager, brannvesen og forsikring en rapport som dokumenterer sprinkleranlegget sin funksjon. Ikke kun i forhold til når anlegget var nytt men dagens bruk. Rapporten vil vise hvilke mangler det er i dokumentasjon og installasjon i forhold til den forskriftsmessige funksjonen.

I mange bygg får eier en rapport fra rørlegger som gjør at de tror at det er utført en sprinklerkontroll. Dette er i beste fall en rapport på utført vedlikehold og aldri en dokumentasjon på at anlegget har den nødvendige funksjon og dokumentasjon. I dag er det normalt FG sertifiserte foretak som kan dokumentere at de har en slik kompetanse. Derfor er det kun FG sertifiserte kontrollforetak som kan utarbeide en kontrollrapport som har den nødvendige verdi for eier, leietager, myndigheter og forsikring.

I den sammenhengen er eie og driftspersonell i god tro inntil de får annen informasjon. Derfor er det viktig at forsikringsbransjen informerer sine kunder om de krav som er i forsikringsavtalen og som kundene ikke ivaretar. Dette er viktig siden brannvesenet har begrenset kapasitet og ikke fører tilsyn i alle bygg med sprinkleranlegg. Alle bygg har imidlertid en forsikring.

Når leietagere i større grad etterspør dokumentasjon i forhold til sprinkleranlegget og at det er utført sprinklerkontroll vil det bidra til en positiv utvikling og økt oppmerksomhet.

Når prosjekterende og utførende i dag ikke overleverer forskriftsmessige sprinkleranlegg og den nødvendige dokumentasjon til eier, er det vel ingen overraskelse at det normalt står enda dårligere til eksisterende bygg med sprinkleranlegg. De aller fleste bygg har avvik (feil og mangler) som ikke utbedres slik myndighetene og forsikring forutsetter.

Dessverre har en betydelig andel av de sprinkleranlegg som kontrolleres ingen dokumentasjon. Enten har ikke eier mottatt noen dokumentasjon eller den er ufullstendig, den er blitt borte ved flytting eller salg eller den er ikke dekkende i forhold den bruk det er i bygget i dag. Etter en brann har derfor eier problemer med å vise at de har ivaretatt sitt ansvar. De risikerer en avkortning på forsikringsutbetaling og enda alvorligere konsekvenser om mennesker er sterkt skadet eller omkommet i brannen.

Det er ingen tvil om eiere, driftspersonell og leietagere har behov for informasjon om hvilke krav de skal ivareta og hvordan dette kan og skal dokumenteres. Når denne informasjonen blir kjent vil det ha en forebyggende og samfunnsmessig positiv effekt. Både i forhold til verdier, som kan være uerstattelige, men ikke minst menneskeliv.

I tillegg er store branner skadelig for miljøet, ikke bare under brannen men i forhold til alt avfall og at alt skal erstattes istedenfor kun en liten del.

Problemene med vannskader er også et samfunnsmessig problem og stor utgift for forsikringsselskapene.Hvis prosjekterende og utførende har og bruker dekkende styringssystemer vil også omfanget av vannskader reduseres.

Derfor vil en fokus på det som er tatt opp i denne artikkelen ha en betydning i mange bygg, selv uten en brann.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *