Redgjørelse for forhold som har kommet fram i media

Byggmester Harald Langemyhr AS har i den siste uken fått mye negativ medieoppmerksomhet. Det har kommet en rekke påstander som vi har måttet undersøke, noe vi har gjort i de siste dagene sammen med våre advokater. I sum er vår konklusjon at vi har funnet forhold vi ikke er fornøyd med, og som vil bli rettet opp, men at bildet som er skapt i media er svært unyansert.

Pressemelding fra Byggmester Harald Langemyhr AS og Mester-glass AS
Fredag 14. mars 2008

Påstander om ”sosial dumping”
Samtlige arbeidstakere i Byggmester Harald Langemyhr AS og Meter-glass AS har oppholdstillatelse, arbeidstillatelse og skriftlig ansettelsesavtale. Utgangspunktet for avtalene med polske arbeidstakere har vært deres ønsker om å arbeide opp fritid, slik at de kan ha lange sammenhengende perioder hjemme i Polen. Vi har derfor blitt enige med arbeidstakerne om en løsning der de arbeider i snitt 45 timer per uke, fordelt slik at de kan arbeide åtte uker og deretter avspasere to uker hjemme i Polen. Dessuten har vi blitt enige om å inkludere feriepenger i lønnen, slik at de ble utbetalt fortløpende.

Når det gjelder timelønn, har vi ønsket å følge tariffen og har derfor betalt fra 23 760 i måneden, noe som gir en timelønn på fra 121,85. Dette er isolert sett over tariff (120,50), men det som er feil, er at vi ikke da har tatt hensyn til at feriepengene var inkludert. Derfor har lønnen i praksis ligget ca. 10% under tariff. Dette har ikke vært vår intensjon, og vi vil justere lønnen slik at den blir forskriftsmessig.

Vi har gitt Arbeidstilsynet alle dokumenter de har bedt om i saken. Som tidligere kunngjort, ble våre arbeidsavtaler også forelagt tilsynet i kontroll for ett år siden, og de hadde da ikke merknader til avtalene. Vi vil selvsagt rette oss etter alle rettmessige pålegg som nå måtte komme fra Arbeidstilsynet.

Påstander om urettmessig trekk av husleie
Det har vært hevdet i media at enkelte arbeidstakere har blitt trukket i lønn for boliger de ikke har fått. Dette er etter hva vi kan se ikke riktig, men vi har tilskrevet samtlige ansatte med leieavtale for å sjekke om noen har betalt uten å få bolig. Hvis dette har skjedd, vil vi umiddelbart tilbakebetale leien.

Påstander om dårlige boforhold
Flere av boligene vi leier ut til arbeidere har blitt undersøkt av Arbeidstilsynet. Ingen har blitt stengt, men det har framkommet at det ene huset (Narverudveien) er regulert til næring og dermed ikke skal brukes til bolig. Vi flyttet våre folk ut fra huset dagen etter. Når det gjelder kvaliteten på boligene på Vallø, har befaringer vist at de ikke holder den kvalitet vi ønsker, selv om de ble godkjent av tilsynet. Vi vil derfor innlosjere de polske arbeidstakerne i tilfredsstillende boliger i Oslo når de kommer tilbake.

Øvrige påstander
Det har også blitt fremmet påstander om at våre arbeidsplasser er stengt av Arbeidstilsynet, at arbeidere er tvunget til å reise hjem, at vi har makulert timelister, at materialer er stjålet fra byggeplasser og at vi har presset eller bestukket medarbeidere for å få dem til å lyve eller holde tett om viktige forhold. Ingen av disse påstandene medfører riktighet.

Videre framdrift
Arbeidene på våre to prosjekter for Omsorgsbygg i Oslo er midlertidig stanset i påvente av en rapport fra Arbeidstilsynet. Vi håper å komme raskt i gang med arbeidene igjen. I tillegg til bedre boliger, justering av lønninger og nye og bedre ansettelsesavtaler vil selskapet styrke kontrollen av alle deler av virksomheten for å sikre at vi ikke opplever tilsvarende situasjoner i framtiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *