(Illustrasjonsfoto: Politiet)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Kontrollerte 140 bedrifter i Troms

– Mange arbeidsgivere har behov for å skjerpe seg, sier tilsynsleder Johan Furebotten i Arbeidstilsynet etter storaksjonen i Tromsø denne uka.

Formålet med kontrollene har vært å avdekke mulig arbeidslivskriminalitet, og det er bl.a. avdekket mistanke om ulovlig arbeid, trygdesvindel, tatt beslag i kontanter til dekning av forfalte krav, manglende føring av personallister og avvik inkludert stans i bruk av farlige maskiner og brudd på bestemmelser om minstelønn.

Flere straffbare forhold

Samarbeidskontrollene ble gjennomført i Tromsø 26. og 27. januar innen en rekke bransjer, blant annet bygg og anlegg, melder politiet i Troms.

– Ulovlig arbeid er alvorlig arbeidslivskriminalitet, som bl.a. er i strid med utlendingsloven, kan bidra til unndragelse av skatter og avgifter, undergrave velferdsordninger og bidra til at arbeidsmiljø og sikkerhet ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og vil jobbe videre med dette i tiden som kommer. Det er avdekket ulike forhold fra alle kontrolletatene, og det videre arbeidet vil kunne avdekke flere straffbare forhold, sier politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen, Per Øyvind Skogmo i Troms politidistrikt.

 

Resultat av kontrollene

I forbindelse med kontrollene har politiet pågrepet 4 utenlandske borgere uten arbeidstillatelse, mistenkt for ulovlig arbeid. I tillegg er 1 person mistenkt for å ha jobbet mer enn tillatt. Det er snakk om 4 kvinner og 1 mann i 30-50-årene.

Under aksjonen har Skatteetaten, sammen med Kemneren i Tromsø, oppsøkt ca 140 objekter.

Flere av disse har forfalte skatte- og avgiftskrav. Det er gjennomført flere utleggsforretninger under aksjonen og arbeidet med å sikre disse kravene fortsetter. Under aksjonen ble det hos en virksomhet tatt beslag i kr 75 000 i kontanter til dekning av slike forfalte krav.

Gjennom kontroller hos arbeidsgivere som plikter å føre lister over hvilke ansatte som til enhver tid er på jobb, ble det avdekket 25 personer som ikke fantes oppført i personallistene. Disse arbeidsgiverne vil bli ilagt gebyr, og pådrar seg også utvidet oppmerksomhet, da slike mangler kan indikere svart arbeid.

Moms- og trygdesvindel

Skatteetaten avdekket at et titalls virksomheter fakturerte sine varer/tjenester med moms, men uten å være registrert i merverdiavgiftsregisteret, og uten å rapportere omsetningen inn til Skatteetaten. Dette er svært alvorlig og flere av virksomhetene blir nå gjenstand for utvidet kontroll der også anmeldelser vil bli vurdert.

– For Skatteetaten er resultatet av denne aksjonen nedslående og viser med all tydelighet et behov for å intensivere kontrollinnsatsen fremover, sier avdelingsdirektør for Skattekrim Stein B. Ringseth

NAV har så langt 11 saker som skal undersøkes nærmere for trygdesvindel.

-Trygdesvindel kan skje i kombinasjon med annen kriminalitet i arbeidslivet. Når en virksomhet lovstridig forsøker å redusere utgiftene sine, fører dette til konkurransevridning. Samarbeid mellom offentlige etater er derfor viktig for å avdekke denne type kriminalitet, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse.

– Arbeidstilsynet har avdekket brudd på reglene om minstelønn, samt vesentlige brudd som har medført både stans i bruk av maskiner og pålegg om oppfølging. Også for dårlig opplæring og håndtering av farlige kjemikalier og maskiner, samt manglende id-kort. Det vurderes videre oppfølging. Det er både interessant og beklagelig med såpass alvorlige funn, hos relativt få bedrifter som arbeidstilsynet har kontrollert i denne aksjonen. Mange arbeidsgivere har behov for å skjerpe seg, sier tilsynsleder Johan Furebotten i Arbeidstilsynet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *